Ogłoszenie Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodoweg oo naborze do pracy na stanowisko Podleśniczego

Ogłoszenie o naborze do pracy

Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko:

Podleśniczego

 

1. Nazwa i adres jednostki: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze,
ul. Cieplicka 196, 58-570 Jelenia Góra,

2. Warunki pracy

1) pełny wymiar etatu,

2) praca w równoważnym systemie czasu pracy (wg miesięcznych harmonogramów);

3) praca wykonywana również w soboty, niedziele i święta,

4) miejsce pracy: Obwód Ochronny „Przełęcz” oraz teren Karkonoskiego Parku Narodowego

 

3. Liczba stanowisk: 1

 

4. Zakres głównych obowiązków:

 

 • Nadzór nad przebiegiem prac związanych z ochroną ekosystemów leśnych( m.in. hodowla lasu, ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi, pozyskanie i zagospodarowania drewna), ekosystemów nieleśnych oraz udostępniania terenu obwodu ochronnego do celów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych;
 • Wykonywanie czynności związanych z wydawaniem drewna oraz sporządzanie dokumentacji z realizacji zadań ochronnych;
 • Podejmowanie czynności w celu zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu ochrony mienia, zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz p-poż, na terenie obwodu ochronnego;
 • Obserwacje i ewidencja stanu składników przyrody oraz zabytków kulturowych;
 • Współpraca z pozostałymi działami KPN.

 

5. Wymagania:

 • wykształcenie na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA  z dnia 14 lutego 2024 r. „W sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Narodowych
 • znajomość obsługa komputera;
 • znajomość języka angielskiego (poziom min. B1);
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Komunikatywność i zdolności organizacyjne;
 • Umiejętność pracy w zespole.

6. Oferujemy:

 • Umowa o pracę na pełen etat;
 • Pracę w zespole na terenie o wyjątkowych walorach przyrodniczych;
 • Wyposażenie BHP i umundurowanie;
 • Wynagrodzenie wraz z pochodnymi (w tym dodatek za wysługę lat, premia motywacyjna - zgodnie z zasadami wynagradzania w KPN);
 • Prywatne ubezpieczenie zdrowotne;
 • Możliwość rozwoju umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 • Dobrą atmosferę pracy.

 

7. Wymagane dokumenty i ich składanie:

1) list motywacyjny;

2) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy

zawodowej;

3)  ewentualne referencje dotychczasowych pracodawców.

 

List motywacyjny i CV winny być opatrzone klauzulą:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze,  ul. Cieplicka 196, 58-570  Jelenia Góra,  w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko w Karkonoskim Parku Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze.
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 3. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
  i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem (brak podpisów skutkuje odrzuceniem zgłoszenia na etapie weryfikacji formalnej).

 

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć:

 • w sekretariacie Karkonoskiego Parku Narodowego  z siedzibą w Jelenie Górze ul. Cieplicka 196, 58-570 Jelenia Góra (I piętro) z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko Podleśniczego ”        lub

 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Karkonoski Park Narodowy siedzibą w Jelenie Górze

ul. Cieplicka 196

58-570 Jelenia Góra

z dopiskiem jw. (decyduje data wpływu) lub

 

 • za pośrednictwem poczty e-puap: /KPN/SkrytkaESP

 

 8. Termin składania dokumentów: do 30.03.2024 roku (decyduje data faktycznego wpływu do siedziby Karkonoskiego PN). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

10. Informacja dodatkowa:

1) Nabór przeprowadzony zostanie w formie konkursu realizowanego w dwóch etapach:

a) I etap sprawdzenie pod względem formalnym złożonych ofert;

b) II etap rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi

formalne.

c). III etap trekking terenowy z udziałem pracowników parku,

2) Kandydaci dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni o jej

terminie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

3) Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego  zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie. naboru bez podania przyczyny.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 196, 58-570 Jelenia Góra, dalej KPN.

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w KPN.

Jako administrator danych gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Z uprawnień tych może Pani/Pan skorzystać:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych, gdy Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez KPN;

• w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana swojej zgody na przetwarzanie danych, gdy zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych;

• w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, gdy Pani/Pana dane będą

przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane powinny być usunięte;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych na okres pozwalający na sprawdzenia prawidłowości tych danych;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy.

Ma Pani/Pana prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym służbom i organom administracji publicznej, tylko jeśli przepisy ustaw to nakazują lub na to pozwalają.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowaniu podejmowania decyzji i będą przechowywane przez okres 14 dni roboczych od daty zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, a w przypadku dwóch najlepszych kandydatów przez okres 1 miesiąca od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który wygrał nabór.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu określonym w przepisach RODO.

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Informacja o wyborze Podleśniczego O.O. Przełecz
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 51 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Drążkowski Łukasz
(2024-05-09 12:15:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o naborze do pracy na stanowisko Podleśniczego
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Drążkowski Łukasz
(2024-03-14 09:50:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
Drążkowski Łukasz
(2024-03-12 10:04:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Drążkowski Łukasz
(2024-03-14 09:49:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki