Nabór na stanowisko Podleśniczego

OGŁOSZENIE

Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze
w sprawie naboru na stanowisko podleśniczego

 

I. Wymagania formalne:

1) wykształcenie  wyższe leśne lub średnie leśne,

2) obywatelstwo polskie,

3) korzystanie z pełni praw obywatelskich,

4) niekaralność za przestępstwa z chęci zysku lub innych niskich pobudek,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podleśniczego.

 

II. Wymagania preferowane:

1) ukończenie stażu w jednostkach organizacyjnych Parków Narodowych lub Lasów Państwowych,

2) prawo jazdy kategorii B ,

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku podleśniczego:

1) zakres zadań przewidzianych na stanowisku podleśniczego zgodny z ramowym

zakresem czynności dla tego stanowiska (załącznik nr 3)

 

IV. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny z adresem do korespondencji oraz numerem telefonu,

2) CV z dokładnym opisem przekroju pracy zawodowej,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

4) posiadane opinie z poprzednich miejsc pracy, referencje,

5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i uprawnieniach,

6) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

7) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo z chęci zysku lub z innych

niskich pobudek,

8) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i obywatelskich,

 

Każda z załączonych kopii dokumentów powinna posiadać oryginalną klauzulę „za

zgodność z oryginałem”, opatrzoną datą i podpisem ubiegającego się o stanowisko.

Każde oświadczenie winno nosić oryginalny podpis oświadczającego i datę.

 

V. Termin i sposób składania dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w

siedzibie parku  lub przesłać na adres: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 Jelenia Góra, ul. Chałubińskiego 23 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podleśniczego” (przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do parku).

Ostateczny termin składania dokumentów – 27 lipca 2018r. do godziny 15.00 .

Dokumenty, które wpłyną do parku powyżej określonego terminu nie będą

rozpatrywane.

Kandydaci, których oferty nie zostaną wybrane, będą mogli odebrać złożone

dokumenty w terminie do dnia 05  sierpnia  2018r. lub na wyraźne życzenie będą

odesłane na podany adres zwrotny. Po tym terminie pozostałe dokumenty zostaną komisyjnie

zniszczone. Park  nie zwraca poniesionych kosztów związanych z naborem.

 

VI. Dalsze procedury

Kandydaci zakwalifikowani przez Komisję do dalszego etapu rekrutacji – rozmowy

kwalifikacyjnej, zostaną poinformowani pocztą elektroniczną lub telefonicznie o

terminie i miejscu rozmowy.

 

VII. Umowa o pracę

Wyłoniona w trakcie rekrutacji osoba ma możliwość  zatrudnienia na czas nieokreślony, po sześciomiesięcznym okresie próbnym.

Park nie zapewnia mieszkania służbowego.

 

VIII. Informacje dodatkowe

1. Park zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania

przyczyny.

2. Ogłoszenie w sprawie naboru oraz wynik naboru umieszcza się na stronie internetowej parku w zakładce  BIP

 

IX. Obowiązek informacyjny.

1) klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1),

2). zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2),

Powyższe klauzule wymienione w pkt 1 i 2  należy dołączyć do wymaganych dokumentów wymienionych w pkt. IV.

 

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku załacznik nr 3 ramowy zakres czynności na stanowisku podleśniczego.doc
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 60 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Kocjan Andrzej
(2018-07-11 10:02:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku załacznik nr 2 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych KPN.docx
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 17 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Kocjan Andrzej
(2018-07-11 10:02:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku załacznik nr 1 Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych KPN.docx
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 14 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Kocjan Andrzej
(2018-07-11 10:02:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Krzysztof Bisaga
Udostępnił:
Kocjan Andrzej
(2018-07-11 10:02:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Kocjan Andrzej
(2018-07-11 10:02:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki