KPN-16-2019Realizacja robót budowlanych I i II etapu inwestycji Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów ? Etap I/A ? kontynuacja, Etap I/B, Etap II/A i II/B, Etap II/D

Uwaga!. zmiana terminu składania ofert - 07.01.2020 godz. 10:00

zadania nr 1 do nr 3 

lo

 

 

 

 

 

zadanie nr 4

 

logo

31/10/2019    S211    Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Jelenia Góra: Roboty budowlane

2019/S 211-514741

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze
Krajowy numer identyfikacyjny: 021781314
Adres pocztowy: ul. Chałubińskiego 23
Miejscowość: Jelenia Góra
Kod NUTS: PL515
Kod pocztowy: 58-570
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Emilia Szczybura
E-mail: szczybura@kpnmab.pl
Tel.: +48 757553726
Faks: +48 757553348

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.kpnmab.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: www.bip.kpnmab.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: jednostka sektora finansów publicznych

I.5)Główny przedmiot działalności

Inna działalność: ochrona przyrody

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Realizacja robót budowlanych I i II etapu inwestycji Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów – Etap I/A – kontynuacja, Etap I/B, Etap II/A i II/B, Etap II/D

Numer referencyjny: KPN/16/2019

II.1.2)Główny kod CPV

45000000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4)Krótki opis:

Realizacja robót budowlanych I i II etapu inwestycji Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów – Etap I/A – kontynuacja, Etap I/B, Etap II/A i II/B, Etap II/D

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

45111100

45111240

45112450

45112420

45210000

45211310

45212353

45232300

45232410

45232454

45310000

45261000

45261210

45261211

45261320

45261900

45262100

45262210

45262212

45262311

45262500

45262512

45262620

45262690

45262710

45311000

45313100

45314300

45321000

45330000

45331000

45332000

45333100

45343000

45430000

45432114

45442100

45443000

45452100

45453100

45111200

45400000

45422000

45331210

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL515

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Karkonoski Park Narodowy Pałac Sobieszów Jelenia Góra

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Zadanie nr 1: „Przebudowa i rozbudowa budynku Pałacu wraz z wykonaniem zewnętrznego drenażu i odwiertów zasilających pompę ciepła oraz kompleksowa adaptacja – termomodernizacja budynku „Dom Ogrodnika” na pracownię edukacyjną wraz z wykonaniem wszystkich koniecznych przyłączy będących elementem I etapu inwestycji: Centrum Muzealno- Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów – Etap I/A - kontynuacja”. obejmuje:

a) Kontynuację remontu budynku pałacu Sobieszów wraz z kompleksową termomodernizacją oraz przystosowaniem obiektu na potrzeby ekspozycji edukacyjnej oraz części administracyjnej z wyłączeniem robót budowlanych ujętych w załączonej dokumentacji projektowej, które zostały już wykonane, a opisane zostały w zał. nr 1 litera r.

b) Wykonanie zewnętrznego podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - uszczegółowienie tych rozwiązań jest opisane w załączniku nr 2 litera b, rys. 16.

c) Wykonanie odwiertów wraz z instalacją zasilającą pompę ciepła zlokalizowaną w budynku pałacu Sobieszów.

d) Wykonanie sieci drenażowej budynku pałacu Sobieszów wraz ze studnią zbiorczą (załącznik nr 2 litera i, rys. Is-01 i Is-10).

e) Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku „Dom Ogrodnika”.

f) Wykonanie przyłącza elektrycznego, wod.-kan. i gazowego budynku Pałacu i „Domu Ogrodnika”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: gwarancja / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: doświadczenie kadry / Waga: 20

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 18

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.01.03.01.00-0165/16 POIS.02.04.00-00-0036/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kod cpv 45310000-3

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zadanie 2

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

45111300

45220000

45315000

45262000

45261100

09331200

45311200

45310000

45232410

45233200

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL515

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Karkonoski Park Narodowy Pałac Sobieszów Jelenia Góra

II.2.4)Opis zamówienia:

2) Zadanie nr 2: „Montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji z drewna i betonu architektonicznego oraz wszystkich urządzeń elektrycznych w obiekcie „Stodoła Elektryczna” wraz z wykonaniem elektrycznej linii przyłączeniowej S/N do sieci elektrycznej operatora będących elementem I etapu inwestycji: Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów – Etap I/B” obejmuje:

a) Rozbiórka istniejącego muru ceglano-kamiennego wraz z jego odtworzeniem po wykonaniu projektowanych fundamentów obiektu „Stodoła Elektryczna”.

