Realizacja robót budowlanych I etapu inwestycji Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów ? Etap I/A ? kontynuacja, Etap I/B, Etap I/C

 

Uwaga: zmiana terminu składania ofert: 21.01.2019 r. 

 

24/11/2018    S227    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Jelenia Góra: Roboty budowlane

2018/S 227-518574

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Legal Basis:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze
021781314
ul. Chałubińskiego 23
Jelenia Góra
58-570
Polska
Osoba do kontaktów: Emilia Szczybura
Tel.: +48 757553726
E-mail: szczybura@kpnmab.pl
Faks: +48 757553348
Kod NUTS: PL515

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.kpnmab.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: www.bip.kpnmab.pl;

https://kpnmab.pl/img/files/zad/2/zadanie-nr-1.zip

https://kpnmab.pl/img/files/zad/2/zadanie-nr-2.zip

https://kpnmab.pl/img/files/zad/2/zadanie-nr-3.zip

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: jednostka sektora finansów publicznych

I.5)Główny przedmiot działalności

Inna działalność: ochrona przyrody

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Realizacja robót budowlanych I etapu inwestycji Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów - Etap I/A - kontynuacja, Etap I/B, Etap I/c

Numer referencyjny: KPN/11/2018

II.1.2)Główny kod CPV

45000000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4)Krótki opis:

1. Przebudowa i rozbudowa budynku Pałacu wraz z wykonaniem zewnętrznego drenażu i odwiertów zasilających pompę ciepła oraz kompleksowa adaptacja – termomodernizacja budynku Dom Ogrodnika na pracownię edukacyjną wraz z wykonaniem wszystkich koniecznych przyłączy.

2. Montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji z drewna i betonu architektonicznego oraz wszystkich urządzeń elektrycznych w obiekcie Stodoła Elektryczna wraz z wykonaniem elektrycznej linii przyłączeniowej S/N do sieci elektrycznej operatora.

3. Wykonanie zewnętrznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej wraz z podziemnym zbiornikiem przeciwpożarowym, zewnętrznej infrastruktury elektrycznej, słaboprądowej i telekomunikacyjnej wraz z wszystkimi przyłączeniami obiektów kompleksu Centrum – Pałac Sobieszów i wykonanie drogi przeciwpożarowej na terenie inwestycji.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

45000000

45111300

45111100

45111240

45112450

45112420

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL515

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Karkonoski park Narodowy Pałac Sobieszów Jelenia Góra

II.2.4)Opis zamówienia:

Przebudowa i rozbudowa budynku Pałacu wraz z wykonaniem zewnętrznego drenażu i odwiertów zasilających pompę ciepła oraz kompleksowa adaptacja – termomodernizacja budynku „Dom Ogrodnika” na pracownię edukacyjną wraz z wykonaniem wszystkich koniecznych przyłączy będące elementami I etapu inwestycji: Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów – Etap I/A - kontynuacja obejmuje:

— Kontynuację remontu budynku pałacu Sobieszów wraz z kompleksową termomodernizacją oraz przystosowaniem obiektu na potrzeby ekspozycji edukacyjnej oraz części administracyjnej z wyłączeniem robót budowlanych ujętych w załączonej dokumentacji projektowej, które zostały już wykonane, a opisane zostały w zał. nr 1 pkt. 1.18,

— Wykonanie zewnętrznego podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - uszczegółowienie tych rozwiązań są opisane w załączniku nr 2 pkt nr 2.2 rys. 16,

— Wykonanie odwiertów wraz z instalacją zasilającą pompę ciepła zlokalizowaną w budynku pałacu Sobieszów,

— Wykonanie sieci drenażowej budynku pałacu Sobieszów wraz z studnią zbiorczą (załącznik nr 2 pkt nr 2.9. rys. Is-01 i Is-10)

— Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku „Dom Ogrodnika”,

— Wykonanie przyłącza elektrycznego, wod.-kan. i gazowego budynku Pałacu i „Domu Ogrodnika”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie kadry / Waga: 20

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.01.03.01.00-0165/16 POIS.02.04.00-00-0036/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

45210000;45211310;45212353-5;45223400;45232300;45232410;45232454;45310000;45261000;45261219;45261211;45261320;45261900;45262100;45262210;45262212;45263211;45262400;45262500;45262512;45262620;45262690;45262710;45311000;45313100;45314300;45321000;45330000;45331000;45332000;45333100;45343000;45430000;45432114;45442100;45443000;45452100;45453100;45111200;45400000;45422000;45332000;45331210;45310000

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

45000000

45111300

45220000

45315000

45262000

45261100

09331200

45311200

45310000

45232410

45232000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL515

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Karkonoski Park Narodowy Pałac Sobieszów Jelenia Góra

II.2.4)Opis zamówienia:

Montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji z drewna i betonu architektonicznego oraz wszystkich urządzeń elektrycznych w obiekcie „Stodoła Elektryczna” wraz z wykonaniem elektrycznej linii przyłączeniowej S/N do sieci elektrycznej operatora będących elementem I etapu inwestycji: Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów – Etap I/B” obejmuje:

— Rozbiórka istniejącego muru ceglano-kamiennego wraz z jego odtworzeniem po wykonaniu projektowanych fundamentów obiektu „Stodoła Elektryczna”,

— Usunięcie części skarpy kamienno-ziemnej oraz elementów terenowych w zakresie potrzebnym do wykonania wsporczej konstrukcji dla paneli fotowoltaicznych,

— Rozebranie muru oporowego oraz wykonanie tymczasowego zabezpieczenia pozostałej części skarpy do czasu wykonania konstrukcji obiektu,

— Wykonanie przyłącza S/N z stacji transformatorowej operatora sieci energetycznych firmy Tauron oraz nowej stacji S/N znajdującej się w obiekcie „Stodoła Elektryczna”,

— Wykonanie całej konstrukcji żelbetowo-drewnianej obiektu „Stodoła Elektryczna” i pomieszczeń technicznych wraz z całą infrastrukturą obiektu oraz urządzeniami elektrycznymi zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 6,

— Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z całym oprzyrządowaniem,

— Wykonanie nowej nawierzchni z kostki granitowej w zakresie pokazanym na rys. nr 3 wraz częścią instalacji deszczowej i studniami zbiorczymi D24, D23 i D22 wg załączonych projektów: drogowego (zał. nr 6 pkt nr 2.11) i instalacji kanalizacji deszczowej (zał. nr 6 pkt nr 2.5)

— Odtworzenie fragmentów murów kamiennych wraz z renowacją zachowanych fragmentów murów przy zaprojektowanym obiekcie „Stodoła Elektryczna” w zakresie pokazanym na rys. nr 4 wraz z wykonaniem furtki, wg załączonego projektu małej architektury (zał. nr 6 pkt nr 2.2.).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie kadry / Waga: 20

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 8

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.01.03.01.00-0165/16 POIS.02.04.00-00-0036/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 3

Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

45111300

45112000

45231300

45232410

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL515

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Karkonoski Park Narodowy Pałac Sobieszów Jelenia Góra

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie zewnętrznej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej wraz z podziemnym zbiornikiem przeciwpożarowym, zewnętrznej infrastruktury elektrycznej, słaboprądowej i telekomunikacyjnej wraz z wszystkimi przyłączeniami obiektów kompleksu Centrum – Pałac Sobieszów i wykonanie drogi przeciwpożarowej na terenie inwestycji: Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów – Etap I/C

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie kadry / Waga: 20

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.01.03.01.00-0165/16 POIS.02.04.00-00-0036/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kody CPV 45231300-8; 44611500-1; 45112000-5; 45233300-2; 45233200-1

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) Zadanie nr 1 - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 4 000 000,00 PLN,

Zadanie nr 2 - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 2 000 000,00 PLN,

Zadanie nr 3 - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 2 000 000,00 PLN,

W przypadku składania ofert na więcej niż jedno zadanie środki finansowe muszą być odpowiednio zsumowane (suma z poszczególnych zadań).

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną:

Zadanie nr 1- min. 5 000 000,00 PLN.

Zadanie nr 2 – min. 2 000 000,00 PLN

Zadanie nr 3 – min. 2 000 000,00 PLN

W przypadku składania ofert na więcej niż jedno zadanie kwota ubezpieczenia musi być odpowiednio zsumowana (sum z poszczególnych zadań).

