☰ Menu
BIP - Karkonoski Park Narodowy
Grafika zawierająca herb BIP - Karkonoski Park Narodowy

Czwartek 21.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

OGŁOSZENIE o przetargu

z dnia 7 października 2016 r.

na  dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa,

w użytkowaniu wieczystym  Karkonoskiego Parku Narodowego

z siedzibą w Jeleniej Górze

 

Na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 1651z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. z 2012, poz. 868) Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze dalej „KPN”, ul. Chałubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra; tel/fax 0-75 755 33 48; adres strony internetowej: www.kpnmab.pl ogłasza przetarg na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym KPN.

 

1.      Opis nieruchomości oddawanych w dzierżawę.

 

1/ Działka gruntu nr 527 Obręb Karpacz 0004 (księga wieczysta nr KW JG1J/00057087), o powierzchni 0,0155 ha (155 m²), oznaczona w ewidencji jako las (Ls), położona w Karpaczu przy ul. Turystycznej 10, w bezpośrednim sąsiedztwie dolnej stacji kolei linowej na Kopę. Grunt jest zabudowany budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni zabudowy 90 m²  wybudowanym ze środków własnych poprzedniego dzierżawcy gruntu. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 91,10 m². Obecna wartość budynku , zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego, wynosi 357 376,00 zł. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy dzierżawy do przedłożenia pisemnego oświadczenia poprzedniego dzierżawcy o rozliczeniu z nim nakładów na budowę  budynku. Obowiązek ten nie dotyczy przypadku, gdy wybrana oferta pochodzić będzie od poprzedniego  dzierżawcy, który poniósł nakłady. Oświadczenie to należy przedłożyć w KPN w terminie 7 dni od daty zawiadomienia biorącego udział w przetargu o wyborze jego oferty. Dane dotyczące opisu nieruchomości, jej stanu technicznego oraz wyceny są dostępne do wglądu w siedzibie KPN. (Pakiet I)

2/ Działka gruntu nr 528 Obręb Karpacz 0004 (księga wieczysta nr KW JG1J/00057087), o powierzchni 0,0294  ha (294 m²), oznaczona w ewidencji jako las (Ls), położona w Karpaczu przy ul. Turystycznej 8 oraz fragment działki gruntu nr 527 Obręb Karpacz 0004 (księga wieczysta nr KW JG1J/00057087) o powierzchni 0,0003 ha (3 m²), położona w Karpaczu przy ul. Turystycznej 10, w bezpośrednim sąsiedztwie dolnej stacji kolei linowej na Kopę. Grunt jest zabudowany budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni zabudowy 252 m² wybudowanym ze środków własnych poprzedniego dzierżawcy gruntu, przy czym 249 m² zabudowy znajduje się na działce nr 528 a 3 m² na działce nr 527. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 114,78 m². Obecna wartość środka trwałego, zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego, wynosi 450 839,00 zł. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy dzierżawy do przedłożenia pisemnego oświadczenia poprzedniego dzierżawcy o rozliczeniu z nim nakładów na budowę  budynku. Obowiązek ten nie dotyczy przypadku, gdy wybrana oferta pochodzić będzie od poprzedniego  dzierżawcy, który poniósł nakłady. Oświadczenie to należy przedłożyć w KPN w terminie 7 dni od daty zawiadomienia biorącego udział w przetargu o wyborze jego oferty. Dane dotyczące opisu nieruchomości, jej stanu technicznego oraz wyceny są dostępne do wglądu w siedzibie KPN. Pakiet (II)

3/ Działka gruntu nr 529 Obręb Karpacz 0004 (księga wieczysta nr KW JG1J/00057087), o powierzchni 0,0280 ha, oznaczona w ewidencji jako las (Ls), położona w Karpaczu przy ul. Turystycznej 6, w bezpośrednim sąsiedztwie dolnej stacji kolei linowej na Kopę. Grunt jest zabudowany budynkiem handlowo-usługowym o powierzchni zabudowy 174 m²  wybudowanym  ze środków własnych poprzedniego dzierżawcy gruntu. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 86,60 m². Obecna wartość środka trwałego, zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego, wynosi 512 100,00 zł. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy dzierżawy do przedłożenia pisemnego oświadczenia poprzedniego dzierżawcy o rozliczeniu z nim nakładów na budowę  budynku. Obowiązek ten nie dotyczy przypadku, gdy wybrana oferta pochodzić będzie od poprzedniego  dzierżawcy, który poniósł nakłady. Oświadczenie to należy przedłożyć w KPN w terminie 7 dni od daty zawiadomienia biorącego udział w przetargu o wyborze jego oferty.  Dane dotyczące opisu nieruchomości, jej stanu technicznego oraz wyceny są dostępne do wglądu w siedzibie KPN. Pakiet (III).

Mapa terenu zamieszczona jest na stronie BIP KPN oraz dostępna w siedzibie KPN (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia).

Uwaga: Nieruchomości położone są na terenie parku narodowego, obowiązują przepisy ustawy o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2015 poz. 1651 z późn. zm).

 

2.      W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, zatwierdzanym Uchwałą Nr XXII/195/12 z 5 lipca 2012 r. Rady Miejskiej Karpacza w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu kolei linowej i tras narciarskich Kopa w Karpaczu, działki nr 527, 528 i 529, położone przy ul. Turystycznej, oznaczone są na rysunku planu symbolem 1US, o przeznaczeniu teren sportu i rekreacji, rozumiany jako usługi związane z obsługą terenów narciarskich, w tym dolna stacja kolei linowej oraz usługi związane z obsługą ruchu turystycznego, gastronomią i handlem detalicznym, a także obiekty i urządzenia towarzyszące, w tym infrastruktura techniczna oraz obiekty i urządzenia związane z ratownictwem górskim.

 

3.      Sposób zagospodarowania nieruchomości jest opisany w projekcie umowy dzierżawy,  zamieszczonej na stronie BIP KPN oraz dostępny w siedzibie KPN (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia).

 

4.      Oferowana wysokość rocznych opłat z tytułu dzierżawy nie może być niższa od kwot :

1/ Pakiet I : 10 920 zł netto+ podatek VAT w wysokości 23%.,

2/ Pakiet II: 20 880 netto + podatek VAT w wysokości 23%,

3/ Pakiet III:  17 280,00 zł netto+ podatek VAT w wysokości 23%.

Opłata roczna z tytułu czynszu wnoszona będzie z góry, w równych ratach miesięcznych, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, na podstawie faktury wystawionej przez KPN. Opłata za rok, miesiąc niepełny będzie płatna stosunkowo, na podstawie faktury wystawionej przez KPN.

 

5.      Opłata roczna, która zostanie uzyskana od oferentów, w wyniku przetargu będzie waloryzowana od 1 stycznia  każdego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 

6.      Okres dzierżawy: 10 lat.

 

7.      Ofertę pisemną na dzierżawę gruntu (na każdy pakiet odrębnie) należy składać w sekretariacie KPN, ul. Chałubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra w terminie do dnia 24 października 2016 r., do godziny 12.00 w zaklejonych kopertach z  napisem: „Przetarg na dzierżawę nieruchomości w Karkonoskim Parku Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze Pakiet I”, „Przetarg na dzierżawę nieruchomości w Karkonoskim Parku Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze Pakiet II”, „Przetarg na dzierżawę nieruchomości w Karkonoskim Park Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze Pakiet III”.

 

8.      Oferta powinna zawierać:

1)      imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę oferenta, a w przypadku przedsiębiorców również numer NIP;

2)      datę sporządzenia oferty;

3)      oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4)      oferowaną wysokość opłaty rocznej z tytułu czynszu dzierżawy i sposób jej zapłaty;

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Wzór oferty (do pobrania) jest zamieszczony na stronie BIP KPN (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia).

 

 

9.      Nieruchomości można oglądać  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 13:00, po wcześniejszym uzgodnieniu z Łukaszem Michewicz Kulpą – starszym specjalistą ds. udostępniania w terminie od 11 do 20 października br.

 

 

10.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 października 2016 r. o godz. 12.30 w  sali konferencyjnej KPN.

 

11.  Kryterium wyboru oferty jest wysokość rocznej opłaty z tytułu czynszu dzierżawy.

 

12.  W przypadku złożenia równorzędnych ofert przetarg jest kontynuowany w formie licytacji między oferentami, którzy złożyli te oferty, po wcześniejszym powiadomieniu oferentów.

 

13.  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości:

1/ Pakiet I – 1638,00 zł,

2/ Pakiet II – 3132,00 zł,

3/ Pakiet III – 2592,00 zł.

Wadium płatne jest gotówką w kasie KPN (w godzinach od 8.00 do 15.00)  lub  przelewem na rachunek bankowy KPN w  Banku Gospodarstwa Krajowego nr  52 1130 1033 0018 8169 9620 0002. Wadium należy wnieść przed upływem 3 dni przed terminem składania ofert, tj.  do dnia 20 października 2016 r. do godz. 12.00 W przypadku wpłaty wadium przelewem terminem jego wniesienia jest data wpływu środków na rachunek bankowy KPN.    

14.   Wadium podlega zwrotowi w przypadku zamknięcia przetargu bez wybrania oferty, jego unieważnienia lub odstąpienia od przetargu. Oferentowi, który nie wygrał przetargu wadium zwraca się  na rachunek bankowy wskazany w zgłoszeniu udziału w przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

15.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od zawiadomienia o wyniku przetargu. Jeżeli w tym terminie zgłaszający, który wygrał przetarg nie podpisze umowy dzierżawy lub nie dojdzie do jej podpisania z powodu nieprzedłożenia przez oferenta, którego oferta została wybrana, oświadczeń, o których mowa w pkt 1 ppkt 1,2 i 3,  KPN może zawrzeć umowę z następnym w kolejności oferentem, którego oferta jest druga pod względem wysokości oferowanego czynszu dzierżawnego.

16.  Dyrektorowi Karkonoskiego Parku Narodowego przysługuje prawo odstąpienia od przetargu, jego unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania oferty. 

 

Załączniki:

1. Skan ogłoszenia

2. Mapa - działki

3. Formularz ofertowy

4. Pakiet nr 1

5. Pakiet nr 2

6. Pakiet nr 3

Wytworzył:
(2016-10-10)
Udostępnił:
Marcin Wierzbiński
(2016-10-10 08:41:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Wierzbiński
(2016-10-10 08:49:35)
 
liczba odwiedzin: 847551

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X