☰ Menu
BIP - Karkonoski Park Narodowy

Czwartek 23.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

KPN/29/2022 „Wykonanie usług z zakresu użytkowania i zagospodarowania lasu oraz zagospodarowania turystycznego w Obwodach Ochronnych Śnieżka, Przełęcz i Szrenica oraz wykonanie prac szkółkarskich w Karkonoskim Banku Genów w Jagniątkowie dla Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze w roku 2023”

l                                                                          kk

30/11/2022    S231

Polska-Jelenia Góra: Usługi gospodarki leśnej

2022/S 231-666877

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 021781314
Adres pocztowy: Chałubińskiego 23
Miejscowość: Jelenia Góra
Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski
Kod pocztowy: 58-570
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Musiał
E-mail: sylwia.musial@kpnmab.pl
Tel.: +48 757553726
Faks: +48 757553348
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kpnmab.pl

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.kpnmab.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: jednostka sektora finansów publicznych

I.5)Główny przedmiot działalności

Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Wykonanie usług z zakresu użytkowania i zagospodarowania lasu oraz zagospodarowania turystycznego w O.O. Śnieżka, Przełęcz i Szrenica oraz prac szkółkarskich w KBG w Jagniątkowie dla KPN w 2023r.

Numer referencyjny: KPN/29/2022

II.1.2)Główny kod CPV

77231000 Usługi gospodarki leśnej

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

1. Wykonanie usług z zakresu użytkowania i zagospodarowania lasu oraz zagospodarowania turystycznego w Obwodach Ochronnych Śnieżka, Przełęcz i Szrenica oraz wykonanie prac szkółkarskich w Karkonoskim Banku Genów w Jagniątkowie w Karkonoskim Parku Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze w roku 2023 szczegółowy - opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 5 do SWZ. 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na pakiety. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 1) Pakiet nr I: obejmuje użytkowanie i zagospodarowanie lasu oraz zagospodarowanie turystyczne w O.O. Śnieżka; 2) Pakiet nr II obejmuje użytkowanie i zagospodarowanie lasu w O.O. Przełęcz i O.O. Szrenica; 3) Pakiet nr III obejmuje zagospodarowanie turystyczne w O.O. Przełęcz i O.O. Szrenica. 4) Pakiet nr IV obejmuje wykonanie prac szkółkarskich w Karkonoskim Banku Genów w Jagniątkowie

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 2 307 540.52 PLN

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr I: użytkowanie i zagospodarowanie lasu oraz zagospodarowanie turystyczne w O.O. Śnieżka

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

50800000 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic

77231000 Usługi gospodarki leśnej

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Karkonoski Park Narodowy Obwód Ochronny Śnieżka

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie usług z zakresu użytkowania i zagospodarowania lasu oraz zagospodarowania turystycznego w Obwodzie Ochronnym Śnieżka w Karkonoskim Parku Narodowym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 5 do SWZ. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podst. umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zam. dotyczących prac trocinkarza i prac przy pozyskaniu drewna oraz remont infrastruktury turystycznej objętych przedmiotem zamówienia. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na ofercie. 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt VII ust. 3. powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. Początek realizacji zamówienia nastąpi od dnia podpisania umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do nadzoru prac z zakresu użytkowania i zagospodarowania lasu / Waga: 20%

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do nadzoru prac z zakresu remontów i napraw szlaków turystycznych w warunkach górskich / Waga: 20%

Cena - Waga: 60%

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 764 679.20 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zam., o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, w okresie 3lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zam. obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 5 do SWZ.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium w wysokości: 16 800,00 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert/. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach. Szczegóły dot. wnoszenia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy (2 %) określa dział XI i XX SWZ. Wykluczenie na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 7, 10.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr II Użytkowanie i zagospodarowanie lasu w O.O. Przełecz i O.O. Szrenica

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

50800000 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

77231000 Usługi gospodarki leśnej

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Karkonoski Park Narodowy Obwód Ochronny Przełęcz i Obwód Ochronny Szrenica

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie usług z zakresu użytkowania i zagospodarowania lasu w O.O. Przełecz i O.O. Szrenica w Karkonoskim Parku Narodowym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 5 do SWZ. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podst. umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zam. dotyczących prac trocinkarza i prac przy pozyskaniu drewna objętych przedmiotem zamówienia. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na ofercie. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. Początek realizacji zamówienia nastąpi od dnia podpisania umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do nadzoru prac z zakresu użytkowania i zagospodarowania lasu / Waga: 40%

Cena - Waga: 60%

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 758 958.48 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 11

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zam., o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, w okresie 3lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zam. obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 5 do SWZ.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium w wysokości: 15100,00 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert/. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach. Szczegóły dot. wnoszenia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy (2 %) określa dział XI i XX SWZ. Wykluczenie na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 7, 10.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr III Zagospodarowanie turystyczne w O.O. Przełecz i O.O. Szrenica

Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic

50800000 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Karkonoski Park Narodowy Obwód Ochronny Przełęcz i Obwód Ochronny Szrenica

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie usług z zakresu zagospodarowania turystycznego w w O.O. Przełecz i O.O. Szrenica w Karkonoskim Parku Narodowym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 5 do SWZ. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podst. umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zam. dotyczących remontu infrastruktury turystycznej objętych przedmiotem zamówienia. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na ofercie. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. Początek realizacji zamówienia nastąpi od dnia podpisania umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do nadzoru prac z zakresu remontów i napraw szlaków turystycznych w warunkach górskich / Waga: 40%

Cena - Waga: 60%

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 725 363.00 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zam., o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, w okresie 3lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zam. obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 5 do SWZ.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium w wysokości: 14500,00 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert/. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach. Szczegóły dot. wnoszenia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy (2 %) określa dział XI i XX SWZ. Wykluczenie na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 7, 10.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr IV Wykonanie prac szkółkarskich w Karkonoskim Banku Genów w Jagniątkowie

Część nr: 4

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

77231000 Usługi gospodarki leśnej

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL515 Jeleniogórski

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Karkonoski Park Narodowy, Karkonoski Bank Genów w Jagniątkowie

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie prac szkółkarskich w Karkonoskim Banku Genów w Jagniątkowie dla Karkonoskiego Parku Narodowego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 5 do SWZ. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podst. umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zam. dotyczących prac związanych z pielęgnacją roślin objętych przedmiotem zamówienia. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na ofercie. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. Początek realizacji zamówienia nastąpi od dnia podpisania umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do nadzoru / Waga: 40%

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 58 539.84 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 11

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zam., o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, w okresie 3lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zam. obejmujące czynności wskazane rodzajowo w załączniku nr 5 do SWZ.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium w wysokości: 1.100,00 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert/. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach. Szczegóły dot. wnoszenia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy (2 %) określa dział XI i XX SWZ. Wykluczenie na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 7, 10.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

1) Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej: a) jest ubezpieczony od OC w zakresie prow.działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia min. 200.000,00 PLN. Pakiet(dalej P) I; II; III b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia min. 80.000,00 PLN P IV, 2) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - PI:co najmniej 1 usł. tj. prace z zakr.użytk.i zagosp. lasu (za podobne prace uważa się prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz z zagospodarowania lasu) o wartości co najmniej 150 000 zł brutto wraz z potwierdzeniem należytego wykonania oraz prace z zakresu zagosp.turystycznego polegające na utrzymaniu czystości szlaków oraz na remontach i naprawach szlaków turystycznych i/lub dróg i/lub budowie kładek drewnianych w warunkach górskich o wartości co najmniej 150 000 zł brutto wraz z potwierdzeniem należytego wykonania. -PII:co najmniej 1 usł. tj. prace z zakresu użytkowania i zagospodarowania lasu (za podobne prace uważa się prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz z zagospodarowania lasu) o wartości co najmniej 150 000 zł brutto wraz z potwierdzeniem należytego wykonania. -PIII:co najmniej 1 usługę tj. prace z zakresu zagospodarowania turystycznego na utrzymaniu czystości szlaków oraz na remontach i naprawach szlaków turystycznych i/lub dróg i/lub budowie kładek drewnianych w warunkach górskich o wartości co najmniej 150 000 zł brutto wraz z potwierdzeniem należytego wykonania. - PIV:co najmniej 1 usługę tj. prace z zakresu usług leśnych (za podobne prace uważa się prace z zakresu zagospodarowania lasu wykonane na rzecz nadleśnictw PGL – Lasy Państwowe, parków narodowych, realizacji produkcji materiału roślinnego na rzecz np. ogrodnictw, upraw sadowniczych, ogrodów botanicznych, arboretów) o wartości co najmniej 50 000 zł brutto oraz potwierdzone, czy prace zostały wykonane należycie. b) dysponuje następującym wyposażeniem w celu wykonania zamówienia publicznego: - P nr I, II - co najmniej: (odpowiednio na każdy pakiet) po 2 pilarki spalinowe, jedną pilarkę akumulatorową, jeden samochód terenowy z napędem 4x4, jeden ciągnik skidder typu LKT z wyciągarką mechaniczną (z liną o długości minimum 80,0 m); Dodatkowo dla pakietu nr I, płyta wibracyjna (zagęszczarka) i zagęszczarka stopowa (ubijak), - Pnr III – min. 2 samochodami terenowymi z napędem 4x4, płyta wibracyjna (zagęszczarka) i zagęszczarka stopowa (ubijak), jedną pilarkę akumulatorową. c) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług: - P nr I, II co najmniej odpowiednio - po dwie osoby z uprawnieniami do wykonywania pracy drwala (uprawnienia drwala motorniczego – operatora pilarki ) odpowiednio na pakiet, - P nr III co najmniej 1 osobą z uprawnieniami do wykonywania pracy drwala (uprawnienia drwala motorniczego–operatora pilarki) - P I, II, III - zapewnienia dwuosobowego wykonywania prac z użyciem pilarek zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej, - P nr I, II co najmniej odpowiednio - po 1 osobie do nadzoru z wyk. leśnym lub co najmniej 2 letnim doświadczeniem w wykonywaniu prac z zakresu użytkowania i zagospodarowania lasu, - P nr I, III co najmniej - po 1 osobie na obwód ochronny do nadzoru prac z minimum 2 letnim doświadczeniem w dokonywaniu remontów i napraw szlaków turystycznych warunkach górskich. - Pnr IV: co najmniej 1 osobą do nadzoru z wykształceniem leśnym lub ogrodniczym lub co najmniej 3 letnim stażem w wykonywaniu nadzoru nad pracami z zakresu usług leśnych lub ogrodniczych