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 4.3.2. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy dokumentów:

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

b) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zadanie nr 1

— co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy/ rozbudowy obiektu budowlanego, w tym jednego wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytków, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1 500 m2 każdy, gdzie w zakres zamówienia wchodziło m.in. wykonanie robót branży architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji wod.-kan., ogrzewania, wentylacji, instalacji elektrycznych i niskoprądowych wraz z załączeniem dowodów, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Zadanie nr 2

— co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na dostawie, montażu i podłączeniu do instalacji elektrycznej paneli fotowoltaicznych o powierzchni czynnej nie mniejszej niż 500 m2 wraz z podłączeniem do sieci S/N (średnich napięć) zewnętrznych operatorów energetycznych i załączenie dowodów, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,

— co najmniej 1 robotę budowlaną, która zawierała wykonanie konstrukcji z betonu architektonicznego, o powierzchni tej konstrukcji nie mniejszej niż 400 m2 i załączenie dowodów, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Zadanie nr 3

— co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i sieci elektrycznej o długości każdej z sieci nie mniejszej niż 500 m.b. w tym jednej na terenie objętym ochroną Konserwatora Zabytków wraz z załączeniem dowodów, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,

— co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni mniejszej niż 2 500 m2 wraz z załączeniem dowodów, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

a) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zadanie nr 1:

— Przedstawiciel Wykonawcy - co najmniej 1 osobą posiadająca doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Kontraktu

— Kierownik budowy – co najmniej 1 osobą

— Kierownik robót sanitarnych – co najmniej 1 osobą,

— Kierownik robót elektrycznych – co najmniej 1 osobą

Oraz

W całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca musi dysponować min 1 osobą w specjalnościach:

1) dyplomowany konserwator dzieł

2) archeolog

3) geolog

4) uprawnionego rzeczoznawcę mykologiczno-budowlanego,

5) specjalistę/specjalistów w dziedzinie ornitologii i chiropterologii – minimalne wymagane doświadczenie i kwalifikacje tych specjalistów:

a) co najmniej magister nauk przyrodniczych,

b) posiada praktyczną wiedzę w zakresie rozpoznawania gatunków z poszczególnych dziedzin,

c) w okresie ostatniego roku wykonywał inwentaryzacyjne lub monitoringowe prace terenowe z poszczególnych dziedzin w ramach minimum 5 dokumentacji środowiskowych takich jak: inwentaryzacja przyrodnicza, monitoring przyrodniczy, opinia przyrodnicza, raport, ekspertyza specjalistyczna i inne o podobnym charakterze.

Zadanie nr 2

— Przedstawiciel Wykonawcy - co najmniej 1 osobą posiadająca doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Kontraktu

— Kierownik budowy – co najmniej 1 osobą

— Kierownik robót elektrycznych – co najmniej 1 osobą

Oraz

W całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca musi dysponować min. archeologiem

Zadanie nr 3

Przedstawiciel Wykonawcy:- co najmniej 1 osobą posiadająca doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Kontraktu.

— Kierownik budowy – co najmniej 1 osobą

— Kierownik robót sanitarnych – co najmniej 1 osobą

— Kierownik robót elektrycznych – co najmniej 1 osobą.

Oraz

W całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca musi dysponować min. 1 archeologiem

Wszystkie osoby mają spełniać warunki opisane w SIWZ

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda od wykonawcy:

a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone b)wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,

2) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana,

3) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi przez osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, o których mowa w pkt 5.3 lit. b SIWZ,

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia ryzyk budowlano - montażowych na sumę ubezpieczenia zgodnie z kwotą brutto w złożonej ofercie 5) wniesienie należytego wykonania umowy w wysokości 10 %.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 07/01/2019

Czas lokalny: 12:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 07/03/2019

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 07/01/2019

Czas lokalny: 12:30

Miejsce:

Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze - sala konferencyjna

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Grudzień 2018

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca wykona osobiście kluczowe części zamówienia:

a) w zadaniu nr 1: wykonanie konstrukcji klatki schodowej wraz ze stropami w obrębie klatki schodowej budynku Pałacu, remont konstrukcji więźby dachowej budynku Pałacu, termomodernizację ścian obiektów objętych zadaniem;

b) w zadaniu nr 2: wykonanie konstrukcji żelbetowych słupów wsporczych wraz z fundamentem;

Wymagania Zamawiającego, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp tj.

1) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących na podstawie umowy o pracę osób wykonujących bezpośrednio czynności w zakresie realizacji zamówienia:

— zadania nr 1 dotyczących prac przygotowawczych, robót ogólnobudowlanych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych,

— zadania nr 2 – dotyczących prac przygotowawczych, robót ogólnobudowlanych i instalacji elektrycznych,

— zadania nr 3 – dotyczących prac przygotowawczych, sieci sanitarnych i elektrycznych oraz robót drogowych.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie:

Zadanie nr 1 w kwocie 100 000,00 PLN; słownie: sto tysięcy zł.

Zadanie nr 2 w kwocie 50 000,00 PLN; słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł.

Zadanie nr 3 w kwocie 50 000,00 PLN; słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł.

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz.UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem danych osobowych jest Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Chałubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra

Tel. 75 75 537 26, adres e-mail: sekretariat@kpnmab.pl

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Karkonoskim Parku Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze jest: Leszek Wierzbicki; ido@kpnmab.pl

Wskazane dane osobowe przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia „Realizacja robót budowlanych I etapu inwestycji Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów – Etap I/A – kontynuacja, Etap I/B, Etap I/C”, KPN/11/2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

3. Wskazane dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres do 2030 roku od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

4. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

5. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO:

Posiadają Państwo:

a) Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;

b) Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych, skorzystanie z praw do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,

c) Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, d) .Prawo do wniesienia skargi do Prezesa urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Państwu:

a) W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo usunięcia danych osobowych;

b) Prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;

c) Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gv.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

19.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

19.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

19.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

19.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

19.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.5 i 19.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

19.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

19.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

19.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

19.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

19.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

19.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179-198g Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gv.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

22/11/2018

Dyrektor KPN

dr inż. Andrzej Raj

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 107 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2019-01-23 13:24:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku informacja z otwarcia ofert
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 129 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2019-01-21 14:18:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku uporządkowanie formalne
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 141 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2019-01-16 08:07:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku cd. odpowiedzi na pytania do siwz
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 126 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2019-01-11 14:13:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku cd. odpowiedzi na pytania
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 146 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2019-01-08 15:17:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku załącznik do pytań
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2019-01-04 13:29:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku pytania i odpowiedzi do siwz
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 234 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2019-01-04 13:29:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku sprostowanie do ogłoszenia
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 49 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2018-12-21 14:10:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku załącznik do pytań
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2018-12-21 08:09:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Szczybura Emilia
(2018-12-21 08:09:16)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku ekspertyza ornitologiczna
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 5 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2018-12-21 08:07:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Szczybura Emilia
(2018-12-21 08:08:18)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku załącznik do pytań
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2018-12-21 08:06:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Szczybura Emilia
(2018-12-21 08:07:06)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku pytania do siwz
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 388 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2018-12-21 08:02:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku załącznik nr 16 wykaz osób
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 138 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2018-12-07 13:30:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku załącznik nr 15 - wykaz wykonanych robót
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 149 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2018-12-07 13:29:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku załącznik nr 14 - oświadczenie wykonawcy o grupie kapitałowej
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 127 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2018-12-07 13:28:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku załącznik nr 13 oferta
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 222 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2018-12-07 13:27:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku uporządkowanie formalne
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 104 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2018-12-07 13:27:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku siwz
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2018-11-26 08:14:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku załącznik nr 19 - wykaz kadry
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 149 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2018-11-26 08:14:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku załącznik nr 18 wzór umowy
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 365 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2018-11-26 08:12:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku załącznik nr 17 - JEDZ
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 184 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2018-11-26 08:10:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Szczybura Emilia
(2018-12-07 13:33:26)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku załącznik nr 13 - wzór oferty
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 231 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2018-11-26 08:05:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku link do załączników od nr 1 do nr 12
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 27 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2018-11-26 08:01:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku klucz publiczny
Typ pliku: DEFAULT.ICON, Rozmiar: 700 bytes
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2018-11-26 07:58:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2018-11-26 07:40:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Szczybura Emilia
(2018-12-20 10:06:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki