☰ Menu
BIP - Karkonoski Park Narodowy
Grafika zawierająca herb BIP - Karkonoski Park Narodowy

Piątek 28.01.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KPN-11-2021 Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu pick-up

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na 21.12.2021R. GODZ. 10.00


   ll

 

 

 

 

 

Zadanie realizowane w ramach projektu Poprawa stanu łączności ekologicznej w Karkonoskim Parku Narodowym i jego otulinie, dofinansowanego ze środków  otrzymanych od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG

 

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu
ciężarowego typu pick-up

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021781314

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chałubińskiego 23

1.5.2.) Miejscowość: Jelenia Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-570

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 75 75 537 26

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kpnmab.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpnmab.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

ochrona przyrody

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu
ciężarowego typu pick-up

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8d48fa6c-580a-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00307454/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-09 12:26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005175/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa samochodu terenowego typu pick-up wraz z leasingiem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.kpnmab.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: miniportal.uzp.gov.pl, e-mail:przetargi@kpnmab.pl,

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej (przetargi@kpnmab.pl). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych( (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23; 58-570 Jelenia Góra, tel. 75 75 537 26, adres mail: sekretariat@kpnmab.pl;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Karkonoskim Parku Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze jest: Leszek Wierzbicki; ido@kpnmab.pl
Wskazane dane osobowe przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia „Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu pick-up”;
3. Wskazane dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p., przez okres do 2026 roku od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
5. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO:
Posiadają Państwo:
1) Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
2) Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych, skorzystanie z praw do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
3) Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
4) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Państwu:
1) W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo usunięcia danych osobowych;
2) Prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
3) Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KPN/11/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu pick-up, zwana dalej przedmiotem leasingu.
Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego:
a) Zamawiający określa jako wiążący sposób finansowania zamówienia leasing operacyjny (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1406 z późn. zm.)
b) umowa leasingu operacyjnego zostanie zawarta na 24 miesiące - okres spłaty rat leasingowych,
c) raty leasingowe równe w całym okresie obowiązywania, skalkulowane przy zastosowaniu kosztu zmiennego opartego na stawce referencyjnej WIBOR – 1M z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu,
d) raty leasingowe: 23 rat leasingowych. Raty leasingowe ustalone ze zmiennym
oprocentowaniem, płatne co miesiąc, w terminie określonym w harmonogramie opłat leasingowych,
e) opłata inicjalna / wstępna 30% - wartości netto przedmiotu leasingu. Opłata inicjalna zostanie uiszczona po protokolarnym odbiorze przedmiotu leasingu przez Zamawiającego, w terminie zgodnym z treścią harmonogramu opłat leasingowych.
f) opłata końcowa 18% - wartości netto przedmiotu leasingu,
g) nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów,
h) wykup przedmiotu leasingu za opłatę końcową / ostatnią ratę leasingową / wartość resztową, po uregulowaniu przez Zamawiającego należności z umowy leasingu,
i) waluta leasingu – PLN,
j) odpisów amortyzacyjnych w okresie leasingu dokonuje Wykonawca (Leasingodawca),
k) pozostałe warunki leasingu regulowane są przez wewnętrzny regulamin Leasingodawcy oraz postanowienia Kodeksu cywilnego.

Specyfikacja Techniczna
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu terenowego typu pick-up spełniającego wszystkie wymagania szczegółowe jak poniżej:
1). Samochód terenowy typu pick-up, rok produkcji pojazdu nie starszy niż 2021; fabrycznie nowy ( przebieg nie większy niż 50 km)
2). Nadwozie czterodrzwiowe, 5-cio miejscowe
3). Wymiary: długość całkowita pojazdu minimum 5300 mm
4). Prześwit minimum 190 mm
5). Silnik wysokoprężny (Diesel) o pojemności skokowej nie mniejszej niż 2200 cm³,
6. Moc silnika nie mniejsza niż 150 KM
7. Napęd 4x4
8. Automatyczna skrzynia biegów z reduktorem przełożeń do jazdy terenowej, z blokadą tylnego mostu
9. Stalowa lub aluminiowa osłona: pod silnik, pod skrzynię biegów i pod zbiornik paliwa
10. Osłony przeciwbłotne (chlapacze) przy przednich i tylnich kołach.
11. Zawieszenie tylne na resorach piórowych.
12. Skrzynia ładunkowa (wraz z burtami od wewnątrz) zabezpieczona przed wilgocią i kurzem zabudowana dodatkową wykładziną PCV, lub metodą natryskową.
13. Skrzynia ładunkowa dodatkowo zamykana na klucz z roletą aluminiową – żaluzją.
14. Ładowność części ładunkowej minimum 700 kg.
15. Kolor nadwozia czarny, ciemne odcienie szarości, zieleni lub brązu
16. Zużycie paliwa w cyklu łączonym (zużycie średnie) maksymalnie 10 litrów/100km.
17. Norma emisji spalin min. EURO6
18. Średnia emisja dwutlenku węgla nie większa niż 200g/km.
19. Samochód ma posiadać ABS, system stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji, centralny zamek sterowany pilotem, immobiliser, wspomaganie kierownicy, klimatyzację, przednie i tylne czujniki parkowania, radioodtwarzacz CD/MP3 z głośnikami, dywaniki gumowe (komplet-przód i tył), hak holowniczy z wiązką przewodów i przekaźnikiem.
20. Dodatkowo samochód ma mieć na wyposażeniu gaśnicę samochodową, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę - zestaw pierwszej pomocy, linkę holowniczą, komplet żarówek zapasowych i koło zapasowe – pełnowymiarowe.
21. Dodatkowy komplet opon zimowych lub komplet kół zimowych (opony + felgi) minimum 16″ z oponami zimowymi terenowymi typu AT (przeznaczenie 80% teren; 20% szosa).
22. Ubezpieczenie na dwa lata w cenie samochodu: OC, AC, NNW, ASS.
23. Dostawca zapewni serwis autoryzowany w pełnym zakresie usług w odległości do 150 km od siedziby zamawiającego (ul. Chałubińskiego 23; 58-570 Jelenia Góra)

4.2.6.) Główny kod CPV: 34131000-4 - Pikapy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował nw. kryteriami,
A. Ceną oferty „C”
a) znaczenie kryterium „Cena” – 60% (0,6)
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Cena”:
Oferta najtańsza spośród złożonych ofert nieodrzuconych otrzyma 60 pkt., pozostałe proporcjonalnie mniej wg wzoru
C= (Cn/Co) x 100 pkt. x 60%
Cn – cena najniższa z ocenianych ofert (brutto),
Co – cena ocenianej oferty (brutto).

B. Kryterium „Gwarancja”:
a) znaczenie kryterium „Gwarancja” – 40% (0,4)
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „gwarancja”
- maksymalny okres gwarancji 6 lat
- minimalny okres gwarancji 3 lata – 0 punktów
- 4 lat -10 punktów
- 5 lat - 15 punktów
- 6 i więcej lat - 20 punktów
okres gwarancji powyżej 6 lat nie będzie wyżej punktowany.
Otrzymane punkty w kryterium zostaną podstawione do wzoru
G.gwarancja = (G / Gmax.) x 0,4 x 100 pkt
gdzie:
G. gwarancja - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „gwarancja ” ocenianej oferty
G. max.- najwyższa przewidziana liczba punktów dla kryterium „gwarancja” z największą ilością przyznanych punktów w badanych ofertach
G– liczba uzyskanych punktów dla kryterium: „gwarancja” w ofercie ocenianej

2. Końcowa ocena „Ko” wynikać będzie z sumy ocen częściowych określonych w pkt. 1 a) i b) i równać się będzie Ko = C + G.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu
1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SWZ);
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale IX ust. 2 SWZ:
1) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 p.z.p., należy zastąpić je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Załącznik nr 1.1. do SWZ - specyfikacja techniczna pojazdu
Załącznik nr 5 do SWZ - Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
Załącznik nr 6 do SWZ - oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) dokumenty, o których mowa w Rozdział IX ust 2 SWZ obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
2) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
4) Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

a) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
b) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony lub kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania tych błędów;
c) zastąpienie wykonawcy nowym wykonawcą w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;
d) zmiana wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT (w przypadku zmiany stawki podatku VAT cena netto przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie); zmiana będzie wprowadzona do umowy od dnia wejścia w życie ustawowej zmiany stawki podatku VAT;
e) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego;
W niniejszej umowie termin "siła wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej o:
− charakterze niezależnym od stron,
− którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
− którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu
należytej staranności,
w szczególności:
− wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych,
− terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny,
− bunty, niepokoje, zamieszki, strajki spowodowane przez inne osoby niż personel
Wykonawcy, podmioty udostępniające zasoby, podwykonawców,
− klęski żywiołowe takie jak np.: trzęsienia ziemi, huragany, pożary, tajfuny, niezwykłe mrozy, powodzie, choroby zakaźne.
g) konieczność zrealizowania zakresu technicznego przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w SWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia.
3 Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego do poszczególnych wykonanych dostaw stanowiących przedmiot umowy,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej,
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
− jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
Niezależnie od powyższego Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę wynagrodzenia w zakresie określonym powyżej, jeżeli przesłanki zmiany wynagrodzenia wynikają z samych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
4. Zmiana umowy dopuszczalna jest w zakresie związanym z przestrzeganiem wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących zapobiegania COVID-19.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-17 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-14

 

Z-ca Dyrektora KPN

mgr inż. Przemysław Tołoknow

plik pdf - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
(858.83 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-12-21 14:01:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylwia Musiał
(2021-12-21 14:01:52)
plik pdf - Informcja_z_otwarcia_ofert Informcja_z_otwarcia_ofert
(261.36 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-12-21 10:49:17)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Informacja o kwocie na realizację zamówienia Informacja o kwocie na realizację zamówienia
(185.41 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-12-21 10:01:21)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Pytanie 13 i odpowiedz Pytanie 13 i odpowiedz
(203.91 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-12-20 11:49:31)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - SWZ po modyfikacji 1 SWZ po modyfikacji 1
(553.01 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-12-16 11:43:47)
Ostatnio zmodyfikował:
plik docx - Załącznik nr 4 do SWZ postanowienia umowy po modyfikacji Załącznik nr 4 do SWZ postanowienia umowy po modyfikacji
(45.39 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-12-16 11:42:49)
Ostatnio zmodyfikował:
plik docx - Załącznik nr 1.1 specyfikacja techniczna po modyfikacji Załącznik nr 1.1 specyfikacja techniczna po modyfikacji
(69.74 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-12-16 11:42:26)
Ostatnio zmodyfikował:
plik doc - Załącznik nr 1 Formularz oferty po modyfikacji Załącznik nr 1 Formularz oferty po modyfikacji
(107.5 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-12-16 11:42:05)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Modyfikacja 1 SWZ Modyfikacja 1 SWZ
(281.83 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-12-16 11:41:34)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Zmiana ogłoszenia BZP 16.12.21 Zmiana ogłoszenia BZP 16.12.21
(52.17 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-12-16 11:40:05)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - sprawozdanie-dla-jednostki-innej-wprowadzenie-do-sprawozdania sprawozdanie-dla-jednostki-innej-wprowadzenie-do-sprawozdania
(9.97 MB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-12-16 11:41:02)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - CIT CIT
(366.45 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-12-16 11:40:38)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Pytania 1-12 i odpowiedzi Pytania 1-12 i odpowiedzi
(284.59 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-12-16 11:39:11)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - SWZ SWZ
(554.93 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-12-09 13:02:19)
Ostatnio zmodyfikował:
plik doc - Załącznik nr 1 Formularz oferty Załącznik nr 1 Formularz oferty
(108.5 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-12-09 13:02:04)
Ostatnio zmodyfikował:
plik docx - Załącznik nr 1.1 specyfikacja techniczna Załącznik nr 1.1 specyfikacja techniczna
(69.69 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-12-09 13:01:50)
Ostatnio zmodyfikował:
plik docx - Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE DOT . PRZESŁANEK WYKLUCZENIA I WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE DOT . PRZESŁANEK WYKLUCZENIA I WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
(63.95 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-12-09 13:01:34)
Ostatnio zmodyfikował:
plik doc - Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE DOT . GRUPY KAPITAŁOWEJ Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE DOT . GRUPY KAPITAŁOWEJ
(193.5 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-12-09 13:01:16)
Ostatnio zmodyfikował:
plik pdf - Załącznik nr 4 do SWZ projektowane postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SWZ projektowane postanowienia umowy
(159.01 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-12-09 13:01:02)
Ostatnio zmodyfikował:
plik doc - Załącznik nr 5 ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJACEGO ZASOBY Załącznik nr 5 ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJACEGO ZASOBY
(115.5 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-12-09 13:00:47)
Ostatnio zmodyfikował:
plik docx - Załącznik nr 6 oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Załącznik nr 6 oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4
(63.25 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-12-09 13:00:32)
Ostatnio zmodyfikował:
plik doc - Załącznik nr 7. Link do postępowania oraz ID postępowania Załącznik nr 7. Link do postępowania oraz ID postępowania
(67.5 KB)
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-12-09 13:00:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Musiał
(2021-12-09 12:59:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylwia Musiał
(2021-12-16 11:45:35)
 
liczba odwiedzin: 903811

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X