KPN-10-2020 Montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji z drewna i betonu architektonicznego oraz wszystkich urządzeń elektrycznych w obiekcie ?Stodoła Elektryczna? wraz z wykonaniem elektrycznej li

logoCentrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów, współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  w ramach osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz osi priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - 21.12.2020 R. GODZ. 10.00

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - 11.12.2020 R. GODZ. 10.00

 

Ogłoszenie nr 610499-N-2020 z dnia 2020-11-16 r.
 

Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze: „Montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji z drewna i betonu architektonicznego oraz wszystkich urządzeń elektrycznych w obiekcie „Stodoła Elektryczna” wraz z wykonaniem elektrycznej linii przyłączeniowej S/N do sieci elektrycznej operatora będących elementem I etapu inwestycji: Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów – Etap I/B”

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów, współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz osi priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych( (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1) administratorem danych osobowych jest Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23; 58-570 Jelenia Góra, tel. 75 75 537 26, adres mail: sekretariat@kpnmab.pl;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Karkonoskim Parku Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze jest: Leszek Wierzbicki; ido@kpnmab.pl; Wskazane dane osobowe przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia „Montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji z drewna i betonu architektonicznego oraz wszystkich urządzeń elektrycznych w obiekcie „Stodoła Elektryczna” wraz z wykonaniem elektrycznej linii przyłączeniowej S/N do sieci elektrycznej operatora będących elementem I etapu inwestycji: Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów – Etap I/B” KPN/10/2020 prowadzonym w trybie przetargu niegraniczonego;

3) Wskazane dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres do 2030 roku od dnia zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia”

4) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

5) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO: Posiadają Państwo:

1) Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;

2) Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych, skorzystanie z praw do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,

3) Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi ba ważne względy interesu publicznego unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,

4) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; Nie przysługuje Państwu:

1) W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo usunięcia danych osobowych;

2) Prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;

3) Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

I. 1) NAZWA I ADRES: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze, krajowy numer identyfikacyjny 21781314000000, ul. ul. Chałubińskiego  23 , 58-570  Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 553 726, , e-mail przetargi@kpnmab.pl, , faks 757 553 348.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.kpnmab.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
jednostka sektora finansów publicznych

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.kpnmab.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.kpnmab.pl;

załącznik nr 1: https://kpnmab.pl/img/files/zad/12/zalacznik-nr-1.zip

załącznik nr 2: https://kpnmab.pl/img/files/zad/12/zalacznik-nr-2.zip

załącznik nr 3: https://kpnmab.pl/img/files/zad/12/zalacznik-nr-3.zip

załącznik nr 4: https://kpnmab.pl/img/files/zad/12/zalacznik-nr-4-dokumenty-pomocnicze.zip

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
elektronicznie przez miniPortal; adres: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Sekretariat Karkonoski Park Narodowy ul. Chałubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji z drewna i betonu architektonicznego oraz wszystkich urządzeń elektrycznych w obiekcie „Stodoła Elektryczna” wraz z wykonaniem elektrycznej linii przyłączeniowej S/N do sieci elektrycznej operatora będących elementem I etapu inwestycji: Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów – Etap I/B”
Numer referencyjny: KPN/10/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

„Montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji z drewna i betonu architektonicznego oraz wszystkich urządzeń elektrycznych w obiekcie „Stodoła Elektryczna” wraz z wykonaniem elektrycznej linii przyłączeniowej S/N do sieci elektrycznej operatora będących elementem I etapu inwestycji: Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów – Etap I/B” obejmuje:

a) Rozbiórka istniejącego muru ceglano-kamiennego wraz z jego odtworzeniem po wykonaniu projektowanych fundamentów obiektu „Stodoła Elektryczna”.

b) Usunięcie części skarpy kamienno-ziemnej oraz elementów terenowych w zakresie potrzebnym do wykonania wsporczej konstrukcji dla paneli fotowoltaicznych.

c) Rozebranie muru oporowego oraz wykonanie tymczasowego zabezpieczenia pozostałej części skarpy do czasu wykonania konstrukcji obiektu.

d) Wykonanie przyłącza S/N z stacji transformatorowej operatora sieci energetycznych firmy Tauron oraz nowej stacji S/N znajdującej się w obiekcie „Stodoła Elektryczna” w zakresie pokazanym na rysunku nr 4.

e) Montaż kabli zasilających, w istniejącej kanalizacji elektrycznej, pokazanych na rys. nr 5 oraz głównych rozdzielnicy budynków Bursy i Spichlerza (zał. nr 2 litera „l”).

f) Wykonanie całej konstrukcji żelbetowo-drewnianej obiektu „Stodoła Elektryczna” i pomieszczeń technicznych wraz z całą infrastrukturą obiektu oraz urządzeniami elektrycznymi

g) Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych (parametry paneli określone w załączniku nr 1p pt. Dodatkowe wyjaśnienia) wraz z całym oprzyrządowaniem.

h) Wykonanie nowej nawierzchni z kostki w zakresie pokazanym na rys. nr 2 wraz częścią instalacji deszczowej pokazanej na rys. nr 6: studnią zbiorczą D24 oraz podłączeniami rur spustowych wg załączonych projektów: drogowego (zał. nr 2 litera k) i instalacji kanalizacji deszczowej (zał. nr 2 litera e) .

i) Odtworzenie fragmentów murów kamiennych wraz z renowacją zachowanych fragmentów murów przy zaprojektowanym obiekcie „Stodoła Elektryczna” w zakresie pokazanym na rys. nr 3 wraz z wykonaniem furtki wraz z wykonaniem i podłączeniem domofonu do centrali w budynku Pałacu, wg załączonego projektu małej architektury (zał. nr 2 litera b).

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45111300-1

45220000-5

45315000-8

45262000-1

45261100-5

09331200-0

45311200-2

45310000-3

45232410-9

45233200-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

12

     

II.9) Informacje dodatkowe: W ramach oceny terminu wykonania oceniany będzie przedział czasowy wykonania zamówienia: Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia to 12 miesięcy Minimalny realny termin wykonania przedmiotu zamówienia to 8 miesięcy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 

1) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że odpowiednio:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 500.000,00 PLN oraz

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną: min. 1.000.000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 

1) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: 1.1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 1 robotę budowlaną, która zawierała wykonanie przyłącza do ogólnokrajowej sieci energetycznej S/N i załączenie dowodów, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

1.2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) kierownik budowy – co najmniej 1 osoba posiadająca następujące kwalifikacje i doświadczenie: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń? do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo Budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących prawem krajowym oraz aktualny wpis na listę? członków właściwej izby samorządu zawodowego; - co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi (po uzyskaniu uprawnień budowlanych); - co najmniej 18-miesieczną praktykę na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury zabytków,

b) Kierownik robót elektrycznych – co najmniej 1 osobą posiadającą następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń, posiada doświadczenie w kierowaniu co najmniej 1 robotą budowlaną polegającą na wykonaniu przyłącza do ogólnokrajowej sieci energetycznej S/N.

c) Kierownik robót telekomunikacyjnych – co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, bez ograniczeń.

d) ponadto w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca musi dysponować archeologiem spełniający wymagania określone w art. 37e ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282).

Wszystkie wymagane osoby powinny posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy osoby nie posiadają znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza na język polski zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą na okres realizacji zamówienia.

W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez wykonawcę? do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, zamawiający uznaje również? wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż? Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2020).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów: 1) ppkt 1- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w ppkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
I. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

2) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

II. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (załącznik nr 7) uwaga: dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, (załącznik nr 8)

Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

2. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:

1) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,

2) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana,

3) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi przez osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, o których mowa w pkt IV ust.3. ppkt 3) pkt 2) SIWZ,

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia ryzyk budowlano - montażowych na sumę ubezpieczenia zgodnie z kwotą brutto w złożonej ofercie.

5) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 50.000,00 zł.; słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych zł.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836, 1572).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

30,00

Termin wykonania

10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Przewiduje się zmiany umowy polegające na:

1) uzasadnionym przedłużeniu terminu realizacji umowy w razie wystąpienia:

a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania robót budowlanych, jednak nie dłużej niż o czas trwania tych warunków; fakt ten musi zostać potwierdzony przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z §5 ust.1 pkt 20 i zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu,

b) sytuacji, o których mowa w pkt 2, a mających wpływ na czas trwania realizacji prac,

c) działania siły wyższej, np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania prac,

2) zmianie będącej wynikiem zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy,

3) zmianie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT od towarów i usług dla robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego należnego miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposób, że wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie nie ulega zmianie, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z obowiązującą po zmianie stawką VAT. Taka zmiana wynagrodzenia będzie obowiązywała w stosunku do wynagrodzenia za część robót budowlanych, których do dnia zmiany stawki podatku VAT nie wykonano.