b) Usunięcie części skarpy kamienno-ziemnej oraz elementów terenowych w zakresie potrzebnym do wykonania wsporczej konstrukcji dla paneli fotowoltaicznych.

c) Rozebranie muru oporowego oraz wykonanie tymczasowego zabezpieczenia pozostałej części skarpy do czasu wykonania konstrukcji obiektu.

d) Wykonanie przyłącza S/N z stacji transformatorowej operatora sieci energetycznych firmy Tauron oraz nowej stacji S/N znajdującej się w obiekcie „Stodoła Elektryczna”.

e) Wykonanie całej konstrukcji żelbetowo-drewnianej obiektu „Stodoła Elektryczna” i pomieszczeń technicznych wraz z całą infrastrukturą obiektu oraz urządzeniami elektrycznymi zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 6.

f) Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z całym oprzyrządowaniem.

g) Wykonanie nowej nawierzchni z kostki granitowej w zakresie pokazanym na rys. nr 3 wraz częścią instalacji deszczowej i studniami zbiorczymi D24, D23 i D22 wg załączonych projektów: drogowego (zał. nr 6 litera k) i instalacji kanalizacji deszczowej (zał. nr 6 litera e).

h) Odtworzenie fragmentów murów kamiennych wraz z renowacją zachowanych fragmentów murów przy zaprojektowanym obiekcie „Stodoła Elektryczna” w zakresie pokazanym na rys. nr 4 wraz z wykonaniem furtki, wg załączonego projektu małej architektury (zał. nr 6 litera b).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja - roboty budowlane i instalacyjne / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja - system fotowoltaiczny / Waga: 20

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.01.03.01.00-0165/16 POIS.02.04.00-00-0036/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zadanie 3

Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

45111300

45111100

45112450

45112420

45210000

45211310

45232300

45232410

45310000

45261000

45261210

45261211

45261900

45262100

45262210

45262212

45262311

45262400

45262500

45262512

45262620

45262690

45311000

45313100

45314300

45321000

45330000

45331000

45332000

45333100

45343000

45430000

45442100

45443000

45452100

45453100

45111200

45400000

45422000

45331210

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL515

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Karkonoski Park Narodowy, Pałac Sobieszów Jelenia Góra

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie składa się z dwóch etapów: „Przebudowa budynku Wielkiej Stajni, pod nową ekspozycję edukacyjno-przyrodniczą - Etap II/A” oraz „Rozbudowa Budynku Wejściowego jako kontynuacji budynku Wielkiej Stajni – Etap II/B”

1. „Przebudowa budynku Wielkiej Stajni, pod nową ekspozycję edukacyjno-przyrodniczą - Etap II/A” obejmuje:

a) Wykonanie kompleksowego remontu wraz z przebudową układu funkcjonalnego istniejącego budynku Wielkiej Stajni, dostosowujący obiekt do ekspozycji przyrodniczo-edukacyjnej w tym:

— częściowe podbicie fundamentów,

— renowacja zabytkowych murów i konstrukcji nośnych (w tym przeprowadzanie wymaganych prac konserwatorskich opisanych w załączniku nr 9 litera c),

— wykonanie nowych elementów konstrukcyjnych,

— dostosowanie istniejących otworów, wymiana zabytkowej stolarki oraz wykonanie nowych okien i drzwi,

— przebudowa i naprawa więźby dachowej z wymianą całego pokrycia dachowego,

— wymiana wszystkich instalacji budynku oraz wykonanie nowych, -wykonanie przyłączy gazowych, wodno–kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej, elektrycznych (w tym instalacji słaboprądowych) do odpowiednich sieci,

— Wykonanie odwiertów wraz z instalacją zasilająca pompę ciepła zlokalizowaną w budynku Wielkiej Stajni,

— Zakup i montaż całego wyposażenia meblowego i funkcjonalnego pomieszczeń biurowych, warsztatowych, toalet i zapleczy socjalnych.

UWAGA: Przedmiot zamówienia NIE obejmuje wyposażenia ekspozycji przyrodniczo-edukacyjnej: „Klimatyczne Karkonosze”.

— Remont zewnętrznych elementów zagospodarowania terenu: zewnętrznych schodów, murków oporowych oraz wykonanie terenów zielonych w zakresie pokazanym w załączniku graficznym nr 7.

Graficzny zakres Etapu II/A przedstawia załącznik graficzny nr 5

2. „Rozbudowa Budynku Wejściowego jako kontynuacji budynku Wielkiej Stajni – Etap II/B” obejmuje:

a) Rozbiórkę i utylizację, w zakresie potrzebnym do realizacji etapu, wszystkich podziemnych i naziemnych konstrukcji budowlanych i małej architektury takich jak m.in.: stare fundamenty i ściany, stare instalacje, zbiorniki, ogrodzenia itp. (zakres zadania obejmuje również zabezpieczenie, transport oraz składowanie ewentualnych elementów kamiennych na terenie Centrum Muzealno – Edukacyjnego – Pałac Sobieszów w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu).

b) Wykonanie nowych fundamentów, ścian i słupów konstrukcyjnych, konstrukcji nowych klatek schodowych oraz montaż prefabrykowanego stropu.

c) Wykonanie nowej, stalowo – drewnianej konstrukcji dachu wraz z pokryciem dachówką ceramiczną.

d) Wykonanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych i gazu z koniecznymi przyłączeniami do poszczególnych sieci oraz wykonanie instalacji grzewczych i wentylacyjnych.

e) Wykonanie wszystkich instalacji elektrycznych (w tym słaboprądowych) z koniecznymi przyłączeniami do zewnętrznych sieci i instalacji (w tym do instalacji światłowodowych).

f) Wykonanie szklano-drewnianej elewacji wraz elementami wykończeniowymi.

g) Wykonanie całego układu funkcjonalnego wraz z jego wykończeniem (tynki, drzwi, posadzki, podłogi).

h) Zakup i montaż całego wyposażenia meblowego i funkcjonalnego pomieszczeń socjalnych, warsztatowych, szatni oraz punktu informacyjnego.

i) Wykonanie zewnętrznych elementów zagospodarowania terenu: nawierzchni, ogrodzenia, zieleni i elementów małej architektury w zakresie pokazanym w graficznym załączniku nr 8.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie kadry / Waga: 20

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 30

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.04.00-00-0100/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kod cpv 45310000-3

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zadanie 4

Część nr: 4

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

45111300

45111100

45112450

45112420

45210000

45211310

45232300

45232410

45310000

45261000

45261210

45261211

45261900

45262100

45262210

45262212

45262311

45262400

45262500

45262512

45262620

45262690

45311000

45313100

45314300

45321000

45330000

45331000

45332000

45333100

45343000

45430000

45442100

45443000

45452100

45453100

45111200

45400000

45422000

45331210

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL515

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Karkonoski Park Narodowy, Pałac Sobieszów Jelenia Góra

II.2.4)Opis zamówienia:

„Przebudowa budynku Malej Stajni pod nowe centrum edukacyjne z salą multimedialną - Etap II/D” obejmuje:

a) Wykonanie kompleksowego remontu wraz z przebudową układu funkcjonalnego istniejącego budynku Małej Stajni, dostosowujący obiekt do nowej funkcji w tym:

— rozbiórkę istniejącego I pietra wraz stropodachem i stropem między parterem, a I piętrem,

— rozbiórkę łącznika między budynkiem Małej Stajni, a budynkiem Bursy (będącym elementem III etapu inwestycji),

— wykonanie renowacja zabytkowych murów i konstrukcji nośnych (w tym przeprowadzanie wymaganych prac konserwatorskich opisanych w załączniku nr 13 litera c),

— wykonanie nowych elementów konstrukcyjnych w tym nowych ścian I pietra i konstrukcji dachu z pokryciem,

— wykonanie konstrukcji i wykończenia łącznika pomiędzy budynkiem Małej Stajni, a Budynkiem Wejściowym (będącym przedmiotem innego zamówienia – Etap II/B),

— wymiana dostosowanie istniejących otworów, wymiana zabytkowej stolarki oraz wykonanie nowych okien i drzwi,

— wykonanie przyłączy gazowych, wodno – kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej, elektrycznych (w tym instalacji słaboprądowych) do odpowiednich sieci,

— zakup i montaż wyposażenia części I piętra i łącznika budynku Małej Stajni.

b) Wykonanie odwiertów wraz z instalacją zasilająca pompę ciepła zlokalizowaną w budynku Małej Stajni.

c) Wykonanie elementów zewnętrznych: ścieżek dla pieszych i części ogrodzenia w zakresie pokazanym na rys. nr 9.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: Doświadczenie kadry / Waga: 20

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 15

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

PLSN.01.01.00-02-0139/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kod cpv 45310000-3

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zadanie nr 1:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 1 000.000,00 PLN

Oraz

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną: min. 2.000.000,00 PLN.

Zadanie nr 2:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 1 000.000,00 PLN

Oraz

b)jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną: min. 1.000.000,00 PLN.

Zadanie nr 3:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 2 000.000,00 PLN

Oraz

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną: min. 4.000.000,00 PLN.

Zadanie nr 4:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 1 000.000,00 PLN

Oraz

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną: min. 2.000.000,00 PLN.

W przypadku składania ofert na więcej niż jedno zadanie środki finansowe muszą być odpowiednio zsumowane (suma z poszczególnych zadań).

W przypadku składania ofert na więcej niż jedno zadanie kwota ubezpieczenia musi być odpowiednio zsumowana (sum z poszczególnych zadań).

1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt IV.3.2. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy dokumentów:

1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

2) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zad.nr1:

1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy (zad.1-4) - w tym okresie:

Co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy/rozbudowy/remontu obiektu budowlanego, w tym jednego wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytków, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 500 m2 każdy, gdzie w zakres zamówienia wchodziło m.in. wykonanie robót branży architektonicznej, konstrukcyjnej,

2) dysponuje os.:

a) kier.budowy – upr.bud. bez ogr.do kier. robotami budowlanymi w spec.konstrukcyjno-budowlanej

b) kier.robót sanitarnych –: upr.bud. bez ogr.do do kier. robotami budowlanymi w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń

c) kier.robót elektrycznych –upr.bud. do kier. robotami budowlanymi w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

W całym okresie realiz.przedmiotu zam.wykonawca musi dysponować min. 1os.w spec.: dyp.konser. dzieł sztuki, archeolog, geolog, Insp.Nadzoru Terenów Zieleni, spec.ds.ornitologii i chiropterologii

Zad.nr2

1) -w tym okresie - co najmniej 1 robotę budowlaną, która zawierała dostawę, montaż i podłączenie do instalacji elektrycznej, paneli fotowoltaicznych

2) dysponuje os:

a) Kier.budowy – upr.bud. bez ogr.do kierowania robotami budowlanymi w spec. konstrukcyjno-budowlanej

b) Kier.robót elektrycznych –upr.bud. do kier. robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń,

W całym okresie realiz.przedmiotu zam.wykonawca musi dysponować min. 1os.w spec.: archeolog

Zad.nr3

1) - w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane polegających na wykonaniu przebudowy/ rozbudowy obiektu budowlanego, w tym jednego wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytków, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1000 m2 każdy, gdzie w zakres zamówienia wchodziło m.in. wykonanie robót branży architektonicznej i konstrukcyjnej.

2) Dysponuje os.:

a) Kier.budowy – upr.bud. bez ogr.do kierowania robotami budowlanymi w spec.konstrukcyjno-budowlanej

b)Kierownik robót sanitarnych –upr.bud. bez ogr.do kier. robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń

c) Kier.robót elektrycznych – upr.bud.do kier. robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogr.

d) w całym okresie realiz.przedmiotu zam.wykonawca musi dysponować min. 1os.w spec.: dyplomowany konserwator dzieł sztuki, archeolog, geolog, spec.ds. ornitologii i chiropterologii

Zad.nr4

1) - w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy/rozbudowy/remontu obiektu budowlanego, w tym jednego wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytków, o pow.użytk. nie mniejszej niż 500 m2 każdy, gdzie w zakres zamówienia wchodziło m.in. wykonanie robót branży architektonicznej, konstrukcyjnej,

2) dysponuje os.:

a) kier.budowy – upr.bud. bez ogr.do kierowania robotami budowlanymi w spec. konstrukcyjno-budowlanej

b) kier.robót sanitarnych –upr.bud. bez ogr.do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń

c) kier.robót elektrycznych – upr.bud.do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ogr.

a) w całym okresie realiz.przedmiotu zam.wykonawca musi dysp..:dyplomowany konserwator dzieł sztuki, archeolog,geolog

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,

2) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana,

3) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi przez osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi,

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia ryzyk budowlano - montażowych na sumę ubezpieczenia zgodnie z kwotą brutto w złożonej ofercie.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 03/12/2019

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 31/01/2020

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 03/12/2019

Czas lokalny: 10:15

Miejsce:

Sala konferencyjna Karkonoskiego Parku Narodowego z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23; 58-570 Jelenia Góra, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

Stosowane będą zlecenia elektroniczne

VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5

2. Wykonawca wykona osobiście kluczowe części zamówienia:

a) Zad. nr 1 – Etap I/A – kontynuacja - dokończenie konstrukcji klatki schodowej wraz ze stropami w obrębie klatki schodowej budynku Pałacu, termomodernizację ścian obiektów objętych zadaniem,

b) Zad. nr 2 – Etap I/B - wykonanie konstrukcji żelbetowych słupów wsporczych wraz z fundamentem,

c) Zad. nr 3 - Etap II/A - wykonanie remontu ścian konstrukcyjnych i sklepień parteru budynku; Etap II/B - wykonanie nowych fundamentów, ścian i słupów konstrukcyjnych,

d) Zad. nr 4 – Etap II/D - wykonanie stropu i ścian I pietra oraz konstrukcji więźby dachowej.

3. Wymagania Zamawiającego, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp tj.

1) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących bezpośrednio czynności w zakresie realizacji zamówienia:

4. Wadium: Zad. nr 1 -100.000,00 zł.; słownie: sto tysięcy złotych zł.

Zad. nr 2 - 50.000,00 zł.; słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych zł.

Zad. nr 3 -100.000,00 zł.; słownie: sto tysięcy złotych zł.

Zad. nr 4- 50.000,00 zł.; słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych zł.

5. Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1)), dalej „RODO”, informuję, że:

— administratorem danych osobowych jest Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23; 58-570 Jelenia Góra, POLSKA, tel. 75 75 537 26, adres mail: sekretariat@kpnmab.pl

— inspektorem ochrony danych osobowych w Karkonoskim Parku Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze jest: Leszek Wierzbicki; ido@kpnmab.pl.

Wskazane dane osobowe przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia „Realizacja robót budowlanych I etapu inwestycji Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego Pałac Sobieszów – Etap I/A – kontynuacja,”,

— Wskazane dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres do 2030 roku od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia”

— Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

— W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO:

Posiadają Państwo:

a) Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;

b) Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych,

c) Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi ba ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,

d) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Państwu:

a) W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo usunięcia danych osobowych;

b) Prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;

c) Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

6.W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda od wykonawcy:

a)wykazu rob. Bud.

b)wykazu osób

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gv.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 19.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. 19.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 19.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 19.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 19.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 19.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.5 i 19.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 19.8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 19.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 19.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 19.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 19.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 19.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 19.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 19 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179-198g Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gv.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

28/10/2019

Dyrektor KPN

dr inż.Andrzej Raj

Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 126 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2020-02-24 11:49:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku zawidowianinie o unieważnieniu postępowania w zadaniu nr 2
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 107 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2020-01-31 08:22:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zadanie nr 4
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 104 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2020-01-13 14:41:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Informacja z otwarcia ofert
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 282 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2020-01-07 12:26:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku sprostowanie ogłoszenia
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 50 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2019-12-13 11:25:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku pytanie i odp. do siwz 6
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 122 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2019-12-13 11:20:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku pytanie i odp. 5
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 210 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2019-12-12 11:29:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku siwz po modyfikacji 2
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2019-12-09 10:24:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku modyfikacja siwz 2
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 153 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2019-12-09 10:24:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Decyzja pozowlenie na budowę nr 1_2017 z dnia 02-01-2017
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 1 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2019-12-09 08:46:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Errata zamienna - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 559 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2019-12-09 08:45:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku pytania i odpowiedzi cz. 4
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 193 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2019-12-09 08:44:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku pytania i odp. do siwz cz.3
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 271 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Musiał Sylwia
(2019-12-05 12:09:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku pytania i odp, do siwz cz. 2
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 230 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2019-11-29 15:32:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku załącznik do pytania i odp. do siwz
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 117 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2019-11-29 10:51:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku pytania i odp. do siwz
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 296 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2019-11-29 10:50:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku modyfikacja siwz
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 285 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2019-11-29 07:20:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku załącznik nr 22 po uporządkowaniu formalnym
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 467 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2019-11-06 14:14:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku SIWZ
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 2 MB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2019-10-31 11:41:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 22 wzór umowy
Typ pliku: PDF, Rozmiar: 463 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2019-10-31 11:41:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 23 wykaz kadry
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 247 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2019-10-31 11:02:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 21 JEDZ
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 195 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2019-10-31 11:01:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 20 wykaz osób
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 466 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2019-10-31 11:00:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 19 wykaz robót budowlanych
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 441 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2019-10-31 11:00:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku Załącznik nr 18 ? oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 216 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2019-10-31 10:59:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku załącznik nr 17 wzór oferty
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 518 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2019-10-31 10:58:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Obrazek przedstawia ikonę symboliczną pliku linki do dokumentacji tech. załączniki od nr 1 do nr 16
Typ pliku: DOC, Rozmiar: 26 KB
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2019-10-31 10:55:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Udostępnił:
Szczybura Emilia
(2019-10-31 10:51:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Szczybura Emilia
(2019-12-09 10:27:15)