Majątek KPN

Majątek Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze wg stanu na 1 stycznia 2020 r.

Aktywa Parku – 58.037.115,60 zł w tym:

1. Aktywa trwałe brutto – 50.682.701,65 zł w tym m.in.:

I. Wartości niematerialne i prawne - 1.428.840,05 zł   

II. Rzeczowe aktywa trwałe brutto – 49.253.861,60 zł w tym:

1) Środki trwałe brutto – 43.481.890,87 zł

b) grunty - 15.067.736,84 zł

c) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 19.389.102,26 zł

b) urządzenia techniczne i maszyny - 2.047.648,38 zł

c) środki transportu - 1.772.017,95 zł

d) pozostałe środki trwałe - 5.205.385,44 zł

2) Środki trwałe w budowie – 5.771.970,73 zł

2.Aktywa obrotowe – 7.354.413,95 zł


Wytworzył:
Udostępnił:
Andrzej Kocjan
(2018-03-13 14:15:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Kocjan
(2020-02-18 15:23:40)