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Warunkiem dokonania zmiany należnego wynagrodzenia Wykonawcy będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie wykazujące wpływ zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i szczegółowy sposób wyliczenia nowego wynagrodzenia.

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, Warunkiem dokonania zmiany należnego wynagrodzenia Wykonawcy będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie wykazujące wpływ tych zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i szczegółowy sposób wyliczenia nowego wynagrodzenia.

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie wykazujące wpływu zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i szczegółowy sposób wyliczenia nowego wynagrodzenia. - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

2. W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b) - d) niniejszego paragrafu umowy, na wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odmówić waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia wykazującego wpływ zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i szczegółowy sposób wyliczenia nowego wynagrodzenia.

3. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 3 lit. b) - d) niniejszego paragrafu obejmować będzie wyłącznie płatności za roboty budowlane, których w dniu wejścia w życie zmian wskazanych w ust. 1 pkt 3 lit. b) - d) niniejszego paragrafu, jeszcze nie wykonano, pod warunkiem, że Wykonawca złoży uzasadniony wniosek do Zamawiającego w terminie 30 dni o dnia wejścia w życie odpowiedniej zmiany, a jeżeli złoży wniosek po tym terminie – zmiana wynagrodzenia obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, wykonywane od chwili jego złożenia.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obydwu stron, po stosownym uzasadnieniu, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
I. Wykonawca wykona osobiście kluczowe części zamówienia - wykonanie przyłącza do ogólnokrajowej sieci energetycznej S/N.

II. Wymagania Zamawiającego, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp:

1) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących bezpośrednio czynności w zakresie realizacji wszystkich zadań objętych zamówieniem dotyczących prac przygotowawczych, robót rozbiórkowych, ogólnobudowlanych, wszystkich instalacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) przez cały okres trwania umowy. Wymóg ten nie dotyczy kierowników robót.

III. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) określenia warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego;

5) opisu przedmiotu zamówienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. PZP.

7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

8. Na czynności, o których mowa w pkt XIX ust. 7 SIWZ, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 PZP.

9. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt XIX ust. 9. i pkt XIX ust. 10. SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

12. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 15 dni od dnia zamieszczenia i w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

b) 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

14. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

15. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

16. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

17. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

18. W sprawach nie uregulowanych w pkt XIX w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g Pzp.

 

 

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty - po uporządkowaniu formalnym
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 231 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2021-02-16 13:43:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 245 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2021-02-15 11:17:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Informacja z otwarcia ofert
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 210 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-12-21 12:13:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku SIWZ po uporządkowaniu formalnym
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-12-15 12:12:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Informacja o modernizacji systemu miniportal
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 136 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-12-15 12:11:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku załącznik skompresowany zip, który zawiera wszystkie załączniki do ogłoszenia do dnia 04.12.2020r.
Typ pliku: 7Z, Rozmiar: 3 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-12-04 13:25:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 162 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-12-04 13:17:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku SIWZ po modyfikacji 3
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-12-04 13:17:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku modyfikacja 3 SIWZ
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 250 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-12-04 13:16:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 162 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-12-01 12:50:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku SIWZ po modyfikacji 2
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-12-01 12:49:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku modyfikacja 2 SIWZ
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 215 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-12-01 12:48:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Pytania 3 do SIWZ i odpowiedzi
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 236 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-12-01 12:47:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku modyfikacja SIWZ po uporządkowaniu formalnym
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 174 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-11-27 11:25:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Pytanie 2 do SIWZ i odpowiedź
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 155 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-11-24 15:31:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Pytanie 1 do SIWZ i odpowiedź
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 163 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-11-19 12:30:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku SIWZ po modyfikacji.
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-11-16 15:33:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku modyfikacja SIWZ
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 176 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-11-16 15:33:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 173 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-11-16 15:30:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku SIWZ
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-11-16 14:30:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Linki do załączników od nr 1 do nr 4
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 13 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-11-16 13:41:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku załącznik nr 5 - WZÓR OFERTY
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 337 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-11-16 13:40:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku załącznik nr 6 - oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 88 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-11-16 13:39:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku załącznik nr 7 - Wykaz robót budowlanych
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 86 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-11-16 13:38:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku załącznik nr 8 - Wykaz osób
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 95 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-11-16 13:38:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku załącznik nr 9 oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 97 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-11-16 13:36:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 10 oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 101 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-11-16 13:36:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku załącznik nr 11 Wzór umowy
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 670 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-11-16 13:35:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-11-16 13:29:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Musiał Sylwia
(2020-12-04 13:26:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki