KPN-5-2022 Kompleksowa dostawa i montaż wyposażenia meblowego w budynkach Centrum Edukacyjno-Przyrodniczego Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze

                                                      logo

 

                                                                                                           kpn

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 20.06.2022R. GODZ. 10.00 

19/04/2022    S76

Polska-Jelenia Góra: Meble

2022/S 076-206949

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze
Krajowy numer identyfikacyjny: 021781314
Adres pocztowy: ul. Chałubińskiego 23
Miejscowość: Jelenia Góra
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Kod pocztowy: 58-570
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Musiał
E-mail: 
sylwia.musial@kpnmab.pl
Tel.: +48 757553726
Faks: +48 757553348
Adresy internetowe:
Główny adres: 
http://www.kpnmab.pl

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.kpnmab.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: jednostka sektora finansów publicznych

I.5)Główny przedmiot działalności

Inna działalność: ochrona przyrody

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Kompleksowa dostawa i montaż wyposażenia meblowego w budynkach Centrum Edukacyjno-Przyrodniczego Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze

Numer referencyjny: KPN/5/2022

II.1.2)Główny kod CPV

39100000 Meble

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa dostawa i montaż wyposażenia meblowego w budynkach Centrum Edukacyjno-Przyrodniczego Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze, zgodnie z dokumentacją, stanowiącą załącznik nr 1 do SWZ. Pałac znajduje się przy ul. Cieplickiej 196, Karkonoskiej 3-4.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

39130000 Meble biurowe

39221000 Sprzęt kuchenny

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Edukacyjno-Przyrodniczego Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 196, Karkonoska 3-4.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa dostawa i montaż wyposażenia meblowego w budynkach Centrum Edukacyjno-Przyrodniczego Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze, zgodnie z dokumentacją, stanowiącą załącznik nr 1 do SWZ. Pałac znajduje się przy ul. Cieplickiej 196, Karkonoskiej 3-4.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 5

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium 18000zł. Wraz z ofertą Wyk.złoży:1)JEDZ, 2)zobowiązanie innego podmiotu (zał.4 do SWZ) 3)dowód wniesienia wadium 4)dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; 5)karty katalogowe do każdego mebla. Wykluczenie Wykonawców na podstawie art. 108 ust 1 i 109 ust 1 pkt 1,4 PZP.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże,

a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia min. 100.000,00 PLN

b) że posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości : min. 250.000,00 PLN

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego Zamawiający żąda od Wykonawcy podmiotowych środków dowodowych:

1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

2) Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej jedno zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie dostawy i montażu mebli biurowych o wartości o nie mniejszej niż 200.000,00 PLN

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda od Wykonawcy:

1) wykazu dostaw wykonanych, w przypadku świadczeń w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane (załącznik nr 5 do SWZ) wraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Uwaga: dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 264 p.z.p.

2. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto wskazanej w ofercie i formie określonej w Rozdziale XXII SWZ;

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 19/05/2022

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 16/08/2022

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 19/05/2022

Czas lokalny: 10:15

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)Informacje dodatkowe:

W celu potw. braku podstaw wykluczenia Wyk. z udziału w postępowaniu Zam. żąda następujących dokumentów:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp;

(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – wyst. nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

3) zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzające, że Wyk. nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp wyst. nie wcześ. niż 3 mies. przed złożeniem;

4) zaświadczenie właściwej tern. jedn. org. ZUS lub KRUS albo inny dok. potw., że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp wyst. nie wcześ. niż 3 mies. przed złoż.;

5) odpis lub informacje z KRS lub z CEIDG, w zakresie art.109 ust. 1 pkt 4 Pzp wyst. nie wcześ. niż 3 miesiące przed złoż.;

6) oświad. Wykon. o aktual. info. zawartych w oświad., o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp na formularzu JEDZ.

Wyk. ma siedzibę lub mies. zam. poza teryt. RP, zamiast ww. dok. w ppkt 1– skł. inf. z odp. rej. albo, w przyp. braku takiego rej, inny równow. dok. wydany przez wł. organ sąd. lub admin. kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miej. zam. lub miejs. zam. ma os., której dot. infor. lub dok., w zakr. określ. art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp, ppkt 3–5 – składa dok. wystawione w kraju, w którym Wykon. ma siedzibę lub miejsce zamieszk., potwier. że:

a) nie zalega z opł. podatków, opłat, składek na ubezp. społ. lub zdr. albo że zawarł porozum.;

b) nie otwarto jego lik. ani upadł.

Dok., ppkt 1 i ppkt 2 lit. b, wyst. nie wcześ. niż 6 mies. przed upł. ter. skł. ofert. Dok. ppkt 2 lit. a, wyst. nie wcześ. niż 3 mies. przed upł. tego term.

Szczegółowo opisane warunki kwalifikacji znajdują się w zapisach dokumentacji SWZ.

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozp. Parl. Europ. i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os.fiz. w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz. o ochronie danych (Dz.U. UE, L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zam. infor., że:

1.adm. danych osob. jest KPN ul. Chałubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra, tel. +48 7575 53726, adres mail: sekretariat@kpnmab.pl;

2.inspektorem ochrony danych osobowych w KPN jest: Leszek Wierzbicki; ido@kpnmab.pl;

wskaz.dane osob.przez Wyk. przetw. będą na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zam. KPN/5/2022 prow. w trybie p. niegr.;

3.wskazane dane osob.będą przechowy.,zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres do 2027 r. od dnia zak.post.o udziel. zam.;

4. obowiązek podania przez Wyk. danych osob. bezp.Państwa dot.jest wymogiem ustawowym określ. w przep. ust. Pzp,zwiąż.z udział w post.o udziel. zam. publ;

5. w odniesieniu do Państwa danych osob. dec. nie będą podejm. w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO: posiadają Państwo:

1) na podst. art. 15 RODO prawo dostępu do danych osob. Państwa dotycz.;

2) na podst. art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osob., skorzystanie z praw do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postęp. o udziel. zam. publ. ani zmianą postanowień umowy w zakr.niezgodnym z ust.Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego zał.;

3)na podst. art. 18 RODO prawo żądania od adm. ogr. przet. danych osob. z zastrz. przyp, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do ogr. przet. nie ma zast. w odn. do przech., w celu zapewnienia korzystania ze śr.ochr.pr. lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publ.UE lub państwa członkowskiego;

4)prawo do wniesienia skargi do Pre. Urzędu Ochr. Danych osob., gdy uznacie Państwo, że przetw. danych osob. Państwa dot. narusza przepisy RODO.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: 
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: 
http://www.uzp.gv.pl

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów p.z.p.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego Rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: 
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: 
http://www.uzp.gv.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

14/04/2022

KOMUNIKAT (Z DN. 26.04.2022):

Na podstawie art. 5k Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1)

w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakazuje się udziału:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) ; lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b),

Powyższy zakaz dotyczy również podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Weryfikacja powyższego zakazu, w stosunku do konkretnego podmiotu, zostanie dokonana za pomocą wszelkich dostępnych środków, w szczególności ogólnodostępne rejestry w tym Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej czy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

 

Dyrektor KPN

dr inż. Andrzej Raj

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania i odrzuceniu ofert
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 501 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-07-13 14:35:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Informacja z otwarcia ofert
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 264 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-06-20 11:21:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Informacja o kwocie na realizacje zamowienia
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 187 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-06-20 10:09:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie wysłane do DUUE
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 70 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-05-18 10:05:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Rysunek 3 Pałac aranżacja meblowa rzut II piętra
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 951 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-05-18 10:04:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku SWZ po modyfikacji 2
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 10 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-05-18 10:03:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Pytania i odpowiedzi nr 16-24 i modyfikacja SWZ
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-05-18 10:03:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku SWZ po modyfikacji
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 542 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-05-13 13:33:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku załacznik nr 10 do SWZ oswiadczenia-wykonawcy-wykonawcow-z-art-125-ust-1-ustawy-Pzp-zamowienia-o-wartosci-rownej-i-powyzej-progow
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 24 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2022-05-13 09:32:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku sprostowanie ogłoszenia
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 471 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2022-05-13 09:31:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Pytania do SWZ nr 1-15 i odpowiedzi
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 291 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-05-06 12:11:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku SWZ + zalaczniki
Typ pliku: ZIP, Rozmiar: 10 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-04-19 10:59:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Musiał Sylwia
(2022-04-19 13:38:31)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku SWZ
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 528 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-04-19 10:57:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku zalacznik nr 1 do SWZ Opis wyposazenia meblowego
Typ pliku: ZIP, Rozmiar: 7 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-04-19 10:56:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Musiał Sylwia
(2022-04-19 10:57:12)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zalacznik_2_Wzor_formularza_oferty
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 263 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-04-19 10:56:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zalacznik_3_Jednolity_Europejski_Dokument_Zamowienia_JEDZ
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 186 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-04-19 10:56:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku zalacznik_3_JEDZ ESPD
Typ pliku: ZIP, Rozmiar: 88 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-04-19 10:56:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zalacznik_4_niewiazacy_wzor_zobowiazania
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 447 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-04-19 10:55:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zalacznik_5_Wykaz_dostaw_wykonanych_w_okresie_ostatnich_3_lat
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 378 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-04-19 10:55:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zalacznik_6_osw_o przyn_lub_braku_przyn_do_tej_samej_gr_kapit
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 447 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-04-19 10:55:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zalacznik_7_osw_o_aktualnosci_informacji
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 444 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-04-19 10:55:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku zalacznik_8_projektowane_postanowienia_umowy
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 385 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-04-19 10:54:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zalacznik_9_Link_oraz_ID_postepowania
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 151 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-04-19 10:54:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Musiał Sylwia
(2022-04-19 13:35:22)
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-04-19 10:46:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Musiał Sylwia
(2022-05-18 10:08:32)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki