☰ Menu
BIP - Karkonoski Park Narodowy

Czwartek 23.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Karkonoskiego Parku Narodowego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 5 sierpnia 2019 r.

na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa,

w użytkowaniu wieczystym  Karkonoskiego Parku Narodowego

z siedzibą w Jeleniej Górze

Na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r  o ochronie przyrody [t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1614, 2244, 2340] oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe [Dz.U. z 2012, poz. 868] Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze dalej „KPN”, ul. Chałubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra; tel/fax 0-75 755 33 48; adres strony internetowej: www.kpnmab.pl ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym KPN.

1.W skład nieruchomości wchodzą działki wymienione i oznaczone w poniższej tabeli, mapa terenów zamieszczona jest na stronie BIP KPN oraz dostępna w siedzibie KPN (załącznik nr 1 do Ogłoszenia) Uwaga: Nieruchomość położona jest na terenie parku narodowego, obowiązują przepisy ustawy o ochronie przyrody.

Numer ewidencyjny działki

Obręb ewidencyjny/

Nr KW

Numer wydzielenia leśnego

Powierzchnia

wydzielenia

leśnego [ha]

Sposób dzierżawy

Termin dzierżawy

 

60/447

Karpacz 0004

JGJ/00057087/5

60 m

0,0563

teren sportu i rekreacji – nartostrada (łącznik)

określony,

od dnia podpisania umowy dzierżawy

do 31 grudnia 2033 r.

59/441

Karpacz 0004

JGJ/00057087/5

59 y

0,1288

teren sportu i rekreacji – nartostrada (łącznik)

59 r

0,7882

52/442

Karpacz 0004

JGJ/00057087/5

52 n

1,4927

teren sportu i rekreacji – nartostrada,

wyciąg narciarski

Razem

 

 

2,4660

 

2. Łączna powierzchnia nieruchomości: 2,4660 ha.

Grunt jest częściowo zabudowany. Na działkach nr 52/442 (wydzielenie 52 n) i nr 59/441 (wydzielenie 59 r) znajduje się wyciąg narciarski krzesełkowy wraz z sieciami podziemnymi (zasilanie, sterowanie), wybudowany w 2000 r. ze środków własnych poprzedniego poddzierżawcy gruntu (Miejska Kolej Linowa Karpacz Sp. z o.o., obecnie Ski Arena Karpacz Spółka z o.o.)

3. Nieruchomości stanowią grunty leśne.

4. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, zatwierdzanym Uchwałą Nr XXII/195/12 z 5 lipca 2012 r. Rady Miejskiej Karpacza w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu kolei linowej i tras narciarskich Kopa w Karpaczu, w/w działki, oznaczone są na rysunku planu symbolem 4US - teren sportu i rekreacji, rozumiany jako kolej linowa, trasy i wyciągi narciarskie, a także obiekty i urządzenia towarzyszące, w tym infrastruktura techniczna oraz system dośnieżania. Tekst Uchwały dostępny na stronie: http://portal.gison.pl/karpacz/

 

5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie, przed podpisaniem umowy dzierżawy, do wystąpienia do Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego z wnioskiem o wylesienie gruntu, zgodnie z zapisami art. 11 i 12 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych [t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161] i poniesienia kosztów związanych z tym wylesieniem.

6. Warunkiem podpisania umowy z oferentem, którego oferta zostanie wybrana, będzie przedłożenie oświadczenia Ski Arena Karpacz Spółka z o.o. (dawniej Miejska Kolej Linowa Karpacz Sp. z o.o.), która poniosła nakłady, o których mowa w pkt. 2, o rozliczeniu kosztów poniesionych na budowę wyciągu narciarskiego krzesełkowego wraz z sieciami podziemnymi. Obowiązek ten nie dotyczy przypadku, gdy wybrana oferta pochodzić będzie od poprzedniego  poddzierżawcy, który poniósł nakłady.

7. Sposób zagospodarowania nieruchomości jest opisany w projekcie umowy dzierżawy, której wzór zamieszczony jest na stronie BIP KPN oraz dostępny w siedzibie KPN (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia).

