Skargi, wnioski, zasady rozpatrywania, godziny przyjęć

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w Karkonoskim Parku Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w Karkonoskim Parku Narodowym  odbywa się według przepisów:

Skargi i wnioski można składać w następujący sposób:

  1. listownie na adres Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze ul Cieplicka 196, 58-570 Jelenia Góra,
  2. osobiście w sekretariacie w budynku dyrekcji Parku w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku,
  3. drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kpnmab.pl
  4. za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.

 

  1. Ustala się godziny przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze w każdy poniedziałek  w godzinach od 10.00 do 12.00.
  2. W przypadku nieobecności Dyrektora w sprawach skarg i wniosków przyjmuje za-ca dyrektora stosownie do udzielonych pełnomocnictw.

 

Skargę lub wniosek należy uzupełnić o: imię, nazwisko (nazwę) oraz adres nadawcy (w przypadku korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną również adres e-mail).

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Przedmiotem skargi - zgodnie z art. 227 Kpa - może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku - zgodnie z art. 241 Kpa - mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

Organem zwierzchnim w stosunku do Dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego jest Minister Klimatu i Środowiska, do którego skargi i wnioski można kierować:

  1. listownie na adres Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ul. Wawelska 52/54  00-922 Warszawa, 
  2. osobiście w Kancelarii Głównej Ministerstwa Klimatu i Środowiska - w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, przy ul. Wawelskiej 52/54, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 16:15,
  3. drogą elektroniczną na adres e-mail: info@klimat.gov.pl,
  4. za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.

Wytworzył:
Udostępnił:
Kocjan Andrzej
(2018-03-13 14:19:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Drążkowski Łukasz
(2023-09-04 10:28:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki