☰ Menu
BIP - Karkonoski Park Narodowy
Grafika zawierająca herb BIP - Karkonoski Park Narodowy

Czwartek 09.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KPN-4-2021 Zakup i dostawa mundurowania, odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej na potrzeby Karkonoskiego Parku Narodowego

 
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00060613 z dnia 2021-05-20
 

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa mundurowania, odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej na potrzeby Karkonoskiego Parku Narodowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021781314

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chałubińskiego 23

1.5.2.) Miejscowość: Jelenia Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-570

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: (075) 75 533 26

1.5.8.) Numer faksu: (075) 75 533 48

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kpnmab.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpnmab.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa mundurowania, odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej na potrzeby Karkonoskiego Parku Narodowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2dbfeb57-b94b-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00060613/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-20 15:17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005175/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa mundurówki dla pracowników służby Parku oraz dostawa odzieży BHP dla pracowników Parku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.kpnmab.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.miniportal.upz.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej (przetargi@kpnmab.pl). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik nr 8 do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych( (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23; 58-570 Jelenia Góra, tel. 75 75 537 26, adres mail: sekretariat@kpnmab.pl;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Karkonoskim Parku Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze jest: Leszek Wierzbicki; ido@kpnmab.pl
3. Wskazane dane osobowe przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia „Zakup i dostawa mundurowania, odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej na potrzeby Karkonoskiego Parku Narodowego” KPN/4/2021 prowadzonym w trybie przetargu niegraniczonego;
4. Wskazane dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p., przez okres do 2026 roku od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
6. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO:
Posiadają Państwo:
1) Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
2) Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych, skorzystanie z praw do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
3) Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
4) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Państwu:
1) W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo usunięcia danych osobowych;
2) Prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
3) Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KPN/4/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 11

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET NR 1
1. Koszula z długim rękawem w kolorze białym – damska – 2 szt.
2. Koszula z długim rękawem w kolorze białym – męska – 2 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 37 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: PAKIET NR 1
Kryteria oceny oferty i ich waga.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
A. CENA – 60 %
J. JAKOŚĆ – 40%

2. Ocena ofert będzie dokonywana wg następujących zasad:
2.1 Cena - A(X):
a) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 60 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach,
b) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
A(x) = (Cmin/C(x))x 100 x 60%

Gdzie:
A(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny
Cmin – cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach na zadanie objęte przetargiem
C(x) – cena zawarta w ocenianej ofercie „x”

2.2 Jakość - J(X)
W tym kryterium, każdy z członków komisji oceny ofert ocenia indywidualnie przedmiot zamówienia, przyznając punkty od 1 do 5, oceniając poniższe podkryteria (ppkt 2.2.3).

Wzór ogólny do obliczenia kryterium „jakość”:
J(x)= (F(o)/F(x)) x 100 x 40%

Gdzie:
J(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium jakość

F(O) – Liczba punktów przyznana ofercie ocenianej
F (x) – Największa liczba punktów spośród ocenianych ofert

2.2.1. Kryterium „jakość” podlega indywidualnej ocenie członków komisji oceny ofert na podstawie dostarczonych próbek przez Wykonawców.
2.2.2. Przy ocenie kryterium „jakość” będą brane pod uwagę podkryteria związane z jakością - przy zastosowaniu następującego wzoru:
F(o)= (F1 +F2 + F3 + F4)/ ΣK x 100 x40%
Gdzie:
F1+F2+F3+F4 - suma punktów przyznana indywidualnie przez członków komisji
Σ K - ilość członków komisji

2.2.3. W kryterium „jakość” członkowie komisji oceny ofert oceniać będą poniższe aspekty i przyznawać punkty od 1 do 5 pkt.:

Koszula z długim rękawem w kolorze białym
a) skład użytych materiałów w oparciu o przedstawione dokumenty, certyfikaty, karty technologiczne, 1 lub 3 pkt.
1 pkt – ≤55 % bawełny
3 pkt – powyżej 56% bawełny

b) jakość i staranność wykonania, 1 lub 5 pkt.
1 pkt – zszycie, wiązanie ściegu wykonane niedokładnie (wystające nitki, krzywo itp.)
5 pkt – zszycie, wiązanie ściegu wykonane prawidłowo, starannie

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET NR 2
1. Kurtka zimowa damska do munduru wyjściowego w kolorze ciemnozielonym - wodoodporna z podpinką z tkaniny typu polartec – 1 szt,
2. Kapelusz w kolorze ciemnozielonym - damski - 5 szt., męski – 3 szt.
3. Trzewiki zimowe do munduru wyjściowego – męskie – 2 pary
4. Skarpety letnie w kolorze oliwkowym – damskie – 6 par, męskie - 59 par
5. Skarpety zimowe w kolorze oliwkowym – damskie 6 par, męskie 24 pary
6. Krawat w kolorze zielonym – 4 szt.
7. Pasek wąski do spodni w kolorze brązowym- damski -2 szt, męski - 3 szt.,
8. Rękawice skórzane – męskie – 1 para

4.2.6.) Główny kod CPV: 18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 111 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: PAKIET NR 2
Kryteria oceny oferty i ich waga
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym
kryterium:
A. CENA – 60 %
F. JAKOŚĆ, FUNKCJONALNOŚĆ UŻYTKOWA – 40%
2. Ocena ofert będzie dokonywana wg następujących zasad:
2.1 Cena - A(X):
a) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 60 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach,
b) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
A(x) = (Cmin/C(x)) x 100 x 60%
Gdzie:
A(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny
Cmin – cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach
C(x) – cena zawarta w ocenianej ofercie „x”

2.2 Funkcjonalność użytkowa, jakość - U(X)
W tym kryterium, każdy z członków komisji oceny ofert ocenia indywidualnie przedmiot zamówienia, przyznając punkty od 1 do 5, oceniając poniższe podkryteria (ppkt 2.2.3).
Wzór ogólny do obliczenia kryterium „funkcjonalność użytkowa, jakość”:
U(x)= (F(o)/F(x)) x 100 x 40%
Gdzie:
U(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za funkcjonalność użytkową, jakość

F(o) – Liczba punktów przyznana ofercie ocenianej
F (x) – Największa liczba punktów spośród ocenianych ofert

2.2.1. Kryterium „funkcjonalność użytkowa, jakość” podlega indywidualnej ocenie członków komisji oceny ofert na podstawie dostarczonych próbek przez Wykonawców.
2.2.2. Przy ocenie kryterium „funkcjonalność użytkowa, jakość” będą brane pod uwagę podkryteria związane z funkcjonalnością i jakością - przy zastosowaniu następującego wzoru:
F(o)= (F1 +F2 + F3 + F4)/ΣK x 100 x40%
Gdzie:
F1 + F2 +F3 +F4 - suma punktów przyznana indywidualnie przez członków komisji oceny ofert
Σ K - ilość członków komisji oceny ofert
2.2.3. W kryterium „funkcjonalność użytkowa, jakość” członkowie komisji oceny ofert będą oceniać poniższe aspekty i przyznawać punkty od 1 do 5 pkt.:

