☰ Menu
BIP - Karkonoski Park Narodowy

Niedziela 27.11.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Status prawny

Karkonoski Park Narodowy

zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Organem parku narodowego jest dyrektor parku narodowego

Dyrektor parku narodowego kieruje działalnością parku narodowego i reprezentuje park narodowy na zewnątrz.

Dyrektor parku narodowego realizuje ustalenia planu ochrony, o którym mowa w art. 18, lub zadań ochronnych, o których mowa w art. 22, oraz wydaje zarządzenia dotyczące funkcjonowania parku narodowego, w tym określające sposoby udostępniania obszarów parku narodowego.

Dyrektor parku narodowego ma prawo prowadzenia postępowań w sprawach o wykroczenia z zakresu ochrony przyrody oraz udziału w postępowaniach przed sądami powszechnymi w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenia odwołań od postanowień i orzeczeń tych sądów w sprawach o wykroczenia z zakresu ochrony przyrody.

Do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2, dyrektor parku narodowego może upoważnić funkcjonariusza Straży Parku.

Do dyrektora parku narodowego należą odpowiednio zadania i kompetencje określone w art. 5 ust. 2-4, art. 9 ust. 1 pkt 1 i 3 i ust. 2, art. 14a ust. 1 i 2, art. 26 ust. 3 i 4 oraz art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Park narodowy prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów wydatki na finansowanie zadań określonych w ustawie, w tym zadań Służby Parku Narodowego, oraz kosztów działalności.

Podstawą gospodarki finansowej parku narodowego jest roczny plan finansowy.

W rocznym planie finansowym parku narodowego wyodrębnia się:

  1. przychody z prowadzonej działalności;
  2. dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
  3. koszty, w tym:
  4. wynagrodzenia i naliczane od nich składki,
  5. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,
  6. zakup towarów i usług;
  7. środki na wydatki majątkowe;
  8. środki przyznane innym podmiotom;
  9. stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku;
  10. stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.

 

Ustawa o ochronie przyrody tekst jednolity z dnia 14 stycznia 2020 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie Karkonoskiego Parku Narodowego

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Typer Andrzej
(2016-01-14 09:42:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Kocjan Andrzej
(2020-01-20 08:43:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4001