☰ Menu
BIP - Karkonoski Park Narodowy

Czwartek 23.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KPN-6-2020 Pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi będącymi częścią I i II etapu inwestycji na terenie Centrum Muzealno-Edukacyjnego KPN

 

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT : 20.07.2020 R. GODZ 10:00

Zadania od nr 1 do nr 3
logowfosigw

Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów, współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko 2014-2020, w ramach osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz osi priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Centrum Edukacyjno-Przyrodnicze Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów, współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko 2014-2020, w ramach osi priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

 

 

Zadanie nr 4

     interreg

Śląsk – wspólne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, współfinansowane
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg Polska-Saksonia, oś priorytetowa 1 Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.

     

12/06/2020    S113    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Jelenia Góra: Nadzór nad robotami budowlanymi

2020/S 113-274380

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze
Krajowy numer identyfikacyjny: 021781314
Adres pocztowy: ul. Chałubińskiego 23
Miejscowość: Jelenia Góra
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Kod pocztowy: 58-570
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Musiał
E-mail: sylwia.musial@kpnmab.pl
Tel.: +48 757553726
Faks: +48 757553348

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.kpnmab.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: www.bip.kpnmab.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: jednostka sektora finansów publicznych

I.5)Główny przedmiot działalności

Inna działalność: ochrona przyrody

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi będącymi częścią I i II etapu inwestycji na terenie Centrum Muzealno-Edukacyjnego KPN

Numer referencyjny: KPN/6/2020

II.1.2)Główny kod CPV

71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi będącymi częścią I i II etapu inwestycji na terenie Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego, Pałac Sobieszów położonego w Jeleniej Górze – etap I/A – kontynuacja, etap I/B, etap II/A i II/B, etap II/D.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

71540000 Usługi zarządzania budową

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Karkonoski Park Narodowy, Pałac Sobieszów, Jelenia Góra, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 1. Pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pt.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Pałacu wraz z wykonaniem zewnętrznego drenażu i odwiertów zasilających pompę ciepła oraz kompleksowa adaptacja – termomodernizacja budynku »Dom Ogrodnika« na pracownię edukacyjną wraz z wykonaniem wszystkich koniecznych przyłączy będących elementem I etapu inwestycji: Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego, Pałac Sobieszów – etap I/A – kontynuacja” obejmującego:

a) kontynuację remontu budynku Pałacu Sobieszów wraz z kompleksową termomodernizacją oraz przystosowaniem obiektu na potrzeby ekspozycji edukacyjnej oraz części administracyjnej z wyłączeniem robót budowlanych ujętych w załączonej dokumentacji projektowej, które zostały już wykonane, a opisane zostały w zał. nr 1 litera r.;

b) wykonanie zewnętrznego podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu – uszczegółowienie tych rozwiązań jest opisane w załączniku nr 2 litera b, rys. 16;

c) wykonanie odwiertów wraz z instalacją zasilającą pompę ciepła zlokalizowaną w budynku Pałacu Sobieszów;

d) wykonanie sieci drenażowej budynku Pałacu Sobieszów wraz ze studnią zbiorczą (załącznik nr 2 litera i, rys. Is-01 i Is-10);

e) wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku „Dom Ogrodnika”;

f) wykonanie przyłącza elektrycznego, wod.-kan. i gazowego budynku Pałacu i „Domu Ogrodnika”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie zespołu skierowanego do realizacji zamówienia / Waga: 40

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 23/09/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.04.00-00-0036/16 i POIS.01.03.01-00-0165/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji umowy od dnia podpisania umowy do dnia 23 września 2021 r. oraz w okresie gwarancji i rękojmi (liczone od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy z wykonawca? robót budowlanych).

Wadium: 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych).

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

71540000 Usługi zarządzania budową

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Karkonoski Park Narodowy, Pałac Sobieszów, Jelenia Góra, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 2. Pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pt.: „Montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji z drewna i betonu architektonicznego oraz wszystkich urządzeń elektrycznych w obiekcie »Stodoła Elektryczna« wraz z wykonaniem elektrycznej linii przyłączeniowej S/N do sieci elektrycznej operatora będących elementem I etapu inwestycji: Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego, Parku Narodowego, Pałac Sobieszów – etap I/B” obejmującego:

a) rozbiórka istniejącego muru ceglano-kamiennego wraz z jego odtworzeniem po wykonaniu projektowanych fundamentów obiektu „Stodoła Elektryczna”;

b) usunięcie części skarpy kamienno-ziemnej oraz elementów terenowych w zakresie potrzebnym do wykonania wsporczej konstrukcji dla paneli fotowoltaicznych;

c) rozebranie muru oporowego oraz wykonanie tymczasowego zabezpieczenia pozostałej części skarpy do czasu wykonania konstrukcji obiektu;

d) wykonanie przyłącza S/N z stacji transformatorowej operatora sieci energetycznych firmy Tauron oraz nowej stacji S/N znajdującej się w obiekcie „Stodoła Elektryczna”;

e) wykonanie całej konstrukcji żelbetowo-drewnianej obiektu „Stodoła Elektryczna” i pomieszczeń technicznych wraz z całą infrastrukturą obiektu oraz urządzeniami elektrycznymi zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 6;

f) zakup i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z całym oprzyrządowaniem;

g) wykonanie nowej nawierzchni z kostki granitowej w zakresie pokazanym na rys. nr 3 wraz częścią instalacji deszczowej i studniami zbiorczymi D24, D23 i D22 wg załączonych projektów: drogowego (zał. nr 6 litera k) i instalacji kanalizacji deszczowej (zał. nr 6 litera e);

h) odtworzenie fragmentów murów kamiennych wraz z renowacją zachowanych fragmentów murów przy zaprojektowanym obiekcie „Stodoła Elektryczna” w zakresie pokazanym na rys. nr 4 wraz z wykonaniem furtki, wg załączonego projektu małej architektury (zał. nr 6 litera b).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie zespołu skierowanego do realizacji zamówienia / Waga: 40

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.01.03.01-00-0165/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania umowy – od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych przez okres 12 miesięcy oraz w okresie gwarancji i rękojmi (liczone od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy z wykonawca? robót budowlanych) – (wykonawca nie został jeszcze wyłoniony).

Wadium: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 3

Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

71540000 Usługi zarządzania budową

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Karkonoski Park Narodowy, Pałac Sobieszów, Jelenia Góra, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 3. Pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pt.: Zadanie składa się z dwóch etapów: „Przebudowa budynku Wielkiej Stajni, pod nową ekspozycję edukacyjno-przyrodniczą – etap II/A” oraz „Rozbudowa Budynku Wejściowego jako kontynuacji budynku Wielkiej Stajni – etap II/B” obejmującego:

— „Przebudowa budynku Wielkiej Stajni, pod nową ekspozycję edukacyjno-przyrodniczą – etap II/A” obejmuje:

a) wykonanie kompleksowego remontu wraz z przebudową układu funkcjonalnego istniejącego budynku Wielkiej Stajni, dostosowujący obiekt do ekspozycji przyrodniczo-edukacyjnej w tym:

— częściowe podbicie fundamentów,

— renowacja zabytkowych murów i konstrukcji nośnych (w tym przeprowadzanie wymaganych prac konserwatorskich opisanych w załączniku nr 9 litera c),

— wykonanie nowych elementów konstrukcyjnych,

— dostosowanie istniejących otworów, wymiana zabytkowej stolarki oraz wykonanie nowych okien i drzwi,

— przebudowa i naprawa więźby dachowej z wymianą całego pokrycia dachowego,

— wymiana wszystkich instalacji budynku oraz wykonanie nowych,

— wykonanie przyłączy gazowych, wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej, elektrycznych (w tym instalacji słaboprądowych) do odpowiednich sieci;

b) wykonanie odwiertów wraz z instalacją zasilająca pompę ciepła zlokalizowaną w budynku Wielkiej Stajni;

c) zakup i montaż całego wyposażenia meblowego i funkcjonalnego pomieszczeń biurowych, warsztatowych, toalet i zapleczy socjalnych.

Uwaga: przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia ekspozycji przyrodniczo-edukacyjnej: „Klimatyczne Karkonosze”;

d) remont zewnętrznych elementów zagospodarowania terenu: zewnętrznych schodów, murków oporowych oraz wykonanie terenów zielonych w zakresie pokazanym w załączniku graficznym nr 7.

Graficzny zakres etapu II/A przedstawia załącznik graficzny nr 5.

— „Rozbudowa Budynku Wejściowego jako kontynuacji budynku Wielkiej Stajni – etap II/B” obejmuje:

a) rozbiórkę i utylizację, w zakresie potrzebnym do realizacji etapu, wszystkich podziemnych i naziemnych konstrukcji budowlanych i małej architektury takich jak m.in.: stare fundamenty i ściany, stare instalacje, zbiorniki, ogrodzenia itp. (zakres zadania obejmuje również zabezpieczenie, transport oraz składowanie ewentualnych elementów kamiennych na terenie Centrum Muzealno-Edukacyjnego – Pałac Sobieszów w wyznaczonym przez zamawiającego miejscu);

b) wykonanie nowych fundamentów, ścian i słupów konstrukcyjnych, konstrukcji nowych klatek schodowych oraz montaż prefabrykowanego stropu;

c) wykonanie nowej, stalowo-drewnianej konstrukcji dachu wraz z pokryciem dachówką ceramiczną;

d) wykonanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych i gazu z koniecznymi przyłączeniami do poszczególnych sieci oraz wykonanie instalacji grzewczych i wentylacyjnych;

e) wykonanie wszystkich instalacji elektrycznych (w tym słaboprądowych) z koniecznymi przyłączeniami do zewnętrznych sieci i instalacji (w tym do instalacji światłowodowych);

f) wykonanie szklano-drewnianej elewacji wraz elementami wykończeniowymi;

g) wykonanie całego układu funkcjonalnego wraz z jego wykończeniem (tynki, drzwi, posadzki, podłogi);

h) zakup i montaż całego wyposażenia meblowego i funkcjonalnego pomieszczeń socjalnych, warsztatowych, szatni oraz punktu informacyjnego;

i) wykonanie zewnętrznych elementów zagospodarowania terenu: nawierzchni, ogrodzenia, zieleni i elementów małej architektury w zakresie pokazanym w graficznym załączniku nr 8.

Graficzny zakres etapu II/B przedstawia załącznik graficzny nr 6.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie zespołu skierowanego do realizacji zamówienia / Waga: 40

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 23/09/2022

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.04.00-00-0100/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do II/A – 23.9.2021 i II/B – 23.9.2022 oraz w okresie gwarancji i rękojmi (liczone od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy z wykonawca? robót budowlanych).

Wadium: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 4

Część nr: 4

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

71540000 Usługi zarządzania budową

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Karkonoski Park Narodowy, Pałac Sobieszów, Jelenia Góra, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 4. Pełnienie kompleksowego i wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pt.: „Przebudowa budynku Małej Stajni pod nowe centrum edukacyjne z salą multimedialną – etap II/D” obejmującego:

a) wykonanie kompleksowego remontu wraz z przebudową układu funkcjonalnego istniejącego budynku Małej Stajni, dostosowujący obiekt do nowej funkcji w tym:

— rozbiórkę istniejącego I piętra wraz stropodachem i stropem między parterem, a I piętrem,

— rozbiórkę łącznika między budynkiem Małej Stajni, a budynkiem Bursy (będącym elementem III etapu inwestycji),

— wykonanie renowacji zabytkowych murów i konstrukcji nośnych (w tym przeprowadzanie wymaganych prac konserwatorskich opisanych w załączniku nr 13 litera c),

— wykonanie nowych elementów konstrukcyjnych w tym nowych ścian I piętra i konstrukcji dachu z pokryciem,

— wykonanie konstrukcji i wykończenia łącznika pomiędzy budynkiem Małej Stajni, a Budynkiem Wejściowym (będącym przedmiotem innego zamówienia – etap II/B),

— wymiana, dostosowanie istniejących otworów, wymiana zabytkowej stolarki oraz wykonanie nowych okien i drzwi,

— wykonanie przyłączy gazowych, wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej, elektrycznych (w tym instalacji słaboprądowych) do odpowiednich sieci,

— zakup i montaż wyposażenia części I piętra i łącznika budynku Małej Stajni;

b) wykonanie odwiertów wraz z instalacją zasilającą pompę ciepła zlokalizowaną w budynku Małej Stajni;

c) wykonanie elementów zewnętrznych: ścieżek dla pieszych i części ogrodzenia w zakresie pokazanym na rys. nr 9.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie zespołu skierowanego do realizacji zamówienia / Waga: 40

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 06/08/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

PLSN.01.01.00-02-0139/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do 6.8.2021 oraz w okresie gwarancji i rękojmi (liczone od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy z wykonawca? robót budowlanych).

Wadium: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysięcy złotych).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt IV ust. 2 ppkt 2) SIWZ, jeżeli wykaże, że odpowiednio:

Zadanie nr 1

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną: min. 300 000,00 PLN.

Zadanie nr 2

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną: min. 200 000,00 PLN.

Zadanie nr 3

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną: min. 300 000,00 PLN.

Zadanie nr 4

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną: min. 200 000,00 PLN.

W przypadku składania ofert na więcej niż jedno zadanie, kwota ubezpieczenia musi być odpowiednio wyższa (suma z poszczególnych zadań).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zad. nr 1

Wykonał w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najm. 2 zam. na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad rob. bud. poleg. na wykonaniu przebudowy/rozbudowy/remontu obiektu budowlanego, w tym jednego wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytków, o pow. użyt. nie mniejszej niż 500 m2 każdy, gdzie w zakr. zam. wchodziło m.in. nadzór nad robotami branży architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji wod.-kan., ogrzewania, wentylacji, instalacji elektrycznych i niskoprądowych, dysp. os. zdolnymi do wykon. zam. min.:

a) inspek. nadzoru robót konstr.-bud. / koordynator zespołu inspektorów nadzoru/−upr. bud. bez ogr. do kier. rob. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej;

b) inspek. nadzoru robót elektrycznych i teletechnicznych-upr. bud. do kier. rob. bud.w spec. instal. w zakr. sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget. bez ogr.;

c) inspek. nadzoru robót sanitarnych-upr. bud. bez ogr.do kier. rob. bud. w spec. instal. w zakr. sieci, instalacji i urzą. wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ogr.

Zad. nr 2

W tym okresie, co najm. 2 zam. poleg. na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad rob. bud. które zawierały wykonanie konstrukcji z betonu, w tym jednej konstrukcji z betonu architektonicznego, o powierzchni nie mniejszej niż 200 m2 każda, gdzie w zakres zamówienia wchodziło m.in. nadzór nad robotami branży architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji wod.-kan., instalacji elektrycznych, dysp. os. zdolnymi do wykon. zam. min.:

a) inspek. nadzoru robót konstr.-bud. / koordynator zespołu inspektorów nadzoru/-upr. bud. bez ogr. do kier. rob. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej;

b) inspek. nadzoru robót elektrycznych i teletechnicznych-upr. bud. do kier. rob. bud. w spec. instal. w zakr. sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget. bez ogr.

Zad. nr 3

W tym okresie, co najm. 2 zam. poleg. na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na wykonaniu przebudowy/rozbudowy/remontu obiektu budowlanego, w tym jednego wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytków, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 500 m2 każdy, gdzie w zakres zamówienia wchodziło m.in. nadzór nad robotami branży architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji wod.-kan., ogrzewania, wentylacji, instalacji elektrycznych i niskoprądowych, dysp. os. zdolnymi do wykon. zam. min.:

a) inspek. nadzoru robót konstr.-bud. / koordynator zespołu inspektorów nadzoru/-upr. bud. bez ogr. do kier. rob. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej;

b) inspek. nadzoru robót elektrycznych i teletechnicznych-upr. bud. do kier. rob. bud. w spec. instal. w zakr. sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget. bez ogr.;

c) inspek. nadzoru robót sanitarnych-upr. bud. bez ogr. do kier. rob. bud. w spec. instal. w zakr. sieci, instalacji i urzą. wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ogr.

Zad. nr 4

W tym okresie, co najm. 2 zam. poleg. na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na wykonaniu przebudowy/rozbudowy/remontu obiektu budowlanego, w tym jednego wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytków, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 350 m2 każdy, gdzie w zakres zamówienia wchodziło m.in. nadzór nad robotami branży architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji wod.-kan., ogrzewania, wentylacji, inst. elektrycznych i niskoprądowych, dysp. os. zdolnymi do wykon. zam. min:

a) inspek. nadzoru robót konstr.-bud. / koordynator zespołu inspektorów nadzoru/-upr. bud. bez ogr. do kier. rob. bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej;

b) inspek. nadzoru robót elektrycznych i teletechnicznych-upr. bud. do kier. rob. bud. w spec. instal. w zakr. sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget. bez ogr.;

c) inspek. nadzoru robót sanitarnych-upr. bud. bez ogr. do kier. rob. bud. w spec. instal. w zakr. sieci, instalacji i urzą. wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, went.i gaz. bez ogr.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:

1) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik;

2) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana;

3) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do nadzorowania robotami budowlanymi przez osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za nadzorowanie robót budowlanych, o których mowa w pkt IV ust. 3 ppkt 3) SIWZ;

4) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 14/07/2020

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 11/09/2020

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 14/07/2020

Czas lokalny: 10:15

Miejsce:

Sala Konferencyjna Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Chałubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

1) administratorem danych osobowych jest Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Chałubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra, POLSKA, tel. +48 757553726, adres mail: (sekretariat@kpnmab.pl);

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Karkonoskim Parku Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze jest Leszek Wierzbicki; (ido@kpnmab.pl).

Wskazane dane osobowe przez wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia, KPN/6/2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

3) wskazane dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres do 2030 r. od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

4) obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

5) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

Posiadają Państwo:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych, skorzystanie z praw do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi ba ważne względy interesu publicznego unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje Państwu:

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo usunięcia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda od wykonawcy:

a) wykazu usług;

b) wykazu osób.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) informacji z KRK;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika US;

3) zaświadczenia ZUS lub KRUS;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z CEIDG;

5) ośw. wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

6) ośw. wykon.o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobieg. zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) ośw. wykon. w zakr. określ.przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp;

8) ośw. wykon. w zakr. określ.przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp;

9) ośw. wyk.o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lok.;

10) ośw. wyk.o przynal. albo braku przynal. do gr kap.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gv.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

19.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

19.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

19.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

19.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

19.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

19.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.5 i 19.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

19.8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

19.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

19.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

19.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

19.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

19.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

19.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 – 198g Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gv.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

08/06/2020

Dyrektor KPN

dr inż. Andrzej Raj

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty Zadanie nr 1, 2, 4
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 179 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-09-30 14:06:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Musiał Sylwia
(2020-09-30 14:37:30)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty Zadanie nr 3-strona.pdf
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 164 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-09-23 11:20:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Kocjan Andrzej
(2020-09-23 15:23:28)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Informacja z otwarcia ofert
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 164 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-07-20 13:10:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku załącznik nr 17 wzór oferty - po uporządkowaniu formalnym
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 609 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-07-15 11:17:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie zmian
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 269 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-07-07 10:48:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku załącznik nr 22 - wzór umowy po modyfikacji
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 355 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-07-03 09:55:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku SIWZ po modyfikacjach
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-07-03 09:53:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku modyfikacja SIWZ 1
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 255 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-07-03 09:51:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Pytania i odpowiedzi do SIWZ
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 158 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-07-03 09:31:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku załącznik nr 3 do umowy
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 100 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-06-12 09:43:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku załącznik nr 22 -wzór umowy
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 262 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-06-12 09:42:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku załącznik nr 19 wykaz wykonanych usług
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 570 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-06-12 09:41:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku linki do dokumentacji technicznej - zadania od nr 1 do nr 4- załączniki od nr 1 do nr 16
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 28 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-06-12 09:32:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku załącznik nr 23 - wykaz kadry do oceny w kryterium doświadczenie kadry
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 614 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-06-12 09:29:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku załącznik nr 21 - JEDZ
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 196 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-06-12 09:28:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku załącznik nr 20 wykaz osób
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 593 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-06-12 09:27:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku załącznik nr 18 - oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 568 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-06-12 09:26:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku załącznik nr 17 wzór oferty
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 609 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-06-12 09:24:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku siwz
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-06-12 09:22:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-06-12 09:20:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Musiał Sylwia
(2020-07-03 09:58:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 26465