Kurtka zimowa damska do munduru wyjściowego w kolorze ciemnozielonym/ kurtka wodoodporna z podpinka z tkaniny typu polartec
a) estetyczny i funkcjonalny krój rozmieszczenie i wykonanie kieszeni, wygląd ogólny wyrobu od 1 do 2 pkt.
1 pkt – jedna sucha kieszeń,
2 pkt – min. jedna sucha kieszeń, min. jedna kieszeń zewnętrzna piersiowa.

b) jakość i staranność wykonania połączeń: zszycia, sklejenia, podklejenia taśmą na gorąco bez fałd, zgrubień, zabezpieczenia wodoszczelne od 1 do 2 pkt,
1 pkt – zszycie, podklejenia taśmą na gorąco, zabezpieczenia wodoszczelne wykonane niedokładnie (taśma przyklejona niesymetrycznie względem szwów itp.),
2 pkt – zszycie, podklejenie taśmą na gorąco, zabezpieczenia wodoszczelne wykonane prawidłowo, starannie;

c) dopasowanie rozmiarowe na żywy model, od 1 do 2 pkt.
1 pkt – krój uniwersalny, brak taliowania,
2 pkt – dopasowany krój.

d) funkcjonalność zastosowanych dodatków tj; zamki błyskawiczne, zapinki, regulacje obwodów kaptura, dołu kurtki, od 1 do 3 pkt.
1 pkt – regulacja kaptura,
2 pkt – regulacja kaptura, zamek dwusuwakowy,
3 pkt – regulacja kaptura, pas przeciwśnieżny – biodrowy, zamek dwusuwakowy,

e) jakość użytych materiałów w oparciu o przedstawione dokumenty, certyfikaty, karty technologiczne od 1 do 5 pkt.
1 pkt – wodoodporność ≥ 20000mm , RET 5 - 7
2 pkt – wodoodporność≥ 20000mm, RET 3 - 4
5 pkt – wodoodporność≥ 20000mm, RET < 3

Trzewiki zimowe do munduru wyjściowego- męskie
a) barwa - od 2 do 3 pkt
2 pkt – lekko cieniowany,
3 pkt – jednolita barwa,

b)wyściółka - od 1 do 3 pkt
1 pkt – gładka,
3 pkt – wentylowana,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość, Funkcjonalność użytkowa

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET NR 3
1. Spodnie w kolorze oliwkowozielonym – damskie 3 szt., męskie – 11 szt.
2. Spódnica w kolorze oliwkowozielonym – 5 szt.
3. Koszula z długimi rękawami w kolorze oliwkowozielonym – damska – 28 szt., męska – 18 szt.,
4. Kurtka z odpinaną podpinką z polaru w kolorze ciemnozielonym – damska – 2 szt. męska – 1 szt.
5. Czapka letnia typu „bejsbolówka”– damska – 2 szt., męska – 3 szt.,
6. Kamizelka typu softshell - damska – 8 szt., męska – 2 szt.
7. Bluza polar – damska –12 szt., męska - 1 szt.
8. Bielizna termoaktywna – damska – 4 kpl. , męska – 8 kpl.
9. Kalesony – męskie – 12 szt., damskie – 4 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 111 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2.1 Cena - A(X):= (Cmin/C(x)) x 100 x 60%
2.2 Funkcjonalność użytkowa, jakość - U(X)
Wzór ogólny do obliczenia kryterium „U(X)”: U(x)= (F(o)/F(x)) x 100 x 40%
2.2.1. Kryt.„ U(X)” podlega indywid.ocenie czł.kom.oceny ofert na podst.dostar.próbek przez Wyk.
2.2.2.Będą brane pod uwagę podkryteria zwiąż.z funkcj.i jakością:F(o)= (F1 +F2 + F3 + F4)/ΣK x 100 x40%
2.2.3. W kryt„U(X)” czł.kom.oceny ofert będą oceniać aspekty i przyznawać punkty od 1 do 3 pkt.:
Spodnie w kol.oliw-ziel-dam.,mę
a) Estet.i funkcj.krój rozm.i wyk.kieszeni, wyg.og:1pkt–2 kieszenie na dłonie z przodu,1zapinana kieszeń udowa;2pkt–2kiesz.na dłonie z przodu,1zap.kieszeń udowa,1kieszeń tylna;3pkt–2kiesz.na dłonie z przodu,2 kiesz.udowe, 2kiesz tylne.
b) jakość i staranność wyk.poł:zszycia,wiąz.ściegu w szwie:1pkt–zszycie,wiąz.ściegu wyk.niedokładnie(wyst.nitki,krzywoitp.)2pkt–zszycie,wiąz.ściegu wyk.praw., starannie
Koszula z dł.rękawem w kol.oliw-ziel–dam,męs
a) jakość i staranność wyk.poł:zszycia,wiązanie ściegu w szwie,1pkt–zszycie,wiąz.ściegu wyk.niedokł.(wystające nitki,krzywo,niesym.itp.)2pkt–zszycie,wiązanie ściegu wyk.praw, star;
b) fun.zas. dodat.tj; kieszonki, możl.podwinięcia ręk:1pkt-możl.podwinięcia ręk;2pkt–możl.podw.rękawów, 1kiesz.na kl.pier.zap.na zamek lub guzik lub napę;3 pkt–możli.podw.ręk,2kiesz.na kl.piers, zap.na zam.lub guzik lub napę;
c)jakość użytych mat.w opar.o przedst..dok,certy,karty techn:1pkt–skł.mat.nie mniej niż 35%baw-nie więcej niż 50%;2 pkt–skł.mat nie mniej niż 35% baweł-nie więcej niż 50%,ochr.przeciwsłoneczna
Kurtka z odp.podpinką z tkan.typu polartec w kol.ciemnoziel-m
a)estet.i funkcj.krój rozm.i wyk.kieszeni,wygląd ogól.wyrobu:1 pkt–2kiesz.zewn.lub3 pkt–min.2kieszenie zewn.i 1wewn.
b)jakość i star.wyk.poł:zszycia,sklejenia,podkl.taśmą na gor.bez fałd,zgr, zabezp.wodosz:1pkt–zszycie,wiąz.ściegu,podkl.taśmą na gor,zabezp.wodoszcz. wyk.niesym;2pkt–zszycie,wią.ściegu podkl.taśmą na gor.bez fałd,zgrubień,zabezp. Wodoszcz.wyk.praw,starannie;
c) dop.rozm.na żywy model:1 pkt–niedopas.krój, luźny, 2 pkt–dopas.krój.
d)funkcj.zast.dodat.tj; zamki błysk,zapinki,reg.obw.kapt,dołu kurtki,1 pkt– zam.dwusuw, kaptur,2 pkt–zam.dwusuw, możl.schowania kaptu.w koł.Dodat.2 pkt – ripstop
e)jakość uży.mat.w oparciu o przedst..dok.,certy.,kartytechn:1pkt– wodoodporność≥20000mm,RET5–7;2pkt–wodoodporność≥20000mm,RET3–4;5pkt–wodoodporność≥20000mm,RET

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: JAKOŚĆ, FUNKCJONALNOŚĆ UŻYTKOWA

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET NR 4
1. Bluza polowa typu softshell z logo – damska – 4 szt., męska – 13 szt.,
2. Kurtka przeciwdeszczowa z logo – damska – 2 szt., męska – 15 szt. ,
3. Kamizelka pikowana – damska – 1 szt., męska – 10 szt.,

4.2.6.) Główny kod CPV: 18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 111 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny oferty i ich waga
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
A. CENA – 60 %
F. JAKOŚĆ, FUNKCJONALNOŚĆ UŻYTKOWA – 40%
2. Ocena ofert będzie dokonywana wg następujących zasad:
2.1 Cena - A(X):
a) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 60 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach
b) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
A(x) = (Cmin/C(x)) x 100 x 60%
2.2 Funkcjonalność użytkowa, jakość - U(X)
W tym kryterium, każdy z członków komisji oceny ofert ocenia indywidualnie przedmiot zamówienia, przyznając punkty od 1 do 5, oceniając poniższe podkryteria (ppkt 2.2.3).
Wzór ogólny do obliczenia kryterium „funkcj. Użytk., jakość”:
U(x)= (F(o)/F(x)) x 100 x 40%

2.2.1. Kryt. „funkcj. użytk., jakość” podlega indywidualnej ocenie członków komisji oceny ofert na podstawie dostarczonych próbek przez Wykonawców.
2.2.2. Przy ocenie kryterium „funkcj. użytk., jakość” będą brane pod uwagę podkryteria związane z funkcjonalnością i jakością - przy zastosowaniu następującego wzoru:
F(o)= (F1 +F2 + F3 + F4)/ΣK x 100 x40%
Gdzie:
F1 + F2 +F3 +F4 - suma pkt. przyznana indywidualnie przez członków oceny ofert
Σ K - ilość członków komisji oceny ofert

2.2.3. W kryterium „funkcj. użytk., jakość” członkowie komisji oceny ofert będą oceniać poniższe aspekty i przyznawać punkty od 1 do 3 pkt.:
Bluza polowa typu softshell – dam., męs.,
a) estetyczny i funkcj. krój rozmieszczenie i wykonanie kieszeni, wygląd ogólny wyrobu od 1 do 2 pkt.
1 pkt – 2 kieszenie zew. na zamki
2 pkt – 2 kieszenie zew. na zamki, 1 kieszeń na klatce piers.
b) jakość i staranność wykonania połączeń: zszycia, od 1 do 2 pkt,
1 pkt –wykonane niedokładnie
2 pkt –wykonane prawidłowo, starannie
c) dopasowanie rozmiarowe na żywy model, od 1 do 2 pkt.
1 pkt – niedopasowany krój
2 pkt – dopasowany krój
d) funkcjonalność zastosowanych dodatków - od 1 do 3 pkt.
1 pkt – regulowany dół kurtki za pomocą gumy i stoperów,
2 pkt – regulowany dół kurtki za pomocą gumy i stoperów, gł. zamek błysk. 2-suwakowy,
3 pkt – regulowany dół kurtki za pomocą gumy i stoperów, gł. zamek błysk. 2-suwakowy, przedłużane mankiety z otworem na kciuk;
e) jakość użytych materiałów w oparciu o przedstawione dokumenty, certyfikaty, od 1 do 3 pkt.
1 pkt – CFM 0 - 4
2 pkt – CFM powyżej 10
3 pkt – CFM 5-9
Kurtka p-deszczowa –dam., męska
a) estetyczny i funkcjonalny krój rozmieszczenie i wykonanie kieszeni, wygląd ogólny wyrobu, 1 lub 3 pkt.
1 pkt –2 kieszenie zew.
3 pkt–min. 2 kieszenie zew. i 1 wew.
b) jakość i staranność wykonania połączeń: od 1 do 2 pkt,
1 pkt–zszycie, wiązanie ściegu, podklejenia taśmą na gorąco, zabezpieczenia wodoszczelne wykonane niesymetrycznie,
2 pkt – zszycie, wiązanie ściegu podklejenia taśmą na gorąco bez fałd, zgrubień, zabezpieczenia wodoszczelne wykonane prawidłowo, starannie;
c) dopasowanie rozmiarowe na żywy model, od 1 do 2 pkt.
1 pkt – niedopasowany krój, luźny
2 pkt – dopasowany krój.
d) funkcjonal. zastosowanych dodatków tj; zamki błysk., zapinki, regulacje obwodów kaptura, dołu kurtki, od 1 do 2 kpt.
1 pkt – zamek 2-suwakowy, kaptur
2 pkt – zamek 2-suwakowy, możliwość schowania kaptura w kołnierz.
Kamizelka pikowana
a) estetyczny i funkcjonalny krój rozmieszczenie i wykonanie kieszeni, wygląd ogólny wyrobu od 1 do 3 pkt.
1 pkt – 2 kieszenie zew. na zamki, dopasowany krój
2 pkt – 2 kieszenie zew. na zamki, dopasowany krój, 1 kieszeń na klatce piersiowej,
3 pkt – dwie kieszenie zewnętrzne na zamki, kieszeń na klatce piersiowej, dopasowany krój, regulowany dół.
b) jakość użytych materiałów w oparciu o przedstawione dokumenty, certyfikaty, - 2 pkt.
2 pkt – zabezpieczenie hydrofobowe

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: JAKOŚĆ, FUNKCJONALNOŚĆ UŻYTKOWA

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET NR 5
1. Spodnie w kolorze oliwkowozielonym – damskie 20 szt., męskie – 49 szt.
2. Spodnie przeciwdeszczowe – damskie – 3 szt., męskie –11 szt,
3. Czapka zimowa w kolorze zielonym – damska – 5 szt., męska – 10 szt.
4. Rękawice ocieplane – damskie 1 para

4.2.6.) Główny kod CPV: 18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 111 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: PAKIET NR 5
Kryteria oceny oferty i ich waga
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
A. CENA – 60 %
F. JAKOŚĆ, FUNKCJONALNOŚĆ UŻYTKOWA – 40%
2. Ocena ofert będzie dokonywana wg następujących zasad:
2.1 Cena - A(X):
a) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 60 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach
b) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
A(x) = (Cmin/C(x)) x 100 x 60%
Gdzie:
A(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny
Cmin – cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach
C(x) – cena zawarta w ocenianej ofercie „x”

2.2 Funkcjonalność użytkowa, jakość - U(X)
W tym kryterium, każdy z członków komisji oceny ofert ocenia indywidualnie przedmiot zamówienia, przyznając punkty od 1 do 5, oceniając poniższe podkryteria (ppkt 2.2.3).
Wzór ogólny do obliczenia kryterium „funkcjonalność użytkowa, jakość”:
U(x)= (F(o)/F(x)) x 100 x 40%
Gdzie:
U(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za funkcjonalność użytkową, jakość

F(o) – Liczba punktów przyznana ofercie ocenianej
F (x) – Największa liczba punktów spośród ocenianych ofert

2.2.1. Kryterium „funkcjonalność użytkowa, jakość” podlega indywidualnej ocenie członków komisji oceny ofert na podstawie dostarczonych próbek przez Wykonawców.
2.2.2. Przy ocenie kryterium „funkcjonalność użytkowa, jakość” będą brane pod uwagę podkryteria związane z funkcjonalnością i jakością - przy zastosowaniu następującego wzoru:
F(o)= (F1 +F2 + F3 + F4)/ΣK x 100 x40%
Gdzie:
F1 + F2 +F3 +F4 - suma punktów przyznana indywidualnie przez członków oceny ofert
Σ K - ilość członków komisji oceny ofert

2.2.3. W kryterium „funkcjonalność użytkowa, jakość” członkowie komisji oceny ofert będą oceniać poniższe aspekty i przyznawać punkty od 1 do 5 pkt.:

Spodnie w kolorze oliwkowozielonym - damskie, męskie
a) funkcjonalność 3 pkt.
3 pkt – boczny zamek błyskawiczny na dole nogawek

b) jakość i staranność wykonania połączeń: zszycia, wiązanie ściegu w szwie od 1 do 2pkt,
1 pkt – zszycie, wiązanie ściegu wykonane niedokładnie (wystające nitki, krzywo itp.)
2 pkt – zszycie, wiązanie ściegu wykonane prawidłowo, starannie

Spodnie przeciwdeszczowe damskie, męskie
a) jakość i staranność wykonania połączeń: podklejenia taśmą na gorąco bez fałd, zgrubień, zabezpieczenia wodoszczelne od 1 do 3 pkt,
1 pkt – zabezpieczenia wodoszczelne wykonane niedbale
3 pkt – zabezpieczenia wodoszczelne wykonane prawidłowo, starannie

b) dopasowanie rozmiarowe na żywy model, łatwość włożenia i zdjęcia, czy system zapięć regulacji nie ogranicza ruchów, od 1 do 2 pkt.
1 pkt – utrudnione włożenie i zdjęcie
2 pkt – łatwość włożenia i zdjęcia

c) funkcjonalność zastosowanych dodatków tj; zamki błyskawiczne, regulacje obwodów nogawek, pasa, od 1 do 4 pkt.
1 pkt – regulowany obwód spodni w talii
2 pkt – spodnie na bokach rozpinane na całej długości, zamek bryzgoszczelny.
1 pkt – wzmocnienia tylnej części spodni i kolan

d) jakość użytych materiałów w oparciu o przedstawione dokumenty, certyfikaty, karty technologiczne, od 1 do 3 pkt.
1 pkt – wodoodporność: = 10000mm ,
2 pkt – wodoodporność: 20000mm ≥ wodoodporność >10000mm, -
3 pkt – wodoodporność: >20000mm,

Czapka zimowa damska, męska – szt.
a) kolor - od 1 do 3 pkt
1 pkt - oliwkowo-zielony ze wstawkami koloru czarnego,
3 pkt - oliwkowo-zielony,

b) skład użytych materiałów w oparciu o przedstawione dokumenty, certyfikaty, karty technologiczne, 1 lub 3 pkt.
1 pkt – ≤49 % wełny
3 pkt – powyżej 49% wełny

Rękawiec ocieplane – damskie
a) funkcjonalność zastosowanych dodatków - od 1 do 5 pkt
1 pkt - ściągacz w mankiecie
2 pkt - ściągacz w mankiecie i wzmocnienie pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym
3 pkt - ściągacz w mankiecie i nadgarstku
5 pkt – ściągacz w mankiecie i nadgarstku dodatkowe wzmocnienie pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: JAKOŚĆ, FUNKCJONALNOŚĆ UŻYTKOWA

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET NR 6
1. Półbuty do munduru polowego – damskie – 3 pary, męskie – 6 par.
2. Trzewiki z membraną /obuwie terenowe –męskie – 6 par

4.2.6.) Główny kod CPV: 18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 182 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: PAKIET NR 6
Kryteria oceny oferty i ich waga.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się następującym
kryterium:
A. CENA – 60 %
J. JAKOŚĆ – 35%
G. GWARANCJA -5 %

2. Ocena ofert będzie dokonywana wg następujących zasad:
2.1. Cena - A(X):
a) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 60 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach
b) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
A(x) = (Cmin/C(x))x 100 x 60%
Gdzie:
A(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny
Cmin – cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach
C(x) – cena zawarta w ocenianej ofercie „x”

2.2 Jakość - J(X)
W tym kryterium, każdy z członków komisji oceny ofert ocenia indywidualnie przedmiot zamówienia, przyznając punkty od 1 do 4, oceniając poniższe podkryteria (ppkt 2.2.3).
Wzór ogólny do obliczenia kryterium „jakość”:
J(x)= (F(o)/F(x)) x 100 x 35%
Gdzie:
J(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za termin wykonania

F(O) – Liczba punktów przyznana ofercie ocenianej
F (x) – Największa liczba punktów spośród ocenianych ofert

2.2.1. Kryterium „ jakość” podlega indywidualnej ocenie członków komisji oceny ofert na podstawie dostarczonych próbek przez Wykonawców.
2.2.2. Przy ocenie kryterium „jakość” będą brane pod uwagę podkryteria związane z jakością - przy zastosowaniu następującego wzoru:
F(o)= (F1 +F2 + F3 + F4)/ΣK x 100 x35%
Gdzie:
F1 + F2 +F3 +F4 - suma punktów przyznana indywidualnie przez członków komisji oceny ofert
Σ K - ilość członków komisji oceny ofert

2.2.3. W kryterium „jakość” członkowie komisji oceny ofert oceniać będą poniższe aspekty i przyznawać punkty od 1 do 4 pkt.:

Półbuty do munduru polowego – damskie, męskie
a) wkładka - od 1 do 4 pkt
1 pkt – niewymienna wkładka,
2 pkt – wkładka profilowana,
3 pkt – wymienna wkładka,
4 pkt – wkładka wymienna, profilowana,

b) podeszwa - od 1 do 3 pkt
1 pkt – podeszwa gładka,
3 pkt - podeszwa bieżnikowana,

Trzewiki z membraną w kolorze oliwkowozielonym/obuwie terenowe – damskie, męskie/ wersja letnia

a) podeszwa - od 2 do 4 pkt
2 pkt – podeszwa bieżnikowana,
3 pkt – podeszwa bieżnikowana, zachodząca na czubek obuwia,
4 pkt – podeszwa samoczyszcąca,
dodatkowo 3 pkt – podeszwa typu Vibram

b) cholewka od 1 do 4 pkt
1 pkt – gładka cholewka ze skóry
4 pkt – system zapobiegający wygniataniu cholewki

2.3 Gwarancja – 5% (G)
a) Opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Gwarancja”:
0 pkt – 1 rok gwarancji
1 pkt – 2 lata gwarancji
3 pkt – 3 lata gwarancji
4 pkt - 4 lata gwarancji
5 pkt – 5 lat gwarancji i więcej

Wymagana gwarancja wynosi: 1 rok , okres gwarancji powyżej 5 lat nie będzie wyżej punktowany.

Gwarancja w pozostałych ofertach punktowana będzie w oparciu o następujący wzór:
G(x)=H(x) /H(max) x 100 x 5%
Gdzie:
G(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za czas gwarancji

H (x) – Czas gwarancji w ofercie ocenianej dla Pakietu nr 6
H(max) – Czas gwarancji w ofercie z najwyższą liczbą lat ”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: JAKOŚĆ

4.3.6.) Waga: 35,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: GWARANCJA

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET NR 7
1. Półbuty trekingowe – damskie – 25 par, męskie – 52 pary
2. Trzewiki z membraną /obuwie terenowe w wersji letniej – damskie – 9 par, męskie – 25 par

4.2.6.) Główny kod CPV: 18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 182 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: PAKIET NR 7
Kryteria oceny oferty i ich waga.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się następującym
kryterium:
A. CENA – 60 %
J. JAKOŚĆ –35%
G. GWARANCJA – 5%

2. Ocena ofert będzie dokonywana wg następujących zasad:
2.1. Cena - A(X):
a) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 60 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach
b) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
A(x) = (Cmin/C(x))x 100 x 60%
Gdzie:
A(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny
Cmin – cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach
C(x) – cena zawarta w ocenianej ofercie „x”

2.2 Jakość - J(X)
W tym kryterium, każdy z członków komisji oceny ofert ocenia indywidualnie przedmiot zamówienia, przyznając punkty od 1 do 4, oceniając poniższe podkryteria (ppkt 2.2.3).
Wzór ogólny do obliczenia kryterium „jakość”:
J(x)= (F(o)/F(x)) x 100 x 35%
Gdzie:
J(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za termin wykonania

F(O) – Liczba punktów przyznana ofercie ocenianej
F (x) – Największa liczba punktów spośród ocenianych ofert

2.2.1. Kryterium „ jakość” podlega indywidualnej ocenie członków komisji oceny ofert na podstawie dostarczonych próbek przez Wykonawców.
2.2.2. Przy ocenie kryterium „jakość” będą brane pod uwagę podkryteria związane z jakością - przy zastosowaniu następującego wzoru:
F(o)= (F1 +F2 + F3 + F4)/ΣK x 100 x35%
Gdzie:
F1 + F2 +F3 +F4 - suma punktów przyznana indywidualnie przez członków komisji oceny ofert
Σ K - ilość członków komisji oceny ofert

2.2.3. W kryterium „jakość” członkowie komisji oceny ofert oceniać będą poniższe aspekty i przyznawać punkty od 1 do 4 pkt.:

Półbuty trekkingowe – damskie, męskie
a) wkładka - od 1 do 4 pkt
1 pkt – niewymienna wkładka,
2 pkt – wkładka profilowana,
3 pkt – wymienna wkładka,
4 pkt – wkładka wymienna, profilowana,

b) System wiązania sznurowadeł -2 pkt
2 pkt- wiązanie sznurowadeł schodzące w okolice palców

c) podeszwa - od 1 do 3 pkt
1 pkt – podeszwa gładka,
2 pkt - podeszwa bieżnikowana,
3 pkt – podeszwa typu Vibram lub Pomoka

Trzewiki z membraną w kolorze oliwkowozielonym/obuwie terenowe – damskie, męskie/ wersja letnia
a) Zaczep na raki – 2 pkt
2 pkt – kompatybilność z rakami

b) podeszwa - od 2 do 7 pkt
2 pkt – podeszwa bieżnikowana,
3 pkt – podeszwa bieżnikowana, zachodząca na czubek obuwia,
4 pkt – podeszwa samoczyszcąca,
dodatkowo 3 pkt – podeszwa typu Vibram

c) cholewka od 1 do 4 pkt
1 pkt – gładka cholewka ze skóry
4 pkt – system zapobiegający wygniataniu cholewki

2.3 Gwarancja – 5% (G)
a) Opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Gwarancja”:
0 pkt – 1 rok gwarancji
1 pkt – 2 lata gwarancji
3 pkt – 3 lata gwarancji
4 pkt - 4 lata gwarancji
5 pkt – 5 lat gwarancji i więcej

Wymagana gwarancja wynosi: 1 rok , okres gwarancji powyżej 5 lat nie będzie wyżej punktowany.

Gwarancja w pozostałych ofertach punktowana będzie w oparciu o następujący wzór:
G(x)=H(x) /H(max) x 100 x 5%
Gdzie:
G(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za czas gwarancji

H (x) – Czas gwarancji w ofercie ocenianej dla Pakietu nr 7
H(max) – Czas gwarancji w ofercie z najwyższą liczbą lat ”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: JAKOŚĆ

4.3.6.) Waga: 35,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: GWARANCJA

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET NR 8
1. Ubranie robocze zimowe – męskie – 2 szt.
2. Ubranie robocze letnie – damskie – 1, męskie – 5 szt.
3. Koszula flanelowa – męska - 8 szt.
4. Obuwie dostosowane do charakteru pracy – damskie – 1 szt., męskie 5 szt.
5. Obuwie gumowe, gumowce – damskie - 1 para

4.2.6.) Główny kod CPV: 18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 72 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: PAKIET NR 8
Kryteria oceny oferty i ich waga
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
A. CENA – 60 %
T. Termin wykonania – 40%
2. Ocena ofert będzie dokonywana wg następujących zasad:
2.1. Cena - A(X):
a) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 60 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach
b) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
A(x) = (Cmin/C(x))x 100 x 60%
Gdzie:
A(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny
Cmin – cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach
C(x) – cena zawarta w ocenianej ofercie „x”

2.2 Termin wykonania - T(X) (liczba dni potrzebnych do wykonania pakietu nr 8 liczonych od otrzymania od Zamawiającego specyfikacji z ilością i rozmiarami odzieży)
Gdzie:
a) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 40 otrzyma oferta z najkrótszym terminem wykonania pakietu nr 5 (najmniejsza liczba dni)
b) termin wykonania w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
T(x)= (Bmin /B(x)) x 100 x 40%
Gdzie:
T(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za termin wykonania

B min – Najmniejsza liczba dni (najkrótszy termin) wykonania Pakietu nr 8 wśród złożonych ofert
B(x) – Liczba dni potrzebnych do wykonania Pakietu nr 8 w ocenianej ofercie „x”

Przyjmuje się, że maksymalny termin na wykonanie Pakietu nr 8 to 30 dni od otrzymania specyfikacji z ilością i rozmiarami odzieży.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET NR 9
1. Koszulka typu polo – damska – 13 szt., męska – 9 szt.
2. Koszulka typu T-shirt – damski – 19 szt., męski – 7 szt.
3. Koszulki techniczne z sublimacją logo – damskie -29 – szt., męskie –35 szt.,
4. Koszulki techniczne z sublimacją dla Straży Parku – męska – 14 szt.,

4.2.6.) Główny kod CPV: 18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 65 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: PAKIET NR 9
Kryteria oceny oferty i ich waga
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
A. CENA – 60 %
J. JAKOŚĆ – 40%

2. Ocena ofert będzie dokonywana wg następujących zasad:
2.1. Cena - A(X):
a) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 60 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach
b) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
A(x) = (Cmin/C(x))x 100 x 60%
Gdzie:
A(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny
Cmin – cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach,
C(x) – cena zawarta w ocenianej ofercie „x”
2.2 Jakość - J(X)
W tym kryterium, każdy z członków komisji oceny oferty ocenia indywidualnie przedmiot zamówienia, przyznając punkty od 1 do 5, oceniając poniższe podkryteria (ppkt 2.2.3).
Wzór ogólny do obliczenia kryterium „jakość”:
J(x)= F(o)/F(x) x 100 x 40%
Gdzie:
J(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za jakość wykonania

F(O) – Liczba punktów przyznana ofercie ocenianej
F (x) – Największa liczba punktów spośród ocenianych ofert
2.2.1. Kryterium „jakość” podlega indywidualnej ocenie członków komisji oceny ofert na podstawie dostarczonych próbek przez Wykonawców.
2.2.2. Przy ocenie kryterium „jakość” będą brane pod uwagę podkryteria związane z jakością - przy zastosowaniu następującego wzoru:
F(o)= (F1 +F2 + F3 + F4)/ΣK x 100 x40%
Gdzie:
F1 + F2 +F3 +F4 - suma punktów przyznana indywidualnie przez członków komisji oceny ofert
Σ K - ilość członków komisji oceny ofert
2.2.3. W kryterium „jakość” członkowie komisji oceny ofert oceniać będą poniższe aspekty i przyznawać punkty od 1 do 4 pkt.:
Koszulka Polo
a) gramatura materiału
1 pkt – 180g/m2
3 pkt – > 180g/m2

b) krój
1 pkt – rękawki wszyte w linii prostej
3 pkt – rękawki wszyte po łuku

c) przędza
1 pkt – typu open end
4 pkt – typu ring spun

T-shirt
a) gramatura materiału
1 pkt – 180g/m2
3 pkt – > 180g/m2

b) krój
1 pkt – rękawki wszyte w linii prostej
3 pkt – rękawki wszyte po łuku

c) przędza bawełniana
1 pkt – typu open end
4 pkt – typu ring spun

Koszulki techniczne z drukiem sublimacyjnym - logo

a) gramatura produktu
1 pkt – 130g/m2
3 pkt – > 130g/m2

b) dodatek jonów srebra (świadczy o antybakteryjności) – 2 pkt

Koszulki techniczne z drukiem sublimacyjnym Straż Parku

a) gramatura produktu
1 pkt – 130g/m2
3 pkt – > 130g/m2

b) dodatek jonów srebra (świadczy o antybakteryjności) – 2 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: JAKOŚĆ

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET NR 10
1. Ochraniacze na buty - 9 par,
2. Okulary przeciwsłoneczne –damskie 3 szt., męskie – 4 szt.
3. Gogle – 7 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: PAKIET NR 10
Kryteria oceny oferty i ich waga
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
A. CENA – 60 %
J. JAKOŚĆ – 35 %
G. GWARANCJA – 5 %

2. Ocena ofert będzie dokonywana wg następujących zasad:
2.1. Cena - A(X):
a) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 60 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach
b) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
A(x) = (Cmin/C(x))x 100 x 60%
Gdzie:
A(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny
Cmin – cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach
C(x) – cena zawarta w ocenianej ofercie „x”
2.2 Jakość - J(X)
W tym kryterium, każdy z członków komisji oceny ofert ocenia indywidualnie przedmiot zamówienia, przyznając punkty od 1 do 5, oceniając poniższe podkryteria (ppkt 2.2.3).
Wzór ogólny do obliczenia kryterium „jakość”:
J(x)= F(o)/F(x) x 100 x 35%
Gdzie:
J(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za jakość wykonania

F(O) – Liczba punktów przyznana ofercie ocenianej
F (x) – Największa liczba punktów spośród ocenianych ofert

2.2.1. Kryterium „ jakość” podlega indywidualnej ocenie członków komisji oceny ofert na podstawie dostarczonych próbek przez Wykonawców.
2.2.2. Przy ocenie kryterium „jakość” będą brane pod uwagę podkryteria związane z jakością - przy zastosowaniu następującego wzoru:
F(o)= (F1 +F2 + F3 + F4)/ΣK x 100 x35%
Gdzie:
F1 + F2 +F3 +F4 - suma punktów przyznana indywidualnie przez członków komisji oceny ofert
Σ K - ilość członków komisji oceny ofert
2.2.3. W kryterium „jakość” członkowie komisji oceny ofert oceniać będą poniższe aspekty i przyznawać punkty od 1 do 5 pkt.:
Ochraniacze na buty - par
a) funkcjonalność
2 pkt - pasek
4 pkt – linka

Okulary przeciwsłoneczne - szt.
a) dodatkowe wyposażenie
1 pkt – miękkie etui
5 pkt – twarde etui

Gogle - szt.
a) funkcjonalność
2 pkt – fotochromatyczna szybka
3 pkt – duże pole widzenia

2.3. Gwarancja – 5% (G)
a) Opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Gwarancja”:
0 pkt – 1 rok gwarancji
1 pkt – 2 lata gwarancji
3 pkt – 3 lata gwarancji
4 pkt - 4 lata gwarancji
5 pkt – 5 lat gwarancji i więcej

Wymagana gwarancja wynosi: 1 rok , okres gwarancji powyżej 5 lat nie będzie wyżej punktowany.

Gwarancja w pozostałych ofertach punktowana będzie w oparciu o następujący wzór:
G(x)=H(x) /H(max) x 100 x 5%
Gdzie:
G(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za czas gwarancji

H (x) – Czas gwarancji w ofercie ocenianej dla Pakietu nr 10
H(max) – Czas gwarancji w ofercie z najwyższą liczbą lat ”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: JAKOŚĆ

4.3.6.) Waga: 35,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: GWARANCJA

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET NR 11
1. Plecak turystyczny - 13 szt.
2. Plecak skiturowy – męski -10 szt.
3. Termos o poj. 0,5 l - 9 szt., o poj. 0,75 l - 15 szt

4.2.6.) Główny kod CPV: 18000000-9 - Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: PAKIET NR 11
Kryteria oceny oferty i ich waga
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
A. CENA – 60 %
J. JAKOŚĆ – 35%
G. GWARANCJA – 5 %

2. Ocena ofert będzie dokonywana wg następujących zasad:
2.1. Cena - A(X):
a) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 60 otrzyma cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach
b) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:
A(x) = (Cmin/C(x))x 100 x 60%
Gdzie:
A(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny
Cmin – cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach
C(x) – cena zawarta w ocenianej ofercie „x”
2.2 Jakość - J(X)
W tym kryterium, każdy z członków komisji oceny ofert ocenia indywidualnie przedmiot zamówienia, przyznając punkty od 1 do 5, oceniając poniższe podkryteria ( ppkt 2.2.3).
Wzór ogólny do obliczenia kryterium „jakość”:
J(x)= F(o)/F(x) x 100 x 35%
Gdzie:
J(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za jakość wykonania

F(O) – Liczba punktów przyznana ofercie ocenianej
F (x) – Największa liczba punktów spośród ocenianych ofert
2.2.1. Kryterium „jakość” podlega indywidualnej ocenie członków komisji oceny ofert na podstawie dostarczonych próbek przez Wykonawców.
2.2.2. Przy ocenie kryterium „jakość” będą brane pod uwagę podkryteria związane z jakością - przy zastosowaniu następującego wzoru:
F(o)= (F1 +F2 + F3 + F4)/ΣK x 100 x35%
Gdzie:
F1 + F2 +F3 +F4 - suma punktów przyznana indywidualnie przez członków komisji oceny ofert
Σ K - ilość członków komisji oceny ofert
2.2.3. W kryterium „jakość” członkowie komisji oceny ofert oceniać będą poniższe aspekty i przyznawać punkty od 1 do 4 pkt.:
Plecak turystyczny-
a) funkcjonalność zastosowanych dodatków
3 pkt – dodatkowe uchwyty na kijki
3 pkt - dodatkowe paski przy ramionach regulujące kąt nachylenia plecaka

Plecak skiturowy - szt.
a) funkcjonalność zastosowanych dodatków
1 pkt – system mocowania bukłaka
3 pkt – kieszeń na gogle

Termos –0,5 l szt i 0,75 l szt.
a) długość utrzymywania ciepłych i zimnych napojów
1 pkt – ciepłe do 15 godz. zimne do 20 godz.
3 pkt – ciepłe do 20 godz. – zimne do 25 godz.
4 pkt – ciepłe powyżej 21 godz. – zimne powyżej 26 godz.

2.3.Gwarancja – 5%
Zasady oceny ofert w kryterium Gwarancja (G)- waga 5%:
Opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Gwarancja”:

0 pkt – 1 rok gwarancji
1 pkt – 2 lata gwarancji
3 pkt – 3 lata gwarancji
4 pkt - 4 lata gwarancji
5 pkt – 5 lat gwarancji i więcej


Wymagana gwarancja wynosi: 1 rok , okres gwarancji powyżej 5 lat nie będzie wyżej punktowany.
Gwarancja w pozostałych ofertach punktowana będzie w oparciu o następujący wzór:
G(x)=H(x) /H(max) x 100 x 5%
Gdzie:
G(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za czas gwarancji

H (x) – Czas gwarancji w ofercie ocenianej dla Pakietu nr 11
H(max) – Czas gwarancji w ofercie z najwyższą liczbą lat ”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: JAKOŚĆ

4.3.6.) Waga: 35,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: GWARANCJA

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SWZ);
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp o treści Załącznika nr 5 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;


W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) dokumenty, o których mowa w Rozdział IX ust 2 SWZ obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
2) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
4) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Przewiduje się zmiany Umowy polegające na:
1) zmianie terminu w przypadkach:
a) wystąpienia działania siły wyższej, np. klęski żywiołowe, pandemie, epidemie, strajki generalne lub lokalne, mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania prac,
b) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej Umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian.
2) zmianie zakresu - Zamawiający może zmniejszyć zakres rzeczowy prac nie więcej niż
o 30% w przypadku zaistnienia:
a) okoliczności wynikających ze zjawisk przyrodniczych,
b) okoliczności o których mowa w przepisach art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych lub w przepisach innych ustaw zawierających regulacje odpowiadające swoim zakresem regulacjom, o których mowa we wskazanym przepisie.
W takich przypadkach Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego odszkodowania.
3) zwiększeniu zakresu umowy w przypadku zamówień uzupełniających do 50% zamówienia podstawowego.
2. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niż wskazany
w SWZ, jednakże nie mniej niż 70 % Wartości Przedmiotu Umowy.
3. Kupujący może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach.
4. W przypadku, o którym mowa w ustępie 3 Sprzedający może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-11 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

Część 7 : Tak

Część 8 : Tak

Część 9 : Tak

Część 10 : Tak

Część 11 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1) Próbki w celu dokonana oceny w kryterium jakości:

