Zadania ochronne 2020-2021

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU i ŚRODOWISKA 1)
 
z dnia 26 maja 2021 r.
 
uchylające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego
 
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Uchyla się zarządzenie Ministra Klimatu z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego na lata 2020-2021 (Dz. Urz. Min. Klim. poz. 3).
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 maja 2021 r.
 
 
 
MINISTER KLIMATU I ŚRODOWISKA
Michał Kurtyka

1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720 i 2004).

 

ZAŁĄCZNIKI:

 
 
ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU 1)
 
z dnia 13 stycznia 2020 r.
 
w sprawie zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego na lata 2020-2021
 
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340 oraz z 2019 r. poz. 1696 i 1815) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Ustanawia się zadania ochronne dla Karkonoskiego Parku Narodowego na lata 2020-2021.
 
§ 2
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:
1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz wskazanie sposobów eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia;
5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych, z podaniem maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
 
MINISTER KLIMATU
Michał Kurtyka

1) Minister Klimatu kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 2266).

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kocjan Andrzej
(2020-01-13 14:45:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojnarowicz Dorota
(2021-05-31 23:44:04)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki