Ogłoszenie o naborze do pracy na stanowisko edukatora w projekcie

Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty w Dziale Edukacji Ekologicznej KPN w ramach realizacji projektu pn. „Prohloubení poznání a porozumění regionu Krkonoš/Zgłębienie poznania i zrozumienia regiony Karkonoszy“ nr rej. w MS2021+ CZ.11.04.02/00/23_003/0000031, w ramach programu Interreg Czechy – Polska 2021-2027, priorytetu 4 - Współpraca instytucji i mieszkańców, w wymiarze 1,0 etatu, umowa o pracę na czas określony

 

Nabór jest prowadzony w związku z realizacją przez Karkonoski Park Narodowy projektu pn. „Prohloubení poznání a porozumění regionu Krkonoš/Zgłębienie poznania i zrozumienia regiony Karkonoszy“ nr rej. w MS2021+ CZ.11.04.02/00/23_003/0000031, w ramach programu Interreg Czechy – Polska 2021-2027, priorytetu 4 - Współpraca instytucji i mieszkańców.

 

Wysyłając CV i List Motywacyjny kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie przez Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Zakres obowiązków:

 1. Wykonywanie zadań związanych z działaniami edukacyjnymi realizowanymi w projekcie, takimi jak:
 • udział w realizacji zakresu rzeczowego, tj. realizacji działań edukacyjnych,
 • opracowywanie i przygotowanie tematyczne programu edukacyjnego dla grup szkolnych (uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych) przy wykorzystaniu bazy edukacyjnej Karkonoskiego Parku Narodowego (Centrum Przyrodniczo – Edukacyjnego KPN „Pałac Sobieszów” w Jeleniej Górze oraz Centrum Informacyjnego KPN w Karpaczu) oraz Spravy Krkonošského národního parku (Klaster 213 Husova, Vrchlabí 52 543 01),
 • propagowanie opracowanego programu edukacyjnego – kontakt z nauczycielami,
 •  organizacja i koordynacja działań edukacyjnych i szkoleniowych na podstawie przygotowanego programu edukacyjnego,
 •  prowadzenie zajęć i wydarzeń edukacyjnych dla uczestników projektu (grup szkolnych oraz nauczycieli) zgodnie z opracowanym programem edukacyjnym,
 1. Wykonywanie działań promocyjnych, takich jak:
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących realizacji projektu - redakcja tekstów/notatek na temat realizowanych zajęć edukacyjnych, przygotowanie materiałów do publikacji na stronę www oraz wkładów na profil KPN w mediach społecznościowych, organizacja nagrań w trakcie realizacji zadań, w mediach o działaniach w projekcie,
 • tworzenie i prowadzenie dokumentacji fotograficznej oraz medialnej z działań realizowanych w projekcie (zajęć, szkoleń itp.)
 1. Wykonywanie zadań w zakresie przeprowadzania procedur zamówień publicznych na usługi, dostawy lub materiały w ramach realizacji zadań projektu we współpracy z głównym specjalistą ds. zamówień publicznych oraz pracownikami merytorycznymi Działu Edukacji Ekologicznej KPN w zakresie:
  • wykonywanie prac mających na celu wyłonienie wykonawców usług/dostaw na potrzeby kampanii i działań edukacyjnych;
  • przygotowania dokumentacji udziału w postępowaniach (zakresie sporządzania opisów przedmiotu zamówienia, szacowania wartości zamówienia, współpraca przy tworzeniu projektów umów z wykonawcami);
  • współpraca z Radcą Prawnym KPN w zakresie prowadzonych postępowań;
  • komunikacja z dostawcami i partnerami,
 2. Ścisła współpraca z czeskim Partnerem w zakresie:
 • tworzenia programu edukacyjnego,
 • koordynacja planu zajęć realizowanych przez czeskiego Partnera w ośrodkach KPN,
 • prowadzenia działań edukacyjnych w ramach projektu na terenie centrum edukacyjnego Spravy Krkonošského národního parku (Klaster 213 Husova, Vrchlabí 52 543 01).
 • Komunikacja z osobami realizującymi działania projektu w KRNAP.

 

Oczekiwania co do wiedzy i umiejętności oraz doświadczenia Kandydata:

 1. Wykształcenie wyższe preferowane na kierunkach przyrodniczych,
 2. Preferowane kwalifikacje pedagogiczne,
 3. Doświadczenie w prowadzeniu działań edukacyjnych dla dzieci, młodzieży,
 4. Biegła znajomość obsługi komputera w tym pakietu MS Office, w tym w szczególności MS Word, MS Power Point;
 5. Posiadanie wiedzy dotyczącej regionu Karkonoszy
 6. Znajomość języka angielskiego lub/i czeskiego (minimum komunikatywnie),
 7. Odpowiedzialność za powierzone zadania, rzetelność, dbałość o jakość realizowanych zadań, samodyscyplina, komunikatywność;
 8. Umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole, zdolności interpersonalne,
 9. Otwartość na nową wiedzę i podnoszenia swoich umiejętności;
 10. Wysoka kultura osobista i etyka zawodowa;
 11. Prawo jazdy kat. B,
 12. Gotowość do wyjazdów służbowych;
 13. Odporność na stres.
 14. Umiejętności organizacyjne.

 

Oferujemy:

1) Umowę o pracę na czas określony, na czas trwania projektu „Prohloubení poznání a porozumění regionu Krkonoš/Zgłębienie poznania i zrozumienia regiony Karkonoszy“ nr rej. w MS2021+ CZ.11.04.02/00/23_003/0000031 w Karkonoskim Parku Narodowym i jego otulinie do 31 października 2028 roku, w wymiarze 1,0 etatu;

2) Ciekawą pracę w interdyscyplinarnym zespole na terenie o wyjątkowych walorach przyrodniczych;

3) Wyposażenie BHP;

4) Wynagrodzenie wraz z pochodnymi (w tym dodatek za wysługę lat, premia motywacyjna) zgodnie z zasadami wynagradzania w KPN);

5) Możliwość rozwoju umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

6) Dobrą atmosferę współpracy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie następujących dokumentów: listu motywacyjnego, CV oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wymagane dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem (brak podpisów skutkuje odrzuceniem zgłoszenia na etapie weryfikacji formalnej).

 

Prosimy o składanie CV, listu motywacyjnego i  zgody na przetwarzanie danych osobowych do dnia 19 kwietnia 2024. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć:

w sekretariacie Karkonoskiego Parku Narodowego  z siedzibą w Jelenie Górze ul. Cieplicka 196, 58-570 Jelenia Góra (I piętro), z dopiskiem: „Aplikacja na stanowisko specjalisty w Dziale Edukacji Ekologicznej KPN Interreg Czechy – Polska 2021-2027 ”

lub

za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Karkonoski Park Narodowy siedzibą w Jelenie Górze

ul. Cieplicka 196

58-570 Jelenia Góra

z dopiskiem jw. (decyduje data wpływu)

lub

za pośrednictwem poczty e-puap: /KPN/SkrytkaESP

 

W treści CV oraz listu motywacyjnego należy umieścić poniższą klauzulę dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 196, 58-570 Jelenia Góra, w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko w Karkonoskim Parku Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze.”

2) Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3) Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.”

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

Przewiduje się dwuetapowy nabór na stanowisko – weryfikacja formalna otrzymanych dokumentów i wybór spośród nich tych kandydatów, którzy spełniają postawione w ogłoszeniu oczekiwania. Osoby te zostaną zaproszone do drugiego etapu naboru – na rozmowę kwalifikacyjną do siedziby dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego przy ul. Cieplickiej 196 w Jeleniej Górze lub w Centrum Informacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego przy ul. Leśnej 9 w Karpaczu. Kandydaci, którzy nie spełnią postawionych w ogłoszeniu oczekiwań zostaną odrzuceni po pierwszym etapie.

Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 196, 58-570 Jelenia Góra, dalej KPN.

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko w KPN. Jako administrator danych gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Z uprawnień tych może Pani/Pan skorzystać:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych, gdy Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez KPN;

• w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana swojej zgody na przetwarzanie danych, gdy zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych;

• w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, gdy Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane powinny być usunięte;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych na okres pozwalający na sprawdzenia prawidłowości tych danych;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy.

Ma Pani/Pana prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym służbom i organom administracji publicznej, tylko jeśli przepisy ustaw to nakazują lub na to pozwalają.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowaniu podejmowania decyzji i będą przechowywane przez okres 14 dni roboczych od daty zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, a w przypadku trzech najlepszych kandydatów przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który wygrał nabór.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu określonym w przepisach RODO.

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Informacje o wynikach naboru
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 71 KB
Wytworzył:
(2024-05-07)
Udostępnił:
Drążkowski Łukasz
(2024-05-08 14:52:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Ogłoszenie o naborze
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 330 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Wojnarowicz Dorota
(2024-04-10 15:08:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
Wojnarowicz Dorota
(2024-04-10 15:08:04)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki