KPN/16/2022 Kompleksowa dostawa i montaż wyposażenia meblowego w budynkach Centrum Edukacyjno-Przyrodniczego Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze

l

 

lk

2022/S 150-426621

KPN/16/2022 Kompleksowa dostawa i montaż wyposażenia meblowego w budynkach Centrum Edukacyjno-Przyrodniczego Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 5.08.2022

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 021781314
Adres pocztowy: Chałubińskiego 23
Miejscowość: Jelenia Góra
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Kod pocztowy: 58-570
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Musiał
E-mail: sylwia.musial@kpnmab.pl
Tel.: +48 757553726
Faks: +48 757553348
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kpnmab.pl

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.kpnmab.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: jednostka sektora finansów publicznych

I.5)Główny przedmiot działalności

Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

KPN/16/2022 Kompleksowa dostawa i montaż wyposażenia meblowego w budynkach Centrum Edukacyjno-Przyrodniczego Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze

Numer referencyjny: KPN/16/2022

II.1.2)Główny kod CPV

39100000 Meble

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa dostawa i montaż wyposażenia meblowego w budynkach Centrum Edukacyjno-Przyrodniczego Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze, zgodnie z dokumentacją, stanowiącą załącznik nr 1 do SWZ. Pałac znajduje się przy ul. Cieplickiej 196, Karkonoskiej 3-4

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

39130000 Meble biurowe

39221000 Sprzęt kuchenny

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Edukacyjno-Przyrodniczego Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 196, Karkonoska 3-4.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa dostawa i montaż wyposażenia meblowego w budynkach Centrum Edukacyjno-Przyrodniczego Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze, zgodnie z dokumentacją, stanowiącą załącznik nr 1 do SWZ. Pałac znajduje się przy ul. Cieplickiej 196, Karkonoskiej 3-4.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 5

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium - wymagania dotyczące wadium określone zostały w Rozdziale XIV SWZ. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale VIII SWZ, 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z Rozdziałem VII SWZ. Wykaz podmiotowych środków dowodowych Rozdział IX, wykaz przedmiotowych środków dowodowych Rozdział V. Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów reguluje Rozdział XV SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 264 p.z.p. 2. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto wskazanej w ofercie i formie określonej w Rozdziale XXII SWZ; 4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 07/09/2022

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 05/12/2022

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 07/09/2022

Czas lokalny: 10:15

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych( (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) administratorem danych osobowych jest Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23; 58-570 Jelenia Góra, tel. 75 75 537 26, adres mail: sekretariat@kpnmab.pl; 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Karkonoskim Parku Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze jest: Leszek Wierzbicki; ido@kpnmab.pl Wskazane dane osobowe przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia „Kompleksowa dostawa i montaż wyposażenia meblowego w budynkach Centrum Edukacyjno-Przyrodniczego Karkonoskiego Parku Narodowego – Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze” KPN/16/2022 prowadzonym w trybie przetargu niegraniczonego; Wskazane dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p., przez okres do 2027 roku od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO: Posiadają Państwo: 1) Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 2) Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych, skorzystanie z praw do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, 3) Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, 4) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; Nie przysługuje Państwu: 1) W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo usunięcia danych osobowych; 2) Prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; 3) Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gv.pl

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów p.z.p. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na txtmarkę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 6. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego Rozdziału nie stanowią inaczej. 10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gv.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

02/08/2022

Dyrektor KPN

dr inż. Andrzej Raj

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 368 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-10-05 13:38:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Musiał Sylwia
(2023-08-08 10:01:04)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku informacja z otwarcia ofert ostatecznych
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 248 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2023-08-08 10:00:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Musiał Sylwia
(2023-08-08 10:01:04)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Informcja_z_otwarcia_ofert
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 197 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-09-07 11:16:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Informacja o kwocie na realizację zamówienia
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 188 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-09-07 10:03:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Pytania nr 1-15 i odpowiedzi
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-08-25 10:19:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Musiał Sylwia
(2022-08-25 10:19:58)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie DUUE
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 118 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-08-05 10:54:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Musiał Sylwia
(2022-08-05 11:03:16)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku SWZ
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 10 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-08-05 10:54:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Musiał Sylwia
(2022-08-05 11:03:19)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zalacznik nr 1
Typ pliku: ZIP, Rozmiar: 10 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-08-05 10:54:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Musiał Sylwia
(2022-08-05 11:03:21)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zalacznik_2_Wzor_formularza_oferty
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 262 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-08-05 10:53:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Musiał Sylwia
(2022-08-05 11:03:24)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zalacznik_3_Jednolity_Europejski_Dokument_Zamowienia_JEDZ
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 189 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-08-05 10:53:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Musiał Sylwia
(2022-08-05 11:03:38)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zalacznik nr 3 JEDZ ESPD
Typ pliku: ZIP, Rozmiar: 91 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-08-05 11:03:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Musiał Sylwia
(2022-08-05 11:11:20)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zalacznik_4_niewiazacy_wzor_zobowiazania
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 447 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-08-05 10:53:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Musiał Sylwia
(2022-08-05 11:03:34)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zalacznik_5_Wykaz_dostaw
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 378 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-08-05 10:53:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zalacznik_6_osw_o przyn_lub_braku_przyn_do_tej_samej_gr_kapit
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 447 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-08-05 10:52:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zalacznik_7_osw_o_aktualnosci_informacji
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 444 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-08-05 10:52:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zalacznik_8_projektowane_postanowienia_umowy
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 312 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-08-05 10:52:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zalacznik nr 9 link do postepowania oraz ID postepowania
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 23 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-08-05 10:52:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zalacznik nr 10 do SWZ oswiadczenia wykonawcy
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 352 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-08-05 10:51:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-08-05 10:46:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Musiał Sylwia
(2022-08-05 10:48:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki