☰ Menu
BIP - Karkonoski Park Narodowy

Niedziela 27.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KPN-2-2021 Kompleksowe wykonanie dwóch ekspozycji w Centrum Muzealno-Edukacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego - Pałac Sobieszów

l1

Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów, współfinansowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach osi priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

l2

Centrum Edukacyjno-Przyrodnicze Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów, współfinansowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach osi priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

 

Nr postępowania: KPN/2/2021

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 28.06.2021R. GODZ. 10:00

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 22.06.2021R. GODZ. 10:00

26/04/2021    S80

 

Polska-Jelenia Góra: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

2021/S 080-206116

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze
Krajowy numer identyfikacyjny: 021781314
Adres pocztowy: ul. Chałubińskiego 23
Miejscowość: Jelenia Góra
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Kod pocztowy: 58-570
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Musiał
E-mail: sylwia.musial@kpnmab.pl
Tel.: +48 757553726
Faks: +48 757553348
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kpnmab.pl

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.kpnmab.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: jednostka sektora finansów publicznych

I.5)Główny przedmiot działalności

Inna działalność: ochrona przyrody

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Kompleksowe wykonanie dwóch ekspozycji w Centrum Muzealno-Edukacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów

Numer referencyjny: KPN/2/2021

II.1.2)Główny kod CPV

79950000 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Kompl. wyk. 2 eksp. w CME KPN – Pałac Sobieszów: eksp. eduk. w budynku Pałacu oraz interaktywnej eksp. przyr. „Klimatyczne Karkonosze” w bud. Wielkiej Stajni.

Zad 1: kompleks. wyk. ekspozycji eduk. w bud. Pałacu. Ram. zakr. rzecz. obejm. m.in.:

1) Oprac. i realiz. treści meryt. zgodnie z proj. dostarcz. przez Zam.

2) Nabycie i przekaz. licencji i praw autor.

3) Przygot. wersji obcoj.: ang., czes. i niem., wszyst. oprac. treści meryt. oraz przyg. tłumacz. na j. migowy wersji pol.

4) Wykon. scenogr. eksp.

5) Dost. sprz. multimed. i audioguide.

6) Przygot. audiodeskrypcji dla eksp.

Zad 2: Kompleks. wyk. interakt. eksp. przyr. „Klimat. Karkonosze”. Ram. zakr. rzecz. obejmuje m. in.:

1) Oprac. i realiz. treści meryt. zgodnie z proj. dostarcz. przez Zam.

2) Nabycie i przekaz. licencji i praw autor.

3) Przygot. wersji obcoj.: ang., czes. i niem., wszystkich oprac. treści meryt. i przyg. tłum. na j. migowy wersji pol.

4) Wykon. scenografii eksp. wraz z dost. sp. multimed.

5) Dost. oprogram.

6) Przygot. audiodeskrypcji dla eksp.

7) Dost. i mont. wypos. wnęt. pom. wejścia na eksp.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Kompleksowe wykonanie ekspozycji edukacyjnej w budynku Pałacu w Centrum Muzealno-Edukacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

30200000 Urządzenia komputerowe

31000000 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

32321200 Urządzenia audiowizualne

32322000 Urządzenia multimedialne

32342410 Sprzęt dźwiękowy

32353000 Nagrania dźwiękowe

39154000 Sprzęt wystawowy

42961000 System sterowania i kontroli

48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

51110000 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego

72212190 Usługi opracowywania oprogramowania edukacyjnego

72212520 Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego

79530000 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

79930000 Specjalne usługi projektowe

79950000 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

92110000 Produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne usługi

92312000 Usługi artystyczne

45310000 Roboty instalacyjne elektryczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynek Pałacu Sobieszów wraz z całą działką i jej pozostałą zabudową wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A/5033/900/J z dnia 14 sierpnia 1987 r.

II.2.4)Opis zamówienia:

1)Oprac. i realiz. tr. merytor. zg. z proj. dostar. przez Zam., stan. zał. nr 1:

a) Wykon. scenar. i proj.

b) Nagr. filmów i postprod. film. oraz przygot. (prod.) prezent., gier eduk., prezent. multimed., animacji, aplik. interakt., nagrań dźwięk., po zaakcept. przez Zam. scenar. filmów oraz prezent., gier eduk., nagrań dźwięk. i proj. grafiki do tr. multimedial.

c) Wykon. modeli, panoramy, kopii eksponat., stanowisk, instalacji interakt., po zaakcept. przez Zam. ich proj.

d) Oprac. zawart. meryt. (graf., tekst. i multimed.) stanowisk, plansz, ekspozytorów, prezent. multimed., gier i zabaw interakt. i przedst. do zatwierdz. przez Zam.

e) Oprac. grywalizacji ekspoz. w for. quizu, której celem jest zaktywiz. zwiedz. oraz usprawn. funkcji pedagog. eksp. Grywalizacja przew. jako aplik. webowa na urządz. mobilne oraz w wer. papier.

f) Zam. w ekspoz. wszyst. jej elem., przekaz. przez Zam., w tym m.in. fotografii obrazów, skanów grafik, fotografii, pocztówek i in.

g) Pozysk. mat. archiw., treści, wizer., fotografii, skanów, utworów i in. mat., niezbęd. do wykon. ekspoz. Wykon. proj. elem. graf. i tw. scen. wyst. zobowiązany jest uwzgl. w nich syst. identyf. wizualnej, stan. zał. nr 2 do SWZ oraz: spójność styl. śr. przekazu multimed. dla całej wystawy; atrak. wizualną, adekwat. śr. plastycz. i dynamiki dla ekspoz.; stopień powiąż. styliz. z miejscem i aranż. wnętrz wystawy; dostos. prezent. do wytycz. czasu zwiedz.; dostos. stylizacji oraz przebiegu akcji do temat. w poszcz. salach i stan.; powiąż. scen. aplik. z element. scenograf. i oświetl; atrakcy. metod przekazu, inter. formy komunik.; zrozum. przekazu dla różn. gr. wiek. zwiedz.; dost. treści oraz sp. prezent. do róż. gr. z niepełnospr., m.in. z niepełnospr. ruchową, niewid., słabowidz., głuchych i słabosłysz. m.in. pop. przygot. audiodeskrypcji, tłum. na j. migowy oraz zapewn. przycisku powięk. obraz w urządz. z ekranem dotyk., w których jest to możliwe; wykorzystanie mat. hist. i chron. prawem autor.; adekw. użytych śr. do oczekiw. celu.

2) Nab. i przekaz. lic. i pr. autor.:wszel. niezbęd. pr. autor. i lic. do utw. wytw. lub nabyt. w tr. oprac. i realiz. treści meryt., a w szczegól. do zdjęć, filmów, tekstów, anim., dźwięków, muzyki i in.

3) Przygot. wersji obcojęz: ang., czes. i niem., wszyst. opracow. tr. merytory. i przygot. tłum. na j. migowy wer. pol. tych treści:

a) Wykon. i dostarcz.Zam.do zatwier. wys. jakości tłum. na j. ang., niem i czeski wszyst. merytory. treści, wymien. w p. 2, pp. 1,

wraz z przekaz. praw auto. do tych tłum.

b) Dostar. Zam. do zatwier. zrealiz. w wys. jakości lektor. nagr. audio w ww. jęz. got. do osadz. w prezent. multimed., grach, stanowiskach interakt. oraz przewod. audioguide wraz z przekaz. pr. autor. do tych nagrań.

c) Dosta. Zam. do zatwierdz. wys. jakości tłum. na j. migowy got. do osadz. w prezen. multimed., film. oraz stan. interakt. wraz z przekaz. pr. autor. do tych nagrań.

4) Wykon. scenogr. ekspoz..:

a) Wykon., dost. i montażu elemet. scenogr. i aranżac. wraz z rozm. wyposaż.

b) Przepr. testów zainstal. urz., sprz. i syst. sterow. Wykon. wykon. elem. scenograf. wyst. zobow. jest uwzgl. w nich: spójność styliz. śr. przekazu multimedial. dla całej wyst.; atrakc. wizualną, adekwat. śr. plast. i dynam. dla eksp.; stopień powiąż. styliz. ze stanow. i aranż. wnętrz wyst.; dostos. prezent. do wytycz. czasu zwiedz.; atrakc. metod przek., interes. formy komunik; zrozum. przekazu dla różn. gr. wiek. zwiedz.; wykorzyst. mat. hist. i chron. praw. autor.; trafn. przedst. kontentu.

5) Dost. sprz. multimed. oraz audioguide.:

a) dost. wraz z rozmieszcz. i instal. urz. i sprz. multimed., elektr., teletechn., klimatyzac., urz. audioguide (60 komp. audioguidów: 60 szt. Movie Guide Pen, 60 znaczn. oraz 60 słuchawek);

b) dost. i instal. oprogram., po zaakcep. przez Zam. scen. eksp., proj. aranżacji i scenogr. ekspoz.;

c) uruchom., testów i kalibracji ekspozycji;

d) przeszkol. os. wskaz. przez Zam. w obsł. ekspoz., sprzętu i urządz.;

e) oprac. i dostar. instr. w zakr. bież. konser. zainstal. urz., sprz. i syst. ster. oraz instr. obsł. urz., sprz. i syst. ster.

6) Przygot. audiodeskrypcji dla eksp.: dost. Zam. do zatw. zrealiz. w wys. jakości lektor. nagrań audiodeskrypcji ekspoz. got. do osadz. w przewod. audioguide i apl. wraz z przekaz. pr. autor. do tych nagrań. Wykon. osadzi nagr. w przewod. audioguide jako alternat. wer. dla os. niepełnospr. oraz w apl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie kadry / Waga: 15

Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja / Waga: 25

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.04.00-00-0036/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium: 50.000,00 PLN. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wys. 5 % ceny całkowitej brutto wskazanej w ofercie.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Kompleksowe wykonanie interaktywnej ekspozycji przyrodniczej „Klimatyczne Karkonosze” w budynku Wielkiej Stajni Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

30200000 Urządzenia komputerowe

31000000 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

32321200 Urządzenia audiowizualne

32322000 Urządzenia multimedialne

32342410 Sprzęt dźwiękowy

32353000 Nagrania dźwiękowe

39154000 Sprzęt wystawowy

42961000 System sterowania i kontroli

45310000 Roboty instalacyjne elektryczne

48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

51110000 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego

72212190 Usługi opracowywania oprogramowania edukacyjnego

72212520 Usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego

79530000 Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

79930000 Specjalne usługi projektowe

79950000 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

92110000 Produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne usługi

92312000 Usługi artystyczne

45332200 Roboty instalacyjne hydrauliczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Budynk Wielkiej Stajni Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów,

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Oprac. i realiz. tr. merytor. zg. z proj. dostar. przez Zam., stan. zał. nr 1:

a) Wykon. scenar. i proj.

b) Nagr. filmów i postprod. film. oraz przygot. (prod.) prezent., gier eduk., prezent. multimed., animacji, aplik. interakt., nagrań dźwięk., po zaakcept. przez Zam. scenar. filmów i prezent., gier eduk., nagrań dźwięk. i proj. grafiki do tr. multimedial.

c) Wykon. modeli, panoramy, kopii eksponat., stanowisk, instalacji interakt., po zaakcept. przez Zam. ich proj.

d) Oprac. zawart. meryt. (graf., tekst. i multimed.) stanowisk, plansz, ekspozytorów, prezent. multimed., gier i zab. interakt. i przedst. do zatwierdz. przez Zam.

e) Wykon. syst. kontr. dost. na eksp. przyrod., służącego do zarządz., automat. i kontroli przep. zwiedzaj.

f) Zamieszcz. w ekspoz. wszystkich jej elem., przekaz. przez Zam., w tym m.in. panoram 360.

g) Pozysk. istniejących mater., treści, wizerunków, fotografii, filmów, skanów, utworów i in. mater., niezbędnych do wyk. ekspoz. od autor., ewentual. wykon. ich przez Wyk. Wykon. proj. elem. graf. i tw. scen. wyst. zobowiązany jest uwzgl. w nich syst. identyf. wizualnej, stan. zał. nr 2 do SWZ oraz: spójność styl. śr. przekazu multimed. dla całej wystawy; atrak. wizualną, adekwat. śr. plastycz. i dynamiki dla ekspoz; stopień powiąż. styliz. z miej. i aranż. wnętrz wystawy; dostos. prezent. do wytycz. czasu zwiedz.; dostos. stylizacji i przeb. akcji do temat. w poszcz. salach i stan.; powiąż. scen. aplik. z element. scenograf. i oświetl; atrakcy. metod przekazu, inter. formy komunik.; zrozum. przekazu dla różn. gr. wiek. zwiedz; dost. treści i sp. prezent. do róż. gr. z niepełnospr., m.in. z niepełnospr. ruch., niewid., słabowidz., głuchych i słabosłysz. m.in. pop. przygot. audiodeskrypcji, tłum. na j. migowy i zapewn. przycisku powięk. obraz w urządz. z ekranem dotyk., w kt. jest to możliwe; wykorz. mat. hist. i chron. prawem autor.; adekw. użytych śr. do oczekiw. celu.

2) Nab. i przekaz. lic. i pr.autor.: wszel. niezbęd. pr. autor. i lic. do utw. wytw. lub nabyt. w tr. oprac. i realiz. treści meryt., a w szczegól. do zdjęć, film., tekst., anim., dźwięków, muz. i in.

3) Przygot. wersji obcojęz: ang., czes. i niem., wszyst. opracow. tr. merytory. i przygot. tłum. na j. migowy wer. pol. tych treści:

a) Wykon. i dostarcz. Zam. do zatwier. wys. jakości tłum. na j. ang., niem i czeski wszyst. merytory. treści, wymien. w p. 2, pp. 1, wraz z przekaz. praw auto. do tych tłum.

b) Dostar. Zam. do zatwier. zrealiz. w wys. jakości lektor. nagr. audio w ww. jęz. got. do osadz. w prezent. multimed., grach, stanowiskach interakt. i przewod. audioguide wraz z przekaz. pr. autor. do tych nagrań.

c) Dosta. Zam. do zatwierdz. wys. jakości tłum. na j. migowy got. do osadz. w prezen. multimed., film. i stan. interakt. wraz z przekaz. pr. autor. do tych nagrań.

4) Wykon. scenogr. ekspoz. wraz z dost. sprz. multimed.:

a) Wykon., dost. i mont. elem. scenograf. i aranż. wraz z rozm. wypos., w tym: mebli, elem. scenograf. i plast., ekspon, elem. wykończ., ekspozyt., zabud. urz., zabud. ekspoz., modeli, panoram., stan. i instal.: interakt., multimedial., urz. i sprz. multimedial. i teletechnicz., ścieżki wody, osprz. elektrycz., opraw oświetl. i źr. światła, syst. ster. ekspoz. i oświet., urz. audiooguide (10 kpl. audioguidów).

b) Przepr. testów zainstal. urz., sprz. i syst. ster.

5) Dost. oprogr.:

a) dost. i instal. oprogr., po zaakcept. przez Zam.;

b) uruchom., testów i kalibracji ekspoz.;

c) przeszkol. os. wskazanych przez Zam. w obsł. ekspoz., sprz. i urządz.;

d) oprac. i dostar. instr. w zakr. bież. konser. zainstal. urządz., sprz. i syst. ster. i instr. obsł. urządz., sprz. i syst. ster.

6) Przygot. audiodeskrypcji dla eksp.: Dost. Zam. do zatw. zrealiz. w wys. jakości lektor. nagrań audiodeskrypcji ekspoz. got. do osadz. w przewod. audioguide i apl. wraz z przekaz. pr. autor. do tych nagrań. Wykon. osadzi nagr. w przewod. audioguide jako alternat. wer. dla os. niepełnospr. i w apl.

7) Dost. i mont. wypos. wnętrza pom. wej. na ekspoz. wg zał. 1.7.5.: dost. i mont. lady recepc., gablot wystawien., elem. dekor. w pomieszcz. wejścia na ekspoz., umebl., drzwi szkl. recepcji, urz. multimed. i komput. wraz z podłącz. do sieci inter. Z zam. wyłączone jest: mal. ścian i sufit .W zakr. zam. sa: dekor. i lustra ścian; dost. i mont. gł. oświet. sufit. (podświet. recepcji i gablot), wyk. ścianki dział. (jej dekor.), dost. i mont. szafek depozyt. i auto. do kawy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie kadry / Waga: 15

Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja / Waga: 25

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.04.00-00-0100/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium: 50.000,00 PLN. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wys. 5 % ceny całkowitej brutto wskazanej w ofercie.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości:

— zadanie nr 1 – min. 500 000,00 PLN,

— zadanie nr 2 – min. 1 000 000,00 PLN.

W przypadku składania ofert na dwa zadania wysokość środków finansowych musi być odpowiednio wyższa do dwóch zadań,

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w rozdziale VIII ust. 2 pkt 3 SWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy podmiotowych środków dowodowych:

1) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej

3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w rozdziale VIII ust. 2 pkt 4 SWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy:

1) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane (załącznik nr 3 do SWZ) wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Uwaga: dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

2) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4 do SWZ).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zadanie nr 1

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie wystawy lub ekspozycji interaktywnej, która działa (czyli jest udostępniana publicznie) do dnia składania oferty, obejmujące swoim zakresem: minimum osiem stanowisk interaktywnych wyposażonych w multimedia, całkowitą powierzchnię wystawienniczą nie mniejszą niż 200 m2, system sterowania multimediami, wykonanie, dostawę i montaż elementów scenografii i aranżacji wnętrz – o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto;

b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami spełniającymi poniższe wymagania:

— grafikiem komputerowym multimediów posiadającym doświadczenie w przygotowaniu minimum dwóch animacji nie krótszych niż 90 sekund każda, w tym jednej z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości,

— grafikiem komputerowym multimediów odpowiedzialnym za grafikę 2D i 3D wystawy/ekspozycji, mającym doświadczenie w zakresie przygotowania, opracowania i wykonywania projektów grafik w technologii 2D i 3D – należy wykazać się minimum trzema grafikami wykonanymi samodzielnie, które zostały wykorzystane przy tworzeniu wystaw lub innych obiektów,

— programistą aplikacji, posiadający doświadczenie w realizacji systemów sterowania,

— osobami posiadającymi wiedzę dotyczącą zagadnień poruszanych na wystawie jako konsultanci merytoryczni (minimum z zakresu przyrody i jej ochrony oraz historii regionu), udokumentowaną co najmniej dwoma publikacjami o charakterze naukowym lub popularno-naukowym, co najmniej dwoma konsultacjami merytorycznymi lub autorstwem co najmniej dwóch wystaw/ekspozycji o podobnej tematyce.

Koordynatorem wystawy odpowiedzialnym za zarządzanie wykonaniem zamówienia, posiadającym doświadczenie polegające na zarządzaniu wytworzeniem, montażem i uruchomieniem co najmniej jednej wystawy lub ekspozycji, z co najmniej ośmioma stanowiskami interaktywnymi, na powierzchni nie mniejszej niż 200 m2, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto.

— Osobą posiadającą wykształcenie wyższe techniczne na kierunku elektronika i biorącą udział w realizacji co najmniej jednej wystawy lub ekspozycji, z co najmniej ośmioma multimedialnymi stanowiskami interaktywnymi, na powierzchni nie mniejszej niż 200 m2, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto.

— Osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń.

— Osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, bez ograniczeń.

Dopuszcza się łączenie wymienionych powyżej funkcji, jednakże jedna osoba nie może pełnić więcej niż dwóch funkcji.

Zadanie nr 2

a) W zakresie wystawy multimedialnej:

— zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał w sposób należyty i prawidłowo ukończył wystawę o charakterze multimedialnym i interaktywnym z elementami scenograficznymi, całość o wartości co najmniej 3 000 000 PLN brutto.

b) W zakresie ścieżki wodnej:

— zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu niecki ze stali nierdzewnej o długości minimum 40 mb.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

c) W zakresie ścieżki wodnej – automatyki:

— zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał w sposób należyty, stanowisko edukacyjne w formie wodnej interaktywnej instalacji z elementami mechatronicznymi o wartości co najmniej 200 000 PLN brutto.

d) W zakresie ścieżki wodnej – technologii:

— zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał w sposób należyty:

— instalację technologii basenowej dla jednego obiektu o wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto, lub

— instalację fontannową dla jednego obiektu o wartości na co najmniej 250 000,00 PLN brutto.

e) Dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

— grafikiem komputerowym multimediów, posiadającym doświadczenie w zakresie realizacji minimum dwóch wystaw z co najmniej 8 stanowiskami interaktywnymi na powierzchni nie mniejszej niż 200 m2,

— grafikiem komputerowym multimediów mającym doświadczenie w zakresie przygotowywania animacji, posiadającym doświad. w przygotowaniu min. 2 animacji nie krótszych niż 90 sekund każda,

— grafikiem komputerowym multimediów odpowiedzialnym za grafikę 2D i 3D wystawy, mającym doświad. w zakresie przygotowania, opracowania i wykonywania projektów grafik w technologii 2D i 3D, należy wykazać się min. 3 grafikami wykonanymi samodzielnie, które zostały wykorzystane przy tworzeniu wystaw lub innych obiektów,

— programistą aplikacji wystawy posiadającym doświad. w realizacji systemów sterowania z co najmniej 8 stanowiskami interaktywnymi na powierzchni nie mniejszej niż 200 m2,

— osobami posiadającymi wiedzę dotyczącą zagadnień poruszanych na wystawie jako konsultanci merytoryczni udokumentowaną co najmniej 2 publikacjami o charakterze naukowym lub popularno-naukowym, z co najmniej 2 konsultacjami merytorycznymi wystaw lub autorstwem co najmniej 2 wystaw o podobnej tematyce i posiadającymi min. wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk przyrodniczych,

— koordynatorem wystawy odpowiedzialnym za zarządzanie wykonaniem zamówienia, posiadającym doświad. polegające na zarządzaniu wytworzeniem, montażem i uruchomieniem co najmniej 1 wystawy lub ekspozycji o charakterze multimedialnym i interaktywnym z elementami scenograficznymi, całość o wartości co najmniej 3 000 000 PLN brutto,

— osobą posiadającą wykształcenie wyższe techniczne na kierunku elektronika i biorącą udział w realizacji co najmniej 1 wystawy lub ekspozycji z co najmniej 8 multimedialnymi stanowiskami interaktywnymi, na powierzchni nie mniejszej niż 200 m2, o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto

— osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń,

— osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, bez ograniczeń.

Dopuszcza się łączenie wymienionych powyżej funkcji, jednakże 1osoba nie może pełnić więcej niż 2 funkcji.

Uwaga: W przyp. dyspon. osob. jak: grafik komp. multimed., koordynator wyst., os. posiad. upr. bud. do kier. rob. bud. w specjal. instal. w zakr. sieci, instal. i urz. elektry. i elektroenerget., bez ogr., osoba pos. upr. bud. do kier. robot. bud. w spec. instal. w zakr. sieci, instal. i urz. telekom., bez ogr. Wyk. może dyspon. 1 os. na większą ilość zad. w przyp., gdy wym. os. speł. wszystkie post. wym. w każ. zad., na które wykon. złożył ofertę. Wszystkie wym. os. pow. posł. się j. polskim. W przyp., gdy osoby nie pos. znaj. j. polskiego Wyk. jest zob. zap. tłumacza na j. pol. zapew. stałe, biegłe i fachowe tłumacz. w kontakt. między Zam. a Wyk. na okres realiz. zam.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia:

1) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych na sumę ubezpieczenia zgodnie z kwotą brutto w złożonej ofercie wraz z potwierdzeniem opłaty składki;

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną:

— zadanie nr 1– min. 10 000 000,00 PLN,

— zadanie nr 2 – min. 20 000 000,00 PLN wraz z potwierdzeniem opłaty składki,

3) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

4) w przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zam. zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 31/05/2021

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 27/08/2021

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 31/05/2021

Czas lokalny: 10:15

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)Informacje dodatkowe:

W celu potw. braku podstaw wykluczenia Wyk. z udziału w postępowaniu Zam. żąda następujących dokumentów:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp;

(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – wyst. nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

3) zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzające, że Wyk. nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp wyst. nie wcześ. niż 3 mies. przed złożeniem;

4) zaświadczenie właściwej tern. jedn. org. ZUS lub KRUS albo inny dok. potw., że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp wyst. nie wcześ. niż 3 mies. przed złoż.;

5) odpis lub informacje z KRS lub z CEIDG, w zakresie art.109 ust. 1 pkt 4 Pzp wyst. nie wcześ. niż 3 miesiące przed złoż.;

6) oświad. Wykon. o aktual. info. zawartych w oświad., o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp na formularzu JEDZ.

Wyk. ma siedzibę lub mies. zam. poza teryt. RP, zamiast ww. dok. w ppkt 1– skł. inf. z odp. rej. albo, w przyp. braku takiego rej, inny równow. dok. wydany przez wł. organ sąd. lub admin. kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miej. zam. lub miejs. zam. ma os., której dot. infor. lub dok., w zakr. określ. art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp, ppkt 3–5 – składa dok. wystawione w kraju, w którym Wykon. ma siedzibę lub miejsce zamieszk., potwier. że:

a) nie zalega z opł. podatków, opłat, składek na ubezp. społ. lub zdr. albo że zawarł porozum.;

b) nie otwarto jego lik. ani upadł.

Dok., ppkt 1 i ppkt 2 lit. b, wyst. nie wcześ. niż 6 mies. przed upł. ter. skł. ofert. Dok. ppkt 2 lit. a, wyst. nie wcześ. niż 3 mies. przed upł. tego term.

Szczegółowo opisane warunki kwalifikacji znajdują się w zapisach dokumentacji SWZ.

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozp. Parl. Europ. i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz. o ochronie danych (Dz.U. UE, L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zam. infor., że:

1. adm. danych osob. jest KPN ul. Chałubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra, tel. +48 7575 53726, adres mail: sekretariat@kpnmab.pl;

2. inspektorem ochrony danych osobowych w KPN jest: Leszek Wierzbicki; ido@kpnmab.pl;

wskaz. dane osob. przez Wyk. przetw. będą na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia KPN/2/2021 prowadzonym w trybie p. niegr.;

3. wskazane dane osob. będą przechowy., zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres do 2027 r. od dnia zak. post. o udziel. zam.;

4. obowiązek podania przez Wyk. danych osob. bezp. Państwa dot.jest wymogiem ustawowym określ. w przep. ust. Pzp, zwiąż. z udział w post.o udziel. zam. publ;

5. w odniesieniu do Państwa danych osob. dec. nie będą podejm. w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO: posiadają Państwo:

1) na podst. art. 15 RODO prawo dostępu do danych osob. Państwa dotycz.;

2) na podst. art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osob., skorzystanie z praw do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postęp. o udziel. zam. publ. ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego zał.;

3) na podst. art. 18 RODO prawo żądania od adm. ogr. przet. danych osob. z zastrz. przyp, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do ogr. przet. nie ma zast. w odn. do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze śr.ochr.pr. lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego;

4) prawo do wniesienia skargi do Pre. Urzędu Ochr. Danych osob., gdy uznacie Państwo, że przetw. danych osob. Państwa dot. narusza przepisy RODO.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gv.pl

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego Rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gv.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

21/04/2021

Dyrektor KPN

Dr inż. Andrzej Raj

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 257 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2021-06-23 14:13:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Pytania 3 i odpowiedzi do postępowania
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 316 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2021-06-14 14:46:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Sprostowanie ogłoszenia 2 DUUE
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 162 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2021-06-07 09:11:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku SWZ i zał po modyfikacji 2
Typ pliku: 7Z, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2021-06-02 14:45:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zalacznik_7_Wzor_formularza_oferty po uporzadkowaniu formalnym
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 364 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2021-06-02 14:38:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załacznik 8.2_proejktowane postanowienia umowy modyfkacja 1
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 527 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2021-06-02 14:37:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zalacznik_8.1_proejktowane_postanowienia_umowy Modyfikacja 1
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 518 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2021-06-02 14:37:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku SWZ po modyfikacji 2
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 729 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2021-06-02 14:36:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Modyfikacja 2 SWZ i załacznikow
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 224 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2021-06-02 14:36:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Pytania 2. i odpowiedzi do postepowania
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 456 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2021-06-02 14:35:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Sprostowanie ogłoszenia DUUE
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 228 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2021-05-17 11:20:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku SWZ po modyfikacji
Typ pliku: 7Z, Rozmiar: 871 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2021-05-12 14:36:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku SWZ po modyfikacji 1
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 718 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2021-05-12 14:30:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Modyfikacja SWZ
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 227 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2021-05-12 14:30:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Pytania 1. i odpowiedzi do postępowania
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 306 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2021-05-12 14:29:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku SWZ z zalacznikami
Typ pliku: 7Z, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2021-04-26 15:56:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku SWZ
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 711 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2021-04-26 14:13:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Linki_do_dokumentacji_zalacznik_1_i_zalacznik_2
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 12 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2021-04-26 14:13:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zalacznik_3_Wykaz_usług_wykonanych_w_okresie_ostatnich_3_lat
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 378 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2021-04-26 14:10:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zalacznik_4_Wykaz_osob_skierowanych_przez_Wyk_do_zam
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 399 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2021-04-26 14:10:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zalacznik_5_Jednolity_Europejski_Dokument_ZamowieniaJEDZ
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 183 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2021-04-26 14:10:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zalacznik_6_osw_o przyn_lub_braku_przyn_do_tej_samej_gr_kapit
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 436 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2021-04-26 14:10:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zalacznik_7_Wzor_formularza_oferty
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 364 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2021-04-26 14:09:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zalacznik_8.1_projektowane_postanowienia_umowy
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 514 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2021-04-26 14:09:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zalacznik_ 8.2_projektowane_postanowienia_umowy
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 525 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2021-04-26 14:08:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Musiał Sylwia
(2021-04-26 14:08:58)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zalacznik_9.1_Wykaz_osob_do_oceny_w_Kryterium_doswiadczenie
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 290 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2021-04-26 14:08:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zalacznik_9.2_Wykaz_osob_do_oceny_w_Kryterium_doswiadczenie
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 175 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2021-04-26 14:07:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zalacznik_10.1_PRZEDMIAR_ZAD_1
Typ pliku: DEFAULT.ICON, Rozmiar: 81 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2021-04-26 14:07:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zalacznik_10.2_PRZEDMIAR_ZAD_2.
Typ pliku: XLS, Rozmiar: 315 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2021-04-26 15:39:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zalacznik_11_osw_o_aktualnosci_informacji_
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 432 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2021-04-26 13:47:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zalacznik_12_niewiazacy_wzor_zobowiazania
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 440 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2021-04-26 13:47:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zalacznik_13_Link_oraz_ID_postepowania
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 152 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2021-04-26 13:46:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2021-04-26 09:52:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Musiał Sylwia
(2021-06-23 14:26:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4001