Pakiet nr 1
- Koszula z długim rękawem w kolorze białym
Pakiet nr 2
- Kurtka zimowa męska do munduru wyjściowego w kolorze ciemnozielonym/ kurtka wodoodporna z podpinka z tkaniny typu polartec;
- Trzewiki zimowe do munduru wyjściowego- męskie
Pakiet nr 3
- Spodnie w kolorze oliwkowozielonym - damskie, męskie
- Koszula z długim rękawem w kolorze oliwkowozielonym – damska, męska
- Kurtka z odpinaną podpinką z tkaniny typu polartec w kolorze ciemnozielonym – męska
- Czapka letnia typu „bejsbolówka”– damska, męska.
- Kamizelka typu softshell
- Bluza polar – kurtka z dzianiny typu polartec damska, męska
- Bielizna termoaktywna – damska, meska
- Kalesony – damskie, męskie
Pakiet nr 4
- Bluza polowa typu softshell- damska, męska
- Kurtka przeciwdeszczowa –damska, męska
- Kamizelka pikowana
Pakiet nr 5
- Spodnie w kolorze oliwkowozielonym - damskie, męskie
- Spodnie przeciwdeszczowe damskie, męskie
- Czapka zimowa damska, męska – szt.
- Rękawiec ocieplane – damskie
Pakiet nr 6
- Półbuty do munduru polowego – damskie, męskie
- Trzewiki z membraną w kolorze oliwkowozielonym/obuwie terenowe – damskie, męskie/ wersja letnia
Pakiet nr 7
- Półbuty trekingowe– damskie, męskie
- Trzewiki z membraną /obuwie terenowe w wersji letniej – damskie, męskie
Pakiet nr 9
- Koszulka Polo
- T-shirt
- Koszulki techniczne
Pakiet nr 10
- Ochraniacze na buty
- Okulary przeciwsłoneczne
- Gogle
Pakiet nr 11
- Plecak turystyczny
- Plecak skiturowy
- Termos –0,5 l szt i 0,75 l szt.
1) Oceniane próbki jak i próbki niepodlegające ocenie Wykonawcy, który wygra przetarg w danej części, pozostaną u Zamawiającego na czas trwania umowy w celu porównania dostarczonego towaru w trakcie realizacji umowy z towarem oferowanym w ofercie. Próbki zostaną zwrócone po zakończeniu trwania umowy.
2) Próbki od Wykonawców, którzy nie wygrają przetargu zostaną zwrócone po rozstrzygnięciu postępowania. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, zwróci je na koszt Wykonawcy.
3) Próbki należy dostarczyć do siedziby KPN ul. Chałubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra przed upływem terminu składania ofert.
4) Do każdej próbki należy dołączyć karteczkę z numerem pozycji, której próbka dotyczy. Próbki należy umieścić w nieprzeźroczystym zamkniętym pudełku (kartonie). Na pudełku należy umieścić nieprzeźroczystą kopertę. Na kopercie należy umieścić tylko numer części zamówienia na którą składane są próbki, a do koperty włożyć pisemną informację zawierającą nazwę i adres Wykonawcy. Próbki, pudełko jak i koperty z zewnątrz nie mogą nosić żadnych oznaczeń wskazujących Wykonawcę od którego pochodzą.

Z-ca Dyrektora KPN

mgr inż. Przemysław Tołoknow

plik pdf - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pakiet nr 5 i Pakiet 11 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pakiet nr 5 i Pakiet 11
(170.44 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-06-22 14:29:18)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pakiet Nr 6 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pakiet Nr 6
(185.14 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-06-21 12:46:27)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Informacja o unieważnieniu postepowania PAKIET NR 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 Informacja o unieważnieniu postepowania PAKIET NR 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10
(146.02 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-06-16 11:40:41)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Informcja_z_otwarcia_ofert_OSTATECZNYCH Informcja_z_otwarcia_ofert_OSTATECZNYCH
(220.06 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-06-14 12:52:38)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Informacja_z_otwarcia_ofert_wstepnych Informacja_z_otwarcia_ofert_wstepnych
(194.48 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-06-11 10:34:28)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Informacja_o_kwocie_na_sfinansowanie_zamowienia Informacja_o_kwocie_na_sfinansowanie_zamowienia
(162.6 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-06-11 10:05:48)
Ostatnio zmodyfikował:
plik - Dokumentacja przetargowa Dokumentacja przetargowa
(1.81 MB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-05-20 17:23:37)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - 2021_BZP 00060613_01 ogłoszenie o zamówieniu 2021_BZP 00060613_01 ogłoszenie o zamówieniu
(326.05 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-05-20 15:59:51)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - SWZ SWZ
(1.88 MB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-05-20 15:58:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylwia Musiał
(2021-05-20 17:23:16)
plik doc - Zalacznik_1_Wzor_formularza_oferty Zalacznik_1_Wzor_formularza_oferty
(62.5 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-05-20 15:58:20)
Ostatnio zmodyfikował:
plik xlsx - Załącznik nr 2  arkusz kalkulacyjny Załącznik nr 2 arkusz kalkulacyjny
(35.28 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-05-20 15:57:40)
Ostatnio zmodyfikował:
plik docx - Załącznik nr 3 oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postepowaniu Załącznik nr 3 oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postepowaniu
(15 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-05-20 15:57:07)
Ostatnio zmodyfikował:
plik doc - Załącznik nr 4 oświadczenie o przynależności lub braku przynależnosci do tej samej grupy kapitałowej Załącznik nr 4 oświadczenie o przynależności lub braku przynależnosci do tej samej grupy kapitałowej
(152.5 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-05-20 15:56:36)
Ostatnio zmodyfikował:
plik docx - Załącznik nr 5 oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp Załącznik nr 5 oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp
(18 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-05-20 15:56:13)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Załacznik nr 6.1 projektowane postanowienia umowy PAKIET nr 1 Załacznik nr 6.1 projektowane postanowienia umowy PAKIET nr 1
(194.07 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-05-20 15:55:51)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Załacznik nr 6.2projektowane postanowienia umowy PAKIET nr 2 Załacznik nr 6.2projektowane postanowienia umowy PAKIET nr 2
(188.47 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-05-20 15:55:34)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Załacznik nr 6.3 projektowane postanowienia umowy PAKIET nr 3 Załacznik nr 6.3 projektowane postanowienia umowy PAKIET nr 3
(199.97 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-05-20 15:55:17)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Załacznik nr 6.4 projektowane postanowienia umowy PAKIET nr 4 Załacznik nr 6.4 projektowane postanowienia umowy PAKIET nr 4
(172.57 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-05-20 15:54:59)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Załacznik nr 6.5 projektowane postanowienia umowy PAKIET nr 5 Załacznik nr 6.5 projektowane postanowienia umowy PAKIET nr 5
(174.8 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-05-20 15:54:41)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Załacznik nr 6.6 projektowane postanowienia umowy PAKIET nr 6 Załacznik nr 6.6 projektowane postanowienia umowy PAKIET nr 6
(169.48 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-05-20 15:54:20)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Załacznik nr 6.7 projektowane postanowienia umowy PAKIET nr 7 Załacznik nr 6.7 projektowane postanowienia umowy PAKIET nr 7
(167.12 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-05-20 15:54:04)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Załacznik nr 6.8 projektowane postanowienia umowy PAKIET nr 8 Załacznik nr 6.8 projektowane postanowienia umowy PAKIET nr 8
(179 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-05-20 15:53:47)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Załacznik nr 6.9 projektowane postanowienia umowy PAKIET nr 9 Załacznik nr 6.9 projektowane postanowienia umowy PAKIET nr 9
(178.25 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-05-20 15:53:32)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Załacznik nr 6.10 projektowane postanowienia umowy PAKIET nr 10 Załacznik nr 6.10 projektowane postanowienia umowy PAKIET nr 10
(169.5 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-05-20 15:53:15)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Załacznik nr 6.11 projektowane postanowienia umowy PAKIET nr 11 Załacznik nr 6.11 projektowane postanowienia umowy PAKIET nr 11
(169.37 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-05-20 15:52:28)
Ostatnio zmodyfikował:
plik docx - Załącznik nr 8  link do postępowania oraz ID postępowania Załącznik nr 8 link do postępowania oraz ID postępowania
(12.91 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-05-20 15:50:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-05-20 15:42:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylwia Musiał
(2021-05-20 17:18:01)
 
liczba odwiedzin: 873362

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X