8. Opłata roczna z tytułu czynszu dzierżawnego nie może być niższa niż 36 990,00 zł netto + podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami. Opłata będzie waloryzowana od 1 stycznia  każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

8.1. Opłata z tytułu czynszu dzierżawnego wnoszona będzie rocznie, w terminie do 31 marca każdego roku, na podstawie faktury wystawionej przez KPN. Opłata za rok 2019 będzie płatna stosunkowo, w terminie 30 dni od podpisania umowy dzierżawy, na podstawie faktury wystawionej przez KPN.

9. Okres dzierżawy: określony, od dnia podpisania umowy dzierżawy do 31 grudnia 2033 r.

10. Dzierżawca zobowiązany będzie do pobierania, od osób korzystających z terenu dzierżawy, opłat z tytułu udostępniania KPN do celów rekreacyjnych i sportowych, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Zarządzeniem Dyrektora KPN.

11. Nieruchomości można oglądać  w dni robocze od poniedziałku do piątku, od dnia 6  sierpnia 2019 r. do dnia 23 sierpnia 2019 r. w godzinach od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z Marzeną Ratajczak – starszym specjalistą ds. udostępniania.

12. Oferty należy składać w sekretariacie KPN, ul. Chałubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra w terminie do dnia 26 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00 w zaklejonych kopertach z  napisem: „Przetarg na dzierżawę nieruchomości w Karkonoskim Park Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze”

13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 sierpnia 2019 r. o godz. 12.15, sala konferencyjna KPN.

14. Oferta powinna zawierać:

a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, a w przypadku przedsiębiorców również numer NIP;

b) datę sporządzenia oferty;

c) oferowaną wysokość opłaty rocznej z tytułu czynszu dzierżawnego;

d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

f) do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium.

Wzór oferty (do pobrania) jest zamieszczony na stronie BIP KPN (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia).

15. Kryterium wyboru oferty jest wysokość opłaty rocznej z tytułu czynszu dzierżawnego.

16. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 5 000, 00 zł gotówką w kasie KPN (w godzinach od 8.00 do 15.00)  lub  przelewem na rachunek bankowy KPN w  Banku Gospodarstwa Krajowego nr  52 1130 1033 0018 8169 9620 0002.

16.1 Wadium należy wnieść przed upływem 3 dni przed terminem składania ofert, tj.  do dnia 23 sierpnia 2019 do godz. 11.00. W przypadku wpłaty wadium przelewem terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy KPN.      

16.2 Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

17. Dyrektor KPN zawiadomi oferenta, którego oferta została wybrana o miejscu i terminie zawarcia umowy, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Termin na zawiadomienie ulega zawieszeniu na czas rozpatrywania wniosku, o którym mowa w art. 39 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym [t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1302].

18. Przed rozpoczęciem przetargu dyrektor KPN może odstąpić od jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

19. Pozostałe warunki przetargu reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe zamieszczone w BIP KPN (Załącznik nr 4 do Ogłoszenia).

 

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o przetargu
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Kocjan Andrzej
(2019-08-06 07:44:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Kocjan Andrzej
(2019-08-06 07:48:33)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 1 - rozliczenie powierzchni
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Kocjan Andrzej
(2019-08-06 07:44:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Kocjan Andrzej
(2019-08-06 07:48:04)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 2 - umowa dzierżawy
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Kocjan Andrzej
(2019-08-06 07:45:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Kocjan Andrzej
(2019-08-06 07:46:12)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 3 - formularz ofertowy
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 497 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Kocjan Andrzej
(2019-08-06 07:44:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Kocjan Andrzej
(2019-08-06 07:47:23)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Rozporządzenie ministra środowiska
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 4 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Kocjan Andrzej
(2019-08-06 07:44:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Kocjan Andrzej
(2019-08-06 07:49:43)
Wytworzył:
Marzena Ratajczak
Udostępnił:
Kocjan Andrzej
(2019-08-06 07:42:30)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 26465