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Treści umów stanowią zał. do SWZ; Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w sposób określony we wzorze umowy załączonym do dokumentacji przetargowej. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności: 1) wnieść wymagane zabezpieczanie należytego wykonania umowy (2 % ceny łącznej z oferty); 2) przedłożyć Zamawiającemu: a) kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowę konsorcjum), jeżeli zamówienie będzie realizowane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; b) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik; c) zaświadczenia o ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia specjalistycznego z zakresu pracy pilarką dla osób wskazanych przez Wykonawcę w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 02/01/2023

Czas lokalny: 11:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 01/04/2023

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 02/01/2023

Czas lokalny: 11:15

Miejsce:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie – otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

Stosowane będą zlecenia elektroniczne

Akceptowane będą faktury elektroniczne

Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)Informacje dodatkowe:

W celu potw. braku podstaw wykluczenia Wyk. z udziału w postępowaniu Zam.żąda następujących dokumentów: 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: (a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp; (b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – wyst. nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 3) zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzające, że Wyk.nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp wyst. nie wcześ. niż 3 miesiące przed złożeniem; 4) zaświadczenie właściwej tern.jedn.org. ZUS lub KRUS albo inny dok. potw, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp wyst. nie wcześ. niż 3 miesiące przed złoż.; 5) odpis lub informacje z KRS lub z CEIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp wyst.nie wcześ. niż 3 miesiące przed złoż.; 6) oświad. Wykon. o aktual. Info. zawartych w oświad., o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp na formularzu JEDZ. Wyk. ma siedzibę lub mies. zam. poza teryt. RP, zamiast ww. dok. w ppkt 1– skł. inf. z odp. rej. albo, w przyp. braku takiego rej, inny równow. dok wydany przez wł. organ sąd. lub admin. kraju, w którym Wyk. ma siedzibę lub miesiące zam. lub miesiące zam. ma os., której dot. infor. lub dok., w zakr. określ. art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 PZP, ppkt 3–5 – składa dok. wystawione w kraju, w którym Wykon.ma siedzibę lub miejsce zamieszk., potwier. że: a) nie zalega z opł. podatków, opłat, składek na ubezp. społ. lub zdr. albo że zawarł porozum.; b) nie otwarto jego lik ani upadł. Dok, ppkt 1 i ppkt 2 lit. b, wyst. nie wcześ. niż 6 miesięcy przed upł. ter. skł. ofert. Dok. ppkt 2 lit. a, wyst. nie wcześ. niż 3 miesiące przed upł. tego term. Szczegółowo opisane warunki kwalifikacji znajdują się w zapisach dokumentacji SWZ. Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozp. Parl. Europ. i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz. o ochronie danych(Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zam. infor., że: 1. adm. danych osob. jest KPN ul. Chałubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra, tel. 75 75 537 26, adres mail: sekretariat@kpnmab.pl; 2. inspektorem ochrony danych osobowych w KPN jest: Leszek Wierzbicki; ido@kpnmab.pl; Wskaz. dane osob. przez Wyk. przetw. będą na podst. art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia KPN/30/2022 prowadzonym w trybie p. niegr; 3. wskazane dane osob. będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zak. post. o udziel. zam.; 4. obowiązek podania przez Wyk. danych osob. bezp. Państwa dot.jest wymogiem ustawowym określ. w przep. ust. Pzp, zwiąż. z udział w post.o udziel. zam. publ; 5. w odniesieniu do Państwa danych osob. dec. nie będą podejm. w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO: posiadają Państwo: 1) na podst. art. 15 RODO prawo dostępu do danych osob. Państwa dotycz.; 2) na podst. art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osob, skorzystanie z praw do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postęp. o udziel. zam. publ. ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego zał.; 3) na podst. art. 18 RODO prawo żądania od adm. ogr. przet. danych osob. z zastrz. przyp, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do ogr. przet. nie ma zast. w odn. do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze śr.ochr.pr. lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego; 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uznacie Państwo,

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gv.pl

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art.. 579-590 PZP. 2. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a). 5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt XIX ust. 4. i XIX ust. 5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gv.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

25/11/2022

Z-ca Dyrektora KPN

mgr inż. Przemysław Tołoknow

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pakiet nr IV
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 429 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2023-01-23 11:06:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pakiet I
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 458 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2023-01-18 14:35:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pakiet III BIP
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 465 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2023-01-13 08:35:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pakiet II
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 446 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2023-01-12 12:36:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku informacja_z_otwarcia_ofert
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 193 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2023-01-02 11:51:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku informacja o kwocie na realizacje zamowienia
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 205 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2023-01-02 11:05:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku załącznik nr 1 kosztorys ofertowy pakiet nr I po uporządkowaniu formalnym
Typ pliku: XLS, Rozmiar: 57 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2022-12-27 09:18:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 13 - Projektowane postanowienia umowne pakiet I po uporzadkowaniu formalnym
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 375 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-12-12 13:27:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 14 - Projektowane postanowienia umowne pakiet II po uporzadkowaniu formalnym
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 381 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-12-12 13:27:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 15 -Projektowane postanowienia umowne pakiet III po uporzadkowaniu formalnym
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 419 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-12-12 13:26:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 16 -Projektowane postanowienia umowne pakiet IV po uporzadkowaniu formalnym
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 379 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-12-12 13:26:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załacznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia na 2023 po uporządkowaniu formalnym
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-12-07 11:25:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku SWZ
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 16 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-11-30 11:07:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Musiał Sylwia
(2022-11-30 15:00:36)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 1 Kosztorys ofertowy Pakiet nr I
Typ pliku: XLS, Rozmiar: 57 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-11-30 11:06:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Musiał Sylwia
(2022-11-30 15:00:39)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 2 Kosztorys ofertowy Pakiet nr II
Typ pliku: XLS, Rozmiar: 57 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-11-30 11:06:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Musiał Sylwia
(2022-11-30 15:00:42)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 3 Kosztorys ofertowy Pakiet nr III
Typ pliku: XLS, Rozmiar: 76 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-11-30 11:06:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Musiał Sylwia
(2022-11-30 15:00:45)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 4 Kosztorys ofertowy Pakiet nr IV Karkonoski Bank Genów
Typ pliku: XLS, Rozmiar: 41 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-11-30 15:00:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Musiał Sylwia
(2022-11-30 15:00:45)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załacznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia na 2023
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 948 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-11-30 11:05:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 6 wzór oferty
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 81 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-11-30 11:05:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Musiał Sylwia
(2022-11-30 11:19:27)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku JEDZ espd
Typ pliku: ZIP, Rozmiar: 97 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-11-30 11:05:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku zalacznik nr 7 JEDZ
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 188 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-11-30 11:05:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 8 oświadczenie o przynależności lub braku przynależnosci do tej samej grupy kapitałowej
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 154 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-11-30 11:04:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku załącznik nr 9 wykaz uslug
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 53 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-11-30 11:04:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku zalacznik nr 10 wykaz osob
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 42 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-11-30 11:04:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku zalacznik nr 11 wykaz os kryt B
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 48 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-11-30 11:03:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załacznik nr 12 wykaz narzędzi
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 60 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-11-30 11:03:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 13 - Projektowane postanowienia umowne pakiet I
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 399 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-11-30 11:03:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 14 - Projektowane postanowienia umowne pakiet II
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 359 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-11-30 11:03:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 15 -Projektowane postanowienia umowne pakiet III
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 398 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-11-30 11:01:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Musiał Sylwia
(2022-11-30 11:02:58)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 16 -Projektowane postanowienia umowne pakiet IV
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 335 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-11-30 11:02:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Musiał Sylwia
(2022-11-30 11:02:58)
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku zalacznik nr 17 wzor zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 31 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-11-30 11:00:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku zal._nr_18_osw._o_braku_podst._do_wykl._
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 151 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-11-30 11:00:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 19 niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 155 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-11-30 11:00:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Zalacznik nr 20 oswiadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 20 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-11-30 10:59:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 21_oświadczenie wykonawcy_z art 5k_rozpo._833_2014
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 27 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-11-30 10:59:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 22 Link do postępowania oraz ID postępowania
Typ pliku: DOCX, Rozmiar: 29 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-11-30 10:59:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku zal nr 4 do umowy wytyczne w sprawie koordynatora BHP
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-11-30 10:59:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku zal nr 3 do umowy wytyczne bezpieczenstwa pracy KPN
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 401 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-11-30 10:58:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2022-11-30 10:56:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Musiał Sylwia
(2022-11-30 10:58